INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
k         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
746
kMcn isau pweIAY nhI qoil ]
(327-10, gauVI, kbIr jI)
kanchan si-o paa-ee-ai nahee tol.
536

 
747
kMcn nwrI mih jIau luBqu hY mohu mITw mwieAw ]
(167-12, gauVI bYrwgix, mÚ 4)
kanchan naaree meh jee-o lubhat hai moh meethaa maa-i-aa.
92

 
748
kMcnw bhu dq krw ]
(1229-14, swrMg, mÚ 5)
kanchnaa baho dat karaa.
454

 
749
kaufI bdlY iqAwgY rqnu ]
(892-17, rwmklI, mÚ 5)
ka-udee badlai ti-aagai ratan.
490

 
750
kaux qrwjI kvxu qulw qyrw kvxu srwPu bulwvw ]
(730-18, sUhI, mÚ 1)
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.
---

 
751
kaun ko klku rihE rwm nwmu lyq hI ]
(718-13, tofI, Bgq nwmdyv jI)
ka-un ko kalank rahi-o raam naam layt hee.
112

 
752
kaun vfw mwieAw vifAweI ]
(188-13, gauVI, mÚ 5)
ka-un vadaa maa-i-aa vadi-aa-ee.
873

 
753
kaunu mUAw ry kaunu mUAw ]
(885-12, rwmklI, mÚ 5)
ka-un moo-aa ray ka-un moo-aa.
778

 
754
keI jnm Bey kIt pqMgw ]
(176-10, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
ka-ee janam bha-ay keet patangaa.
99

 
755
kih rivdws AkQ kQw bhu kwie krIjY ]
(858-4, iblwvlu, Bgq rivdws jI)
kahi ravidaas akath kathaa baho kaa-ay kareejai.
961

 
756
khu kbIr Bgiq kir pwieAw ]
(324-12, gauVI, kbIr jI)
kaho kabeer bhagat kar paa-i-aa.
664

 
757
khu nwnk sB qyrI vifAweI koeI nwau n jwxY myrw ]4]10]49]
(383-7, Awsw, mÚ 5)
kaho naanak sabh tayree vadi-aa-ee ko-ee naa-o na jaanai mayraa. ||4||10||49||
172

 
758
khu nwnk mY srb suKu pwieAw ieh sUiK ibhwnI rwqy ]2]3]26]
(1209-10, swrMg, mÚ 5)
kaho naanak mai sarab sukh paa-i-aa ih sookh bihaanee raatay. ||2||3||26||
834

 
759
khu nwnk rMig clUl Bey hY hir rMgu n lhY mjITw ]2]19]42]
(1212-13, swrMg, mÚ 5)
kaho naanak rang chalool bha-ay hai har rang na lahai majeethaa. ||2||19||42||
414

 
760
khu pMifq sUcw kvnu Twau ]
(1195-5, bsMqu ihMfol, Bgq kbIr jI)
kaho pandit soochaa kavan thaa-o.
1004

 
761
khau khw ApnI ADmweI ]
(718-6, tofI, mÚ 9)
kaha-o kahaa apnee aDhmaa-ee.
103

 
762
khhu gusweI imlIAY kyh ]
(185-11, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
kahhu gusaa-ee milee-ai kayh.
488

 
763
khw su Kyl qbylw GoVy khw ByrI shnweI ]
(417-13, Awsw, mÚ 1)
kahaa so khayl tabaylaa ghorhay kahaa bhayree sehnaa-ee.
937

 
764
khw khau mY ApunI krnI ijh ibiD jnmu gvwieE ]
(1231-18, swrMg, mÚ 9)
kahaa kaha-o mai apunee karnee jih biDh janam gavaa-i-o.
94

 
765
khw krau jwqI kh krau pwqI ]
(485-13, Awsw, Bgq nwmdyv jI)
kahaa kara-o jaatee kah kara-o paatee.
367

 
766
khw nr Apno jnmu gvwvY ]
(1231-15, swrMg, mÚ 9)
kahaa nar apno janam gavaavai.
765

 
767
khw mn ibiKAw isau lptwhI ]
(1231-11, swrMg, mÚ 9)
kahaa man bikhi-aa si-o laptaahee.
764

 
768
kihAw krxw idqw lYxw ]
(98-13, mwJ, mÚ 5)
kahi-aa karnaa ditaa lainaa.
181

 
769
khy n jwnI Aaugx myry ]1] rhwau ]
(156-9, gauVI cyqI, mÚ 1)
kahay na jaanee a-ugan mayray. ||1|| rahaa-o.
98

 
770
kcw rMgu ksuMB kw QoViVAw idn cwir jIau ]
(751-2, sUhI, mÚ 1)
kachaa rang kasumbh kaa thorh-rhi-aa din chaar jee-o.
934

 
771
kCU n Qorw hir Bgqn kau ]
(390-1, Awsw, mÚ 5)
kachhoo na thoraa har bhagtan ka-o.
459

 
772
kx ibnw jYsy QoQr quKw ]
(192-16, gauVI, mÚ 5)
kan binaa jaisay thothar tukhaa.
466

 
773
kq kI mweI bwpu kq kyrw ikdU Qwvhu hm Awey ]
(156-9, gauVI cyqI, mÚ 1)
kat kee maa-ee baap kat kayraa kidoo thaavhu ham aa-ay.
98

 
774
kq jweIAY ry Gr lwgo rMgu ]
(1195-11, bsMqu ihMfol, Bgq rwmwnd jI)
kat jaa-ee-ai ray ghar laago rang.
804

 
775
kQw kIrqnu rwg nwd Duin iehu binE suAwau ]
(818-6, iblwvlu, m 5)
kathaa keertan raag naad Dhun ih bani-o su-aa-o.
697

 
776
kQw purwqn ieau suxI Bgqn kI bwnI ]
(815-1, iblwvlu, mÚ 5)
kathaa puraatan i-o sunee bhagtan kee baanee.
994

 
777
kQIAY sMqsMig pRB igAwnu ]
(1300-9, kwnVw, mÚ 5)
kathee-ai satsang parabh gi-aan.
697

 
778
kid idnIAru dyKIAY ]
(454-15, Awsw, mÚ 5)
kad dinee-ar daykhee-ai.
526

 
779
kb ko BwlY GuMGrU qwlw kb ko bjwvY rbwbu ]
(368-7, Awsw, mÚ 4)
kab ko bhaalai ghunghroo taalaa kab ko bajaavai rabaab.
529

 
780
kb dyKau pRBu Awpnw Awqm kY rMig ]
(816-8, iblwvlu, mÚ 5)
kab daykh-a-u parabh aapnaa aatam kai rang.
555

 
781
kib kl sujsu gwvau gur nwnk rwju jogu ijin mwixE ]2]
(1389-11, sveIey mhly pihly ky, kl)
kab kal sujas gaava-o gur naanak raaj jog jin maani-o. ||2||
248

 
782
kbhU KIir Kwf GIau n BwvY ]
(1164-5, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
kabhoo kheer khaad ghee-o na bhaavai.
144

 
783
kr kir thl rsnw gux gwvau ]
(189-19, gauVI, mÚ 5)
kar kar tahal rasnaa gun gaava-o.
351

784
kr joiV nwnku dwnu mWgY dyhu Apnw nwau ]2]1]6]
(987-18, mwlI gauVw, mÚ 5)
kar jorh naanak daan maaNgai dayh apnaa naa-o. ||2||1||6||
955

 
785
kir Awsw AwieE pRB mwgin ]
(804-3, iblwvlu, mÚ 5)
kar aasaa aa-i-o parabh maagan.
549

 
786
kir iesnwnu ismir pRBu Apnw mn qn Bey Arogw ]
(611-11, soriT, mÚ 5)
kar isnaan simar parabh apnaa man tan bha-ay arogaa.
446

 
787
kir ikrpw Apnw drsu dIjY jsu gwvau inis Aru Bor ]
(500-1, gUjrI, mÚ 5)
kar kirpaa apnaa daras deejai jas gaava-o nis ar bhor.
76

 
788
kir ikrpw ApnY Gir AwieAw qw imil sKIAw kwju rcwieAw ]
(351-13, Awsw, mÚ 1)
kar kirpaa apnai ghar aa-i-aa taa mil sakhee-aa kaaj rachaa-i-aa.
599

 
789
kir ikrpw hir prgtI AwieAw ]
(375-12, Awsw, mÚ 5)
kar kirpaa har pargatee aa-i-aa.
427

 
790
kir ikrpw krhu pRB dwiq ]
(1144-9, BYrau, mÚ 5)
kar kirpaa karahu parabh daat.
188

 
791
kir ikrpw gur pwrbRhm pUry Anidnu nwmu vKwxw rwm ]
(543-9, ibhwgVw, mÚ 5)
kar kirpaa gur paarbarahm pooray an-din naam vakhaanaa raam.
771

 
792
kir ikrpw dieAwl pRB ieh iniD isiD pwvau ]
(812-1, iblwvlu, m 5)
kar kirpaa da-i-aal parabh ih niDh siDh paava-o.
87

 
793
kir ikrpw DUir dyhu sMqn kI suKu nwnku iehu bwCY ]4]9]130]
(207-8, gauVI, mÚ 5)
kar kirpaa Dhoor dayh santan kee sukh naanak ih baachhai. ||4||9||130||
88

 
794
kir ikrpw pRB dIn dieAwlw ]
(563-3, vfhMsu, mÚ 5)

kar kirpaa parabh deen da-i-aalaa.
164

 
795
kir ikrpw pUrn suKdwqy ]
(1270-13, mlwr, mÚ 5)
kar kirpaa pooran sukh-daatay.
354

 
796
kir ikrpw myry pRIqm suAwmI nyqR dyKih drsu qyrw rwm ]
(780-17, sUhI, mÚ 5)
kar kirpaa mayray pareetam su-aamee naytar daykheh daras tayraa raam.
67

 
797
kir ikrpw vshu myrY ihrdY hoie shweI Awip ]1] rhwau ]
(405-17, Awsw, mÚ 5)
kar kirpaa vashu mayrai hirdai ho-ay sahaa-ee aap. ||1|| rahaa-o.
74

 
798
kir kIrqnu hoie auDwru ]4]1]158]
(214-6, gOVI mwlvw, mÚ 5)
kar keertan ho-ay uDhaar. ||4||1||158||
655

 
799
kru msqik guir pUrY DirE mnu jIqo jgu swrI ]1]
(215-5, gauVI mwlw , mÚ 5)
kar mastak gur poorai Dhari-o man jeeto jag saaree. ||1||
345

 
800
krau ibnau gur Apny pRIqm hir vru Awix imlwvY ]
(1254-9, mlwr, mÚ 1)
kara-o bin-o gur apnay pareetam har var aan milaavai.
809

 
801
krau bynqI siqgur ApunI ]
(388-4, Awsw, mÚ 5)
kara-o bayntee satgur apunee.
362

 
802
krau mnorQ mnY mwih Apny pRB qy pwvau ]
(813-13, iblwvlu, mÚ 5)
kara-o manorath manai maahi apnay parabh tay paava-o.
87

 
803
krhu giq dieAwl sMqhu morI ]
(1217-2, swrMg, mÚ 5)
karahu gat da-i-aal santahu moree.
>
318

 
804
krhly mn prdysIAw ikau imlIAY hir mwie ]
(234-4, gauVI pUrbI, mÚ 4)
karhalay man pardaysee-aa ki-o milee-ai har maa-ay.
884

 
805
krqw sBu ko qyrY joir ]
(17-16, isrIrwgu, mÚ 1)
kartaa sabh ko tayrai jor.
585

 
806
krqw qU myrw jjmwnu ]
(1329-5, pRBwqI, mÚ 1)
kartaa too mayraa jajmaan.
393

 
807
krqw qU mY mwxu inmwxy ]
(596-17, soriT, mÚ 1)
kartaa too mai maan nimaanay.
107

 
808
krm Drm pwKMf jo dIsih iqn jmu jwgwqI lUtY ]
(747-15, sUhI, mÚ 5)
karam Dharam pakhand jo deeseh tin jam jaagaatee lootai.
696

 
809
krvqu Blw n krvt qyrI ]
(484-7, Awsw, Bgq kbIr jI)
karvat bhalaa na karvat tayree.
517

 
810
krY duhkrm idKwvY horu ]
(194-1, gauVI, mÚ 5)
karai duhkaram dikhaavai hor.
1002

 
811
kil smudR Bey rUp pRgit hir nwm auDwrnu ]
(1409-9, sveIey mhly pMjvy ky 5, mQurw)
kal samudar bha-ay roop pargat har naam uDhaaran.
262

 
812
kljug mih bhu krm kmwih ]
(1129-17, BYrau, mÚ 3)
kaljug meh baho karam kamaahi.
350

 
813
kljug mih rwm nwmu aur Dwru ]
(1129-14, BYrau, mÚ 3)
kaljug meh raam naam ur Dhaar.
350

 
814
kljug mih rwm nwmu hY swru ]
(1129-17, BYrau, mÚ 3)
kaljug meh raam naam hai saar.
350

 
815
kiljugu auDwirAw gurdyv ]
(406-4, Awsw, mÚ 5)
kalijug uDhaari-aa gurdayv.
907

 
816
kvn sMjog imlau pRB Apny ]
(806-7, iblwvlu, mÚ 5)
kavan sanjog mila-o parabh apnay.
70

 
817
kvn khw gun kMq ipAwry ]
(737-9, sUhI, mÚ 5)
kavan kahaa gun kant pi-aaray.
591

 
817a
kvn khW hau gun ipRA qyrY ]
(1304-12, kwnVw mhlw 5 Gru 6)
kavan kahaaN ha-o gun pari-a tayrai.
591

 
818
kvn kwj isrjy jg BIqir jnim kvn Plu pwieAw ]
(970-19, rwmklI, Bgq kbIr jI).
kavan kaaj sirjay jag bheetar janam kavan fal paa-i-aa.
100

 
819
kvn gun pRwnpiq imlau myrI mweI ]1] rhwau ]
(204-2, gauVI pUrbI, mÚ 5)
kavan gun paraanpat mila-o mayree maa-ee. ||1|| rahaa-o.
509

 
820
kvn bnI rI qyrI lwlI ]
(384-7, Awsw, mÚ 5)
kavan banee ree tayree laalee.
578

 
821
kvnu kvnu nhI pqirAw qum@rI prqIiq ]
(815-11, iblwvlu, mÚ 5)
kavan kavan nahee patri-aa tumHree parteet.
483

 
822
kvl nYn mDur bYn koit sYn sMg soB khq mw jsod ijsih dhI Bwqu Kwih jIau ]
(1402-11, sveIey mhly cauQy ky 4, gXMd)
kaval nain maDhur bain kot sain sang sobh kahat maa jasod jisahi dahee bhaat khaahi jee-o.
127

 
823
kwieAw AMdir jgjIvn dwqw vsY sBnw kry pRiqpwlw ]
(754-5, sUhI, mÚ 3)
kaa-i-aa andar jagjeevan daataa vasai sabhnaa karay partipaalaa.
438

 
824
kwieAw klwlin lwhin mylau gur kw sbdu guVu kInu ry ]
(968-19, rwmklI, Bgq kbIr jI)
kaa-i-aa kalaalan laahan mayla-o gur kaa sabad gurh keen ray.
341

 
825
kwieAw kwmix Aiq suAwil@au ipru vsY ijsu nwly ]
(754-5, sUhI, mÚ 3)
kaa-i-aa kaaman at su-aaliha-o pir vasai jis naalay.
438

 
826
kwieAw bRhmw mnu hY DoqI ]
(355-2, Awsw, mÚ 1)
kaa-i-aa barahmaa man hai Dhotee.
1006

 
827
kwhU dIn@y pwt ptMbr kwhU plG invwrw ]
(479-17, Awsw, Bgq kbIr jI)
kaahoo deenHay paat patambar kaahoo palagh nivaaraa.
144

 
828
kwhU ibhwvY rMg rs rUp ]
(913-19, rwmklI, mÚ 5)
kaahoo bihaavai rang ras roop.
853

 
829
kwhy eyk ibnw icqu lweIAY ]
(379-17, Awsw, mÚ 5)
kaahay ayk binaa chit laa-ee-ai.
475

 
830
kwhy klrw isMchu jnmu gvwvhu ]
(1170-19, bsMqu ihMfol, m 1)
kaahay kalraa sinchahu janam gavaavahu.
890

 
831
kwhy ry nr grbu krq hhu ibnis jwie JUTI dyhI ]1] rhwau ]
(692-18, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)
kaahay ray nar garab karat hahu binas jaa-ay jhoothee dayhee. ||1|| rahaa-o.
756

 
832
kwhy ry bn Kojn jweI ]
(684-14, DnwsrI, mÚ 9)
kaahay ray ban khojan jaa-ee.
437

 
833
kwcw Dnu sMcih mUrK gwvwr ]
(665-14, DnwsrI, mÚ 3)
kaachaa Dhan saNcheh moorakh gaavaar.
429

 
834
kwty kst pUry gurdyv ]
(191-8, gauVI, m 5)
kaatay kasat pooray gurdayv.
221

 
835
kwm k®oD loB JUT inMdw ien qy Awip Cfwvhu ]
(617-9, soriT, mÚ 5)
kaam kroDh lobh jhooth nindaa in tay aap chhadaavahu.
81

 
836
kwim k®oiD AhMkwir ivgUqy ]
(388-16, Awsw, mÚ 5)
kaam kroDh ahaNkaar vigootay.
822

 
837
kwmu k®oDu mwieAw mih cIqu ]
(153-3, gauVI, mÚ 1)
kaam kroDh maa-i-aa meh cheet.
97

 
838
kwmu k®oDu loBu mohu imtwvY CutkY durmiq ApunI DwrI ]
(377-14, Awsw, mÚ 5)
kaam kroDh lobh moh mitaavai chhutkai durmat apunee Dhaaree.
588

 
839
kwmix hir ris byDI jIau hir kY shij suBwey ]
(245-3, gauVI, mÚ 3)
kaaman har ras bayDhee jee-o har kai sahj subhaa-ay.
901

 
840
kwXau dyvw kwieAau dyvl kwieAau jMgm jwqI ]
(695-13, DnwsrI, Bgq pIpw jI)
kaa-ya-o dayvaa kaa-i-a-o dayval kaa-i-a-o jangam jaatee.
437

 
841
kwrju siqguir Awip svwirAw ]
(806-18, iblwvlu, m 5)
kaaraj satgur aap savaari-aa.
269

 
842
kwlbUq kI hsqnI mn baurw ry clqu ricE jgdIs ]
(335-19, gauVI, Bgq kbIr jI)
kaalboot kee hastanee man ba-uraa ray chalat rachi-o jagdees.
726

 
843
kwlI koiel qU ikq gun kwlI ]
(794-10, sUhI, syK PrId jI)
kaalee ko-il too kit gun kaalee.
874

 
844
ikau CUtau kYsy qrau Bvjl iniD BwrI ]
(855-17, iblwvlu, Bgq kbIr jI)
ki-o chhoota-o kaisay tara-o bhavjal niDh bhaaree.
97

 
845
ikau jIvnu pRIqm ibnu mweI ]
(1207-12, swrMg, mÚ 5)
ki-o jeevan pareetam bin maa-ee.
506

 
846
ikau ibsrY pRBu mnY qy ijs ky gux eyh ]
(812-12, iblwvlu, mÚ 5)
ki-o bisrai parabh manai tay jis kay gun ayh.
931

 
847
ikau lIjY gFu bMkw BweI ]
(1161-14, BYrau, mÚ 5)
ki-o leejai gadh bankaa bhaa-ee.
736

 
848
ikAw sovih nwmu ivswir gwPl gihilAw ]
(398-7, Awsw, mÚ 5)
ki-aa soveh naam visaar gaafal gahili-aa.
489

 
849
ikAw hm jIA jMq bycwry brin n swkh eyk romweI ]
(822-11, iblwvlu, mÚ 5)
ki-aa ham jee-a jant baychaaray baran na saakah ayk romaa-ee.
963

 
850
ikAw kQIAY ikCu kQnu n jweI ]
(822-11, iblwvlu, mÚ 5)
ki-aa kathee-ai kichh kathan na jaa-ee.
963

 
851
ikAw gux qyry AwiK vKwxw pRB AMqrjwmI jwnu ]
(979-16, nt, mÚ 5)
ki-aa gun tayray aakh vakhaanaa parabh antarjaamee jaan.
963

 
852
ikAw gux qyry swir sm@wlI moih inrgun ky dwqwry ]
(738-4, sUhI, mÚ 5)
ki-aa gun tayray saar samHaalee mohi nirgun kay daataaray.
108

 
853
ikAw jpu ikAw qpu ikAw bRq pUjw ]
(324-12, gauVI, kbIr jI)
ki-aa jap ki-aa tap ki-aa barat poojaa.
664

 
854
ikAw qU soieAw jwgu ieAwnw ]
(793-18, sUhI, Bgq rivdws jI)
ki-aa too so-i-aa