INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
s         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
272
sMswru smuMdy qwir guoibMdy ]
(1196-1, bsMqu, Bgq nwmdyv jI)
sansaar samunday taar gobinday.
113

 
273
sMgI jogI nwir lptwxI ]
(1072-13, mwrU, m 5)
sangee jogee naar laptaanee.
780

 
274
sMgy sohMqI kMq suAwmI idnsu rYxI rwvIAY ]
(460-11, Awsw, mÚ 5)
sangay sohantee kant su-aamee dinas rainee raavee-ai.
824

 
275
sMic hir Dnu pUij siqguru Coif sgl ivkwr ]
(51-7, isrIrwgu, m 5)
sanch har Dhan pooj satgur chhod sagal vikaar.
367

 
276
sMcx kau hir eyko nwmu ]
(676-13, DnwsrI, mÚ 5)
sanchan ka-o har ayko naam.
887

 
277
sMfw mrkw jwie pukwry ]
(1165-6, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
sandaa markaa jaa-ay pukaaray.
328

 
278
sMq kI inMdw jonI Bvnw ]
(1145-8, BYrau, m 5)
sant kee nindaa jonee bhavnaa.
714

 
279
sMq jnhu imil BweIho scw nwmu smwil ]
(49-13, isrIrwgu, m 5)
sant janhu mil bhaa-eeho sachaa naam samaal.
346

 
280
sMq jnw kw Cohrw iqsu crxI lwig ]
(811-14, iblwvlu, mÚ 5)
sant janaa kaa chhohraa tis charnee laag.
653

 
281
sMq jnw imil hir jsu gwieE ]
(720-16, bYrwVI, m 5)
sant janaa mil har jas gaa-i-o.
311

 
282
sMq jnw imil bolhu rwm ]
(865-1, goNf, mÚ 5)
sant janaa mil bolhu raam.
383

 
283
sMq pRswid jpY hir nwau ]
(183-3, gauVI guAwryrI, m 5)
sant parsaad japai har naa-o.
316

 
284
sMq mMfl mih hir min vsY ]
(1146-7, BYrau, m 5)
sant mandal meh har man vasai.
317

 
285
sMq mMflu qhw kw nwau ]
(1146-7, BYrau, m 5)
sant mandal tahaa kaa naa-o.
317

 
286
sMq rhq sunhu myry BweI ]
(392-13, Awsw, mÚ 5)
sant rahat sunhu mayray bhaa-ee.
310

 
287
sMqsMig pyiKE mn mweyN ]
(1139-3, BYrau, mÚ 5)
satsang paykhi-o man maa-ayN
201

 
288
sMqh crn morlo mwQw ]
(1206-13, swrMg, mÚ 5)
santeh charan morlo maathaa.
365

 
289
sMqh DUir ly muiK mlI ]
(1121-16, kydwrw, m 5)
santeh Dhoor lay mukh malee.
904

 
290
sMqhu iehw bqwvhu kwrI ]
(616-16, soriT, mÚ 5)
santahu ihaa bataavhu kaaree.
737

 
291
sMqhu swgru pwir auqrIAY ]
(747-15, sUhI, mÚ 5)
santahu saagar paar utree-ai.
696

 
292
sMqhu Git Git rihAw smwihE ]
(617-2, soriT, m 5)
santahu ghat ghat rahi-aa samaahi-o.
149

 
293
sMqhu rwm nwim insqrIAY ]
(621-18, soriT, mÚ 5)
santahu raam naam nistaree-ai.
344

 
294
sMqhu rwmdws srovru nIkw ]
(623-2, soriT, mÚ 5)
santahu raamdaas sarovar neekaa.
859

 
295
sMqn Avr n kwhU jwnI ]
(711-12, tofI, m 5)
santan avar na kaahoo jaanee.
858

 
296
sMqn kY sunIAq pRB kI bwq ]
(820-17, iblwvlu, m 5)
santan kai sunee-at parabh kee baat.
317

 
297
sMqn kY bilhwrY jwau ]
(869-1, goNf, m 5)
santan kai balihaarai jaa-o.
697

 
298
sMqn pih Awip auDwrn AwieE ]1] rhwau ]
(1299-10, kwnVw, m 5)
santan peh aap uDhaaran aa-i-o. ||1|| rahaa-o.
308

 
299
sMqn ibnu Avru n dwqw bIAw ]
(610-7, soriT, mÚ 5)
santan bin avar na daataa bee-aa.
306

 
300
sMqw kI hoie dwsrI eyhu Acwrw isKu rI ]
(400-8, Awsw, m 5)
santaa kee ho-ay daasree ayhu achaaraa sikh ree.
591

 
301
sMqw kI ryxu swD jn sMgiq hir kIriq qru qwrI ]
(1332-10, pRBwqI, m 1)
santaa kee rayn saaDh jan sangat har keerat tar taaree.
357

 
302
sMqw ky kwrij Awip KloieAw hir kMmu krwvix AwieAw rwm ]
(783-16, sUhI, m 5)
santaa kay kaaraj aap khalo-i-aa har kamm karaavan aa-i-aa raam.
195

 
303
sMqw mwnau dUqw fwnau ieh kutvwrI myrI ]
(969-18, rwmklI, Bgq kbIr jI)
santaa maan-o dootaa daana-o ih kutvaaree mayree.
184

 
304
ssU qy ipir kInI vwiK ]
(370-12, Awsw, m 5)
sasoo tay pir keenee vaakh.
585

 
305
shu nyVY Dn kMmlIey bwhru ikAw FUFyih ]
(722-6, iqlg, m 1)
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.
583

 
306
shu myrw eyku dUjw nhI koeI ]
(357-5, Awsw, mÚ 1)
saho mayraa ayk doojaa nahee ko-ee.
899

 
307
shj suBwey Awpn Awey ]
(1307-7, kwnVw, m 5)
sahj subhaa-ay aapan aa-ay.
437

 
308
shj kQw ky AMimRq kuMtw ]
(186-15, gauVI, mÚ 5)
sahj kathaa kay amrit kuntaa.
614

 
309
shj kQw pRB kI Aiq mITI ]
(739-13, sUhI, m 5)
sahj kathaa parabh kee at meethee.
613

 
310
shj kI AkQ kQw hY inrwrI ]
(333-8, gauVI, Bgq kbIr jI)
sahj kee akath kathaa hai niraaree.
617

 
311
shij smwieE dyv ]
(209-7, gauVI, m 5)
sahj samaa-i-o dayv.
90

 
312
sKI Awau sKI vis Awau sKI AsI ipr kw mMglu gwvh ]
(847-2, iblwvlu, m 5)
sakhee aa-o sakhee vas aa-o sakhee asee pir kaa mangal gaavah.
561

 
313
sKI shyrI myrY gRsiq And ]
(1143-3, BYrau, mÚ 5)
sakhee sahayree mayrai garsat anand.
899

 
314
sKI shylI grib ghylI ]
(990-16, mwrU, m 1)
sakhee sahaylee garab gahaylee.
495

 
315
sgl Andu kIAw prmysir Apxw ibrdu sm@wirAw ]
(806-18, iblwvlu, m 5)
sagal anand kee-aa parmaysar apnaa birad samHaari-a.
269

 
316
sgl ieCw jip puMnIAw ]
(1184-7, bsMqu, m 5)
sagal ichhaa jap punnee-aa.
385

 
317
sgl sMqn pih vsqu iek mWgau ]
(99-15, mwJ, m 5)
sagal santan peh vasat ik maaNga-o.
310

 
318
sgl isRsit ky pMc iskdwr ]
(865-7, goNf, mÚ 5)
sagal sarisat kay panch sikdaar.
734

 
319
sgl isAwnp Cwif ]
(895-3, rwmklI, m 5)
sagal si-aanap chhaad.
998

 
320
sgl sUK jip eykY nwm ]
(392-19, Awsw, m 5)
sagal sookh jap aikai naam.
316

 
321
sgl pivq gun gwie gupwl ]
(202-4, gauVI, mÚ 5)
sagal pavit gun gaa-ay gupaal.
454

 
322
sgl bnspiq mih bYsMqru sgl dUD mih GIAw ]
(617-2, soriT, m 5)
sagal banaspat meh baisantar sagal dooDh meh ghee-aa.
149

 
323
sgl ibAwiD imtI iqRhu gux kI dws ky hoey pUrn kwm ]1] rhwau ]
(1151-7, BYrau, mÚ 5)
sagal bi-aaDh mitee tarihu gun kee daas kay ho-ay pooran kaam. ||1|| rahaa-o.
946

 
324
sgl ibDI juir Awhru kirAw qijE sgl AMdysw ]
(1266-17, mlwr, m 5)
sagal biDhee jur aahar kari-aa taji-o sagal andaysaa.
904

 
325
sgl Bvn ky nwiekw ieku iCnu drsu idKwie jI ]1] rhwau ]
(346-6, gauVI pUrbI, Bgq rivdws jI)
sagal bhavan kay naa-ikaa ik chhin daras dikhaa-ay jee. ||1|| rahaa-o.
725

 
326
sgl mnorQ pweIAih mIqw ]
(804-19, iblwvlu, m 5)
sagal manorath paa-ee-ah meetaa.
549

 
327
sgly Coif bIcwr mnw ]1] rhwau ]
(913-7, rwmklI, m 5)
saglay chhod beechaar manaa. ||1|| rahaa-o.
372

 
328
sic rqy sy toil lhu sy ivrly sMswir ]
(994-10, mwrU, m 3)
sach ratay say tol lahu say virlay sansaar.
956

 
329
scw saudw hir nwmu hY scw vwpwrw rwm ]
(570-13, vfhMsu, m 3)
sachaa sa-udaa har naam hai sachaa vaapaaraa raam.
953

 
330
scy rqy sy inrmly sdw scI soie ]
(426-19, Awsw, m 3)
sachay ratay say nirmalay sadaa sachee so-ay.
412

 
331
sjx myry rMguly jwie suqy jIrwix ]
(23-5, isrIrwgu, mÚ 1)
sajan mayray rangulay jaa-ay sutay jaaraan.
767

 
332
sqsMgiq sweI hir qyrI ijqu hir kIriq hir sunxy ]
(1135-13, BYrau, m 4)
satsangat saa-ee har tayree jit har keerat har sunnay.
233

 
333
sqsMgiq imlIAY hir swDU imil sMgiq hir gux gwie ]
(368-13, Awsw, m 4)
satsangat milee-ai har saaDhoo mil sangat har gun gaa-ay.
704

 
334
sqgur dieAw krhu hir mylhu myry pRIqm pRwx hir rwieAw ]
(882-1, rwmklI, m 4)
satgur da-i-aa karahu har maylhu mayray pareetam paraan har raa-i-aa
79

 
335
siqgur Apuny sunI Ardwis ]
(1152-13, BYrau, m 5)
satgur apunay sunee ardaas
226

 
336
siqgur Apuny kau kurbwnI ]
(187-9, gauVI, mÚ 5)
satgur apunay ka-o kurbaanee.
218

 
337
siqgur AwieE srix quhwrI ]
(713-16, tofI, m 5)
satgur aa-i-o saran tuhaaree.
91

 
338
siqgur sbid aujwro dIpw ]
(821-11, iblwvlu, m 5)
satgur sabad ujaaro deepaa
615

 
339
siqgur swcY dIAw Byij ]
(396-2, Awsw, m 5)
satgur saachai dee-aa bhayj.
268

 
340
siqgur syvw sPl hY bxI ]
(165-1, gauVI guAwryrI, m 4)
satgur sayvaa safal hai banee.
386

 
341
siqgur kir dIny AsiQr Gr bwr ] rhwau ]
(807-10, iblwvlu, mÚ 5)
satgur kar deenay asthir ghar baar. rahaa-o.
---

 
342
siqgur kI syvw sPlu hY jy ko kry icqu lwie ]
(644-14, sloku mÚ 3)
satgur kee sayvaa safal hai jay ko karay chit laa-ay.
---

 
343
siqgur ky crn Doie Doie pIvw ]
(1152-13, BYrau, m 5)
satgur kay charan Dho-ay Dho-ay peevaa.
226

 
344
siqgur qy hir pweIAY BweI ]
(425-11, Awsw, mÚ 3)
satgur tay har paa-ee-ai bhaa-ee.
982

 
345
siqgur drsin Agin invwrI ]
(183-3, gauVI guAwryrI, m 5)
satgur darsan agan nivaaree.
316

 
346
siqgur pwis bynqIAw imlY nwmu AwDwrw ]
(746-17, sUhI, m 5)
satgur paas banantee-aa milai naam aaDhaaraa.
71

 
347
siqgur bcn qum@wry ]
(406-12, Awsw, m 5)
satgur bachan tumHaaray.
682

 
348
siqgur imilAY aultI BeI BweI jIvq mrY qw bUJ pwie ]
(602-17, soriT, m 3)
satgur mili-ai ultee bha-ee bhaa-ee jeevat marai taa boojh paa-ay.
981

 
349
siqgur mUriq kau bil jwau ]
(1202-12)
satgur moorat ka-o bal jaa-o.
214

 
350
siqguir prcY hir nwim smwnw ]
(797-9, iblwvlu, m 3)
satgur parchai har naam samaanaa.
950

 
351
siqguir pUrY kInI dwiq ]
(681-2, DnwsrI, mÚ 5)
satgur poorai keenee daat.
346

 
352
siqguir pUrY nwmu dIAw ]
(1340-6, pRBwqI, m 5)
satgur poorai naam dee-aa.
941

 
353
siqguir mo kau kIno dwnu ]
(1157-3, BYrau, m 5)
satgur mo ka-o keeno daan.
881

 
354
siqguru Apnw sd sdw sm@wry ]
(387-12, Awsw, m 5)
satgur apnaa sad sadaa samHaaray.
821

 
355
siqguru isK kI krY pRiqpwl ]
(286-14, suKmnI, mÚ 5)
satgur sikh kee karai partipaal.
---

 
356
siqguru syiv srb Pl pwey ]
(1138-6, BYrau, m 5)
satgur sayv sarab fal paa-ay.
112

 
357
siqguru myrw bymuhqwju ]
(1142-3, BYrau, m 5)
satgur mayraa baymuhtaaj.
213

 
358
sdw sdw jpIAY pRB nwm ]
(824-3, iblwvlu, m 5)
sadaa sadaa japee-ai parabh naam.
380

 
359
sdw sdw mn nwmu sm@wil ]
(1271-1, mlwr, mÚ 5)
sadaa sadaa man naam samHaal.
815

 
360
snk snd AMqu nhI pwieAw ]
(478-6, Awsw, Bgq kbIr jI)
sanak sanand ant nahee paa-i-aa.
340

 
361
sPl syvw gopwl rwie ]
(1146-1, BYrau, mÚ 5)
safal sayvaa gopaal raa-ay.
160

 
362
sPl jnmu mo kau gur kInw ]
(857-19, iblwvlu, Bgq nwmdyv jI)
safal janam mo ka-o gur keenaa.
343

 
363
sPl drsnu qumrw pRB pRIqm crn kml AwnUp ]
(701-13, jYqsrI, mÚ 5)
safal darsan tumraa parabh pareetam charan kamal aanoop.
128

 
364
sÍwmI srin pirE drbwry ]
(714-18, tofI, mÚ 5)
savaamee saran pari-o darbaaray.
172

 
365
sbdO hI Bgq jwpdy ijn@ kI bwxI scI hoie ]
(429-11, Awsw, m 3)
sabdou hee bhagat jaapday jinH kee banee sachee ho-ay.
330

 
366
sB kw eyku DnI ]1] rhwau ]
(913-19, rwmklI, mÚ 5)
sabh kaa ayk Dhanee. ||1|| rahaa-o.
853

 
367
sB ikCu Gr mih bwhir nwhI ]
(102-3, mwJ, m 5)
sabh kichh ghar meh baahar naahee.
432

 
368
sB ikCu jIvq ko ibvhwr ]
(536-11, dyvgMDwrI m 9)
sabh kichh jeevat ko bivhaar.
760

 
369
sB qy vf smrQ gurdyv ]
(1152-13, BYrau, m 5)
sabh tay vad samrath gurdayv.
226

 
370
sB qy vfw siqguru nwnku ijin kl rwKI myrI ]4]10]57]
(749-18, sUhI, mÚ 5)
sabh tay vadaa satgur naanak jin kal raakhee mayree. ||4||10||57||
197

 
371
sB md mwqy koaU n jwg ]
(1193-17, bsMqu, Bgq kbIr jI)
sabh mad maatay ko-oo na jaag.
822

 
372
siB Avgx mY guxu nhI koeI ]
(750-13, sUhI, m 1)
sabh avgan mai gun nahee ko-ee.
97

 
373
siB jIA qyry qUM vrqdw myry hir pRB qUM jwxih jo jIie kmweIAY rwm ]
(541-6, ibhwgVw, m 4)
sabh jee-a tayray tooN varatdaa mayray har parabh tooN jaaneh jo jee-ay kamaa-ee-ai raam.
403

 
374
siB jug qyry kIqy hoey ]
(1176-11, bsMqu, m 3)
sabh jug tayray keetay ho-ay.
803

 
375
siB rs imTy mMinAY suixAY swloxy ]
(16-12, isrIrwgu, m 1)
sabh ras mithay mani-ai suni-ai saalonay.
933

 
376
sBu goibMdu hY sBu goibMdu hY goibMd ibnu nhI koeI ]
(485-2, Awsw, Bgq nwmdyv jI)
sabh gobind hai sabh gobind hai gobind bin nahee ko-ee.
145

 
377
sBu jgu iPir mY dyiKAw hir ieko dwqw ]
(510-16, pauVI gUjrI kI vwr mÚ 3)
sabh jag fir mai daykhi-aa har iko daataa.
130

 
378
sBhU ko rsu hir ho ]1] rhwau ]
(213-15, gauVI, m 5)
sabhhoo ko ras har ho. ||1|| rahaa-o.
455

 
379
sBy kMq mhylIAw sglIAw krih sIgwru ]
(53-19, isrIrwgu, m 1)
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.
593

 
380
sBy glw ivsrnu ieko ivsir n jwau ]
(43-15, isrIrwgu, m 5)
sabhay galaa visran iko visar na jaa-o.
376

 
381
sBy Qok prwpqy jy AwvY ieku hiQ ]
(44-4, isrIrwgu, m 5)
sabhay thok paraapatay jay aavai ik hath.
373

 
382
sBY Gt rwmu bolY rwmw bolY ]
(988-16, mwlI gauVw, Bgq nwmdyv jI)
sabhai ghat raam bolai raamaa bolai.
149

 
383
smrq nwmu Brmu Bau BwgY ]1] rhwau ]
(190-4, gauVI, mÚ 5)
simrat naam bharam bha-o bhaagai. ||1|| rahaa-o./font>
952

 
384
smrQ gurU isir hQu Drau ]
(1400-6, sveIey mhly cauQy ky 4, nl)
samrath guroo sir hath Dhar-ya-o.
259

 
385
sru sMqoKu qwsu guru hoie ]1] rhwau ]
(1328-18, pRBwqI, mÚ 1)
sar santokh taas gur ho-ay. ||1|| rahaa-o.
947

 
386
srnI AwieE nwQ inDwn ]
(1119-14, kydwrw, m 5)
sarnee aa-i-o naath niDhaan.
78

 
387
srpnI qy aUpir nhI blIAw ]
(480-16, Awsw, Bgq kbIr jI)
sarpanee tay oopar nahee balee-aa.
719

 
388
srb suKw kw dwqw siqguru qw kI srnI pweIAY ]
(630-5, soriT, m 5)
sarab sukhaa kaa daataa satgur taa kee sarnee paa-ee-ai.
410

 
389
srb suKw gur crnw ]
(531-8, dyvgMDwrI m 5)
sarab sukhaa gur charnaa.
611

 
390
srb suKw bny qyrY El@Y ]
(385-10, Awsw, mÚ 5)
sarab sukhaa banay tayrai olHai.
690

 
391
srb suKw mY BwilAw hir jyvfu n koeI ]
(396-17, Awsw, m 5)
sarab sukhaa mai bhaali-aa har jayvad na ko-ee.
908

 
392
srb kwrj isiD Bey gwie gun gupwl ]
(1322-17, kilAwn, mÚ 5)
sarab kaaraj siDh bha-ay gaa-ay gun gupaal.
946

 
393
srmY dIAw muMdRw kMnI pwie jogI iKMQw kir qU dieAw ]
(908-11, rwmklI, m 3)
sarmai dee-aa mundraa kannee paa-ay jogee khinthaa kar too da-i-aa.
740

 
394
sRvxI kIrqnu sunau idnu rwqI ihrdY hir hir BwnI ]3]
(1199-16, swrMg, mÚ 4)
sarvanee keertan sun-o din raatee hirdai har har bhaanee. ||3||
828

 
395
sRvnI sunau hir hir hry Twkur jsu gwvau ]
(812-1, iblwvlu, m 5)
sarvanee sun-o har har haray thaakur jas gaava-o.
87

 
396
sRI rwm nwmw aucru mnw ]
(155-10, gauVI cyqI, mÚ 1)
saree raam naamaa uchar manaa.
729

 
397
slok mhlw 9 ]
(1426-10, slok mÚ 9)
salok mehlaa 9 (shaloks of Guru Teg Bahaadar)
---

 
398
sw syvw kIqI sPl hY ijqu siqgur kw mnu mMny ]
(314-8, gauVI, mÚ 3)
saa sayvaa keetee safal hai jit satgur kaa man mannay.
653

 
399
sw DrqI BeI hrIAwvlI ijQY myrw siqguru bYTw Awie ]
(310-5, gauVI kI vwr, mÚ 4)

saa Dhartee bha-ee haree-aavalee jithai mayraa satgur baithaa aa-ay.
233

 
400
sw ruiq suhwvI ijqu quDu smwlI ]
(97-4, mwJ, m 5)
saa rut suhaavee jit tuDh samaalee.
815

 
401
sweI AlKu Apwru BorI min vsY ]
(397-3, Awsw, m 5)
saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.
128

 
402
sweI suhwgix jo pRB BweI ]
(391-7, Awsw, mÚ 5)
saa-ee suhaagan jo parabh bhaa-ee.
646

 
403
sws gRws ko dwqo Twkuru so ikau mnhu ibswirE ry ]
(335-12, gauVI, Bgq kbIr jI)
saas garaas ko daato thaakur so ki-o manhu bisaari-o ray.
966

 
404
swis swis ismrhu goibMd ]
(295-3, gauVI suKmnI, mÚ 5)
saas saas simrahu gobind.
---

 
405
swsu kI duKI ssur kI ipAwrI jyT ky nwim frau ry ]
(482-6, Awsw, Bgq kbIr jI)
saas kee dukhee sasur kee pi-aaree jayth kay naam dara-o ray.
576

 
406
swh vwpwrI duAwrY Awey ]
(372-1, Awsw, mÚ 5)
saah vaapaaree du-aarai aa-ay.
424

 
407
swhu hmwrw qUM DxI jYsI qUM rwis dyih qYsI hm lyih ]
(165-12, gauVI bYrwgix, m 4)
saahu hamaaraa tooN Dhanee jaisee tooN raas deh taisee ham layhi.
419

 
408
swihb kI syvku rhY srxweI ]
(842-10, iblwvlu, mÚ 3)
saahib kee sayvak rahai sarnaa-ee.
162

 
409
swihb qy syvku syv swihb qy ikAw ko khY bhwnw ]
(797-9, iblwvlu, m 3)
saahib tay sayvak sayv saahib tay ki-aa ko kahai bahaanaa.
950

 
410
swihb BwvY syvku syvw krY ]
(1170-13, bsMqu, m 3)
saahib bhaavai sayvak sayvaa karai.
958

 
411
swihbu inqwixAw kw qwxu ]
(70-6, isrIrwgu, mÚ 5)
saahib nitaani-aa kaa taan.
445

 
412
swhurVI vQu sBu ikCu swJI pyvkVY Dn vKy ]
(1171-5, bsMqu ihMfol, m 1)
saahurarhee vath sabh kichh saajhee payvkarhai Dhan vakhay.
805

 
413
swc pdwrQu gurmuiK lhhu ]
(1138-4, BYrau, m 5)
saach padaarath gurmukh lahhu.
350

 
414
swic nwim myrw mnu lwgw ]
(384-15, Awsw, m 5)
saach naam mayraa man laagaa.
315

 
415
swcw swhu gurU suKdwqw hir myly BuK gvwey ]
(1171-15, bsMqu ihMfol, m 1)
saachaa saahu guroo sukh-daata har maylay bhukh gavaa-ay.
847

 
416
swcw Dnu gurmqI pwey ]
(665-14, DnwsrI, mÚ 3)
saachaa Dhan gurmatee paa-ay.
429

 
417
swcI pRIiq hm qum isau jorI ]
(658-17, soriT, Bgq rivdws jI)
saachee pareet ham tum si-o joree.
528

 
418
swcy siqgurU dwqwrw ]
(1221-2, swrMg, m 5)
saachay satguroo daataaraa.
985

 
419
swjn dyis ivdysIAVy swnyhVy dydI ]
(1111-16, quKwrI, mÚ 1)
saajan days vidaysee-arhay saanayhrhay daydee.
---

 
420
swjnVw myrw swjnVw inkit KloieAVw myrw swjnVw ]
(924-6, rwmklI, m 5)
saajanrhaa mayraa saajanrhaa nikat khalo-i-arhaa mayraa saajanrhaa.
183

 
421
swjnw sMq Awau myrY ]1] rhwau ]
(1301-2, kwnVw, m 5)
saajnaa sant aa-o mayrai. ||1|| rahaa-o.
562

 
422
swq GVI jb bIqI suxI ]
(1165-13, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
saat gharhee jab beetee sunee.
325

 
423
swD kw inMdku kYsy qrY ]
(875-11, goNf, Bgq rivdws jI)
saaDh kaa nindak kaisay tarai.
712

 
424
swDsMig hir hir nwmu icqwrw ]
(717-13, tofI, m 5)
saaDhsang har har naam chitaaraa.
988

 
425
swDsMgiq kY bwsbY klml siB nsnw ]
(811-9, iblwvlu, m 5)
saaDhsangat kai baasbai kalmal sabh nasnaa.
407

 
426
swDU sMig isKwieE nwmu ]
(393-17, Awsw, m 5)
saaDhoo sang sikhaa-i-o naam.
347

 
427
swDU sMig qrIjY swgru ktIAY jm kI Pwsw jIau ]2]
(108-4, mwJ, mÚ 5)
saaDhoo sang tareejai saagar katee-ai jam kee faasaa jee-o. ||2||
704

 
428
swDU sMig BieAw min audmu nwmu rqnu jsu gweI ]
(619-6, soriT, m 5)
saaDhoo sang bha-i-aa man udam naam ratan jas gaa-ee.
612

 
429
swDo iehu qnu imiQAw jwnau ]
(1186-7, bsMqu ihMfol, m 9)
saaDho ih tan mithi-aa jaan-o.
762

 
430
swDo goibMd ky gun gwvau ]
(219-15, gauVI, m 9)
saaDho gobind kay gun gaava-o.
694

 
431
swDo mn kw mwnu iqAwgau ]
(219-1, gauVI, m 9)
saaDho man kaa maan ti-aaga-o.
776

 
432
swDo rcnw rwm bnweI ]
(219-4, gauVI, m 9)
saaDho rachnaa raam banaa-ee.
761

 
433
swir smwlY iniq pRiqpwlY pRym sihq gil lwvY ]
(617-12, soriT, mÚ 5)
saar samaalai nit paratipaalai paraym sahit gal laavai.
160

 
434
swl gRwm ibp pUij mnwvhu suik(r)qu qulsI mwlw ]
(1170-19, bsMqu ihMfol, m 1)
saal garaam bip pooj manaavahu sukarit tulsee maalaa.
890

 
435
swvix srs mnw Gx vrsih ruiq Awey ]
(1108-12, quKwrI CMq, mÚ 1)
saavan saras manaa ghan varseh rut aa-ay.
786

 
436
swvl suMdr rwmeIAw ]
(335-8, gauVI, Bgq kbIr jI)
ayk jotsaaval sundar raam-ee-aa.
682

 
437
sWiq pweI guir siqguir pUry ]
(806-12, iblwvlu, m 5)
saaNt paa-ee gur satgur pooray.
446

 
438
sWiq BeI gur goibid pweI ]
(200-6, gauVI, m 5)
saaNt bha-ee gur gobid paa-ee.
449

 
439
isMcih drbu dyih duKu log ]
(889-17, rwmklI, m 5)
sincheh darab deh dukh log.
490

 
440
isAwnp kwhU kwim n Awq ]
(496-9, gUjrI, mÚ 5)
si-aanap kaahoo kaam na aat
773

 
441
isAwm suMdr qij nId ikau AweI ]
(745-1, sUhI, mÚ 5)
si-aam sundar taj need ki-o aa-ee.
823

 
442
isPiq swlwhxu qyrw hukmu rjweI ]
(100-7, mwJ, m 5)
sifat saalaahan tayraa hukam rajaa-ee.
363

 
443
ismir ismir pRBu Awpnw nwTw duK Twau ]
(818-6, iblwvlu, m 5)
simar simar parabh aapnaa naathaa dukh thaa-o.
697

 
444
ismir ismir pUrn pRBU kwrj Bey rwis ]
(816-18, iblwvlu, m 5)
simar simar pooran parabhoo kaaraj bha-ay raas.
449

 
445
ismir iDAwie gwie gun goibMd idnu rYin swJ svyrY ]1] rhwau ]
(530-13, dyvgMDwrI m 5)
simar Dhi-aa-ay gaa-ay gun gobind din rain saajh savayrai. ||1|| rahaa-o.
827

 
446
ismir mnw rwm nwmu icqwry ]
(803-18, iblwvlu, mÚ 5)
simar manaa raam naam chitaaray.
607

 
447
ismrau ismir ismir suK pwvau swis swis smwly ]
(679-6, DnwsrI, m 5)
simra-o simar simar sukh paava-o saas saas samaalay.
382

 
448
ismrq suAwmI iklivK nwsy ]
(194-9, gauVI, m 5)
simrat su-aamee kilvikh naasay.
827

 
449
ismrq nwmu iklibK siB nwsy ]
(1339-2, pRBwqI, m 5)
simrat naam kilbikh sabh naasay.
976

 
450
isimRiq byd purwx pukwrin poQIAw ]
(761-16, sUhI, m 5)
simrit bayd puraan pukaaran pothee-aa.
474

 
450a
su khu tl guru syvIAY Aihinis shij suBwie ]
(1392-14, sveIey mhly dUjy ky 2, tl)
so kaho tal gur sayvee-ai ahinis sahj subhaa-ay.
---

 
451
suMn sMiDAw qyrI dyv dyvwkr ADpiq Awid smweI ]
(1350-11, pRBwqI, Bgq kbIr jI)
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.
836

 
452
suMn sMiDAw qyrI dyv dyvwkr ADpiq Awid smweI ]
(1350-11, pRBwqI, Bgq kbIr jI)
sunn sanDhi-aa tayree dayv dayvaakar aDhpat aad samaa-ee.
836

 
453
suieny kw caukw kMcn kuAwr ]
(1168-15, bsMqu, m 1)
su-inay kaa cha-ukaa kanchan ku-aar.
663

 
454
suK swgr goibMd ismrxu Bgq gwvih gux qyry rwm ]
(925-14, rwmklI, mÚ 5)
sukh saagar gobind simran bhagat gaavahi gun tayray raam.
692

 
455
suK inDwn pRIqm pRB myry ]
(801-19, iblwvlu, m 5)
sukh niDhaan pareetam parabh mayray.
911

 
456
suKu nwhI bhuqY Din Kwty ]
(1147-13, BYrau, m 5)
sukh naahee bahutai Dhan khaatay.
473

 
457
suKu nwhI ry hir Bgiq ibnw ]
(210-9, gauVI cyqI, m 5)
sukh naahee ray har bhagat binaa.
472

 
458
suKu mWgq duKu AwgY AwvY ]
(330-6, gauVI guAwryrI, Bgq kbIr jI)
sukh maaNgat dukh aagai aavai.
479

 
459
suKIey kau pyKY sB suKIAw rogI kY BwxY sB rogI ]
(610-1, soriT, m 5)
sukhee-ay ka-o paykhai sabh sukhee-aa rogee kai bhaanai sabh rogee.
844

 
460
suix sKIey imil audmu kryhw mnwie lYih hir kMqY ]
(249-9, gauVI, m 5)
sun sakhee-ay mil udam karayhaa manaa-ay laihi har kantai.
569

 
461
suix sjx pRIqm myirAw mY siqguru dyhu idKwil ]
(957-9, rwmklI, mÚ 5)
sun sajan pareetam mayri-aa mai satgur dayh dikhaal.
218

 
462
suix suMdir swDU bcn auDwrI ]
(377-14, Awsw, mÚ 5)
sun sundar saaDhoo bachan uDhaaree.
588

 
463
suix suix swjn mn imq ipAwry jIau ]
(217-10, gauVI mwJ , m 5)
sun sun saajan man mit pi-aaray jee-o.
571

 
464
suix suix jIvw soie qumwrI ]
(104-5, mwJ, m 5)
sun sun jeevaa so-ay tumaaree.
184

 
465
suix suix nwmu qumwrw pRIqm pRBu pyKn kw cwau ]
(405-17, Awsw, mÚ 5)
sun sun naam tumaaraa pareetam parabh paykhan kaa chaa-o.
74

 
466
suix nwh pRBU jIau eyklVI bn mwhy ]
(243-1, gauVI, m 1)
sun naah parabhoo jee-o aykalrhee ban maahay.
507

 
467
suix bwvry qU kwey dyiK Bulwnw ]
(777-7, sUhI, m 5)
sun baavray too kaa-ay daykh bhulaanaa.
486

 
468
suix bwvry mqu jwxih pRBu mY pwieAw ]
(777-7, sUhI, m 5)
sun baavray mat jaaneh parabh mai paa-i-aa.
486

 
469
suix bynqI suAwmI Apuny nwnku iehu suKu mwgY ]
(610-1, soriT, m 5)
sun baynantee su-aamee apunay naanak ih sukh maagai.
844

 
470
suix bynqI pRB dIn dieAwlw ]
(743-13, sUhI, m 5)
sun bayntee parabh deen da-i-aalaa.
354

 
471
suix mn qn quJu suKu idKlwvau ]
(742-12, sUhI, mÚ 5)
sun man tan tujh sukh dikhlaava-o.
619

 
472
suix mIqw DUrI kau bil jweI ]
(611-19, soriT, m 5)
sun meetaa Dhooree ka-o bal jaa-ee.
187

 
473
suix Xwr hmwry sjx iek krau bynqIAw ]
(703-13, jYqsrI, m 5)
sun yaar hamaaray sajan ik kara-o banantee-aa.
541

 
474
suix vfw AwKY sBu koie ]
(773-16, Awsw, mÚ 1)
sun vadaa aakhai sabh ko-ay.
---

 
475
suqu AprwD krq hY jyqy ]
(478-14, Awsw, Bgq kbIr jI)
sut apraaDh karat hai jaytay.
190

 
476
suin sKIey pRB imlx nIswnI ]
(737-4, sUhI, mÚ 5)
sun sakhee-ay parabh milan neesaanee.
579

 
477
suin kir bcn qum@wry siqgur mnu qnu myrw Twru QIE ]1] rhwau ]
(382-14, Awsw, mÚ 5)
sun kar bachan tumHaaray satgur man tan mayraa thaar thee-o. ||1|| rahaa-o.
237

 
478
sunhu ibnqI Twkur myry jIA jMq qyry Dwry ]
(631-3, soriT, m 5)
sunhu binantee thaakur mayray jee-a jant tayray Dhaaray.
83

 
479
sunhu bynqIAw suAwmI myry rwm ]
(547-5, ibhwgVw, m 5)
sunhu banantee-aa su-aamee mayray raam.
80

 
480
sunhu lokw mY pRym rsu pwieAw ]
(370-12, Awsw, m 5)
sunhu lokaa mai paraym ras paa-i-aa.
585

 
481
suinbo sKI kMiq hmwro kIAlo Ksmwnw ]
(372-7, Awsw, mÚ 5)
sunibo sakhee kant hamaaro kee-alo khasmaanaa.
587

 
482
sunIAY bwjY bwj suhwvI ]
(1266-17, mlwr, m 5)
sunee-ai baajai baaj suhaavee.
904

 
483
surh kI jYsI qyrI cwl ]
(1196-16, bsMqu, Bgq kbIr jI)
surah kee jaisee tayree chaal.
804

 
484
suriq isimRiq duie kMnI muMdw primiq bwhir iKMQw ]
(334-16, gauVI, Bgq kbIr jI)
surat simrit du-ay kannee munda parmit baahar khinthaa.
742

 
485
sulqwnu pUCY sunu by nwmw ]
(1165-13, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
sultaan poochhai sun bay naamaa.
325

 
486
sUky hry kIey iKn mwhy ]
(191-8, gauVI, m 5)
sookay haray kee-ay khin maahay.
221

 
487
sUK shj Awnd lhhu ]
(1147-13, BYrau, m 5)
sookh sahj aanand lahhu.
473

 
488
sUK shj Awndu Gxw hir kIrqnu gwau ]
(400-18, Awsw, m 5)
sookh sahj aanad ghanaa har keertan gaa-o.
984

 
489
sUK mhl jw ky aUc duAwry ]
(739-13, sUhI, m 5)
sookh mahal jaa kay ooch du-aaray.
613

 
490
sUrj ikrix imly jl kw jlu hUAw rwm ]
(846-7, iblwvlu, mÚ 5)
sooraj kiran milay jal kaa jal hoo-aa raam.
779

 
491
sy sMjog krhu myry ipAwry ]
(743-13, sUhI, m 5)
say sanjog karahu mayray pi-aaray.
354

 
492
sy sMqn hir ky myry mIq ]
(863-15, goNf, mÚ 5)
say santan har kay mayray meet.
317

 
493
sy gurisK Dnu DMnu hY ijnI gur aupdysu suixAw hir kMnI ]
(590-18, vfhMsu, mhlw 5)
say gursikh Dhan Dhan hai jinee gur updays suni-aa har kannee.
---

 
494
syeI suMdr sohxy ]
(132-8, mwJ, mÚ 5)
say-ee sundar sohnay.
932

 
495
syj eyk eyko pRBu Twkuru ]
(560-19, vfhMsu, m 4)
sayj ayk ayko parabh thaakur.
552

 
496
syvk isK pUjx siB Awvih siB gwvih hir hir aUqm bwnI ]
(669-14, DnwsrI, m 4)
sayvak sikh poojan sabh aavahi sabh gaavahi har har ootam baanee.
662

 
497
syvk kau inktI hoie idKwvY ]
(403-14, Awsw, mÚ 5)
sayvak ka-o niktee ho-ay dikhaavai.
195

 
498
syvk kI EVik inbhI pRIiq ]
(1000-1, mwrU, mÚ 5)
sayvak kee orhak nibhee pareet.
781

 
499
syvk kI Ardwis ipAwry ]
(562-19, vfhMsu, mÚ 5)
sayvak kee ardaas pi-aaray.
70

 
500
syvk kY BrpUr jugu jugu vwhgurU qyrw sBu sdkw ]
(1403-12, sveIey mhly cauQy ky 4, gXMd)
sayvak kai bharpoor jug jug vaahguroo tayraa sabh sadkaa.
161

 
501
syvk jn bny Twkur ilv lwgy ]
(527-4, dyvgMDwrI m 4))
sayvak jan banay thaakur liv laagay.
825

 
502
syvku lwieE ApunI syv
(887-5, rwmklI, m 5)
sayvak laa-i-o apunee sayv.
999

 
503
syvw QorI mwgnu bhuqw ]
(738-11, sUhI, m 5)
sayvaa thoree maagan bahutaa.
663

 
504
syvI siqguru Awpxw hir ismrI idn siB rYx ]
(136-15, mwJ, m 5)
sayvee satgur aapnaa har simree din sabh rain.
816

 
505
so AsQwnu bqwvhu mIqw ]
(385-14, Awsw, mÚ 5)
so asthaan bataavhu meetaa.
693

 
506
so suKu mo kau sMq bqwvhu ]
(179-13, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
so sukh mo ka-o sant bataavhu.
472

 
507
so hir AMDuly kI lwkrI ]1]
(874-7, goNf, Bgq nwmdyv jI)
so har anDhulay kee laakree. ||1||
174

 
508
so ikCu kir ijqu mYlu n lwgY ]
(199-3, gauVI, m 5)
so kichh kar jit mail na laagai.
694

 
509
so Dnu vKru nwmu irdY hmwrY ]
(991-11, mwrU, m 1)
so Dhan vakhar naam ridai hamaarai.
828

 
510
so inrmlu inrml hir gun gwvY ]
(328-13, gauVI, Bgq kbIr jI)
so nirmal nirmal har gun gaavai.
571

 
511
so pRBu nyrY hU qy nyrY ]
(530-13, dyvgMDwrI m 5)
so parabh nayrai hoo tay nayrai.
827

 
512
so muin ij mn kI duibDw mwry ]
(1128-16, BYrau, m 3)
so mun je man kee dubiDhaa maaray.
478

 
513
soie rhI pRB Kbir n jwnI ]
(389-8, Awsw, m 5)
so-ay rahee parabh khabar na jaanee.
577

 
514
soie rhy mwieAw md mwqy ]
(388-16, Awsw, mÚ 5)
so-ay rahay maa-i-aa mad maatay.
822

 
515
soeI krwie jo quDu BwvY ]
(626-17, soriT, m 5)
so-ee karaa-ay jo tuDh bhaavai.
189

 
516
soeI iDAweIAY jIAVy isir swhW pwiqswhu ]
(44-11, sRIrwgu, m 5)
so-ee Dhi-aa-ee-ai jee-arhay sir saahaaN paatisaahu.
366

 
517
sohwgxI Awip svwrIEnu lwie pRym ipAwru ]
(426-10, Awsw, mÚ 3)
sohaaganee aap savaaree-on laa-ay paraym pi-aar.
592

 
518
sohwgxI sdw muKu aujlw gur kY shij suBwie ]
(559-7, vfhMsu, m 3)
sohaaganee sadaa mukh ujlaa gur kai sahj subhaa-ay.
584

 
519
soDq soDq soiD qqu bIcwirAw ]
(761-16, sUhI, m 5)
soDhat soDhat soDh tat beechaari-aa.
474

 
520
soriT qwim suhwvxI jw hir nwmu FMFoly ]
(642-14, soriT, m 4)
sorath taam suhaavanee jaa har naam dhandholay.
846

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D;      DATE: APRIL 2002.
TOP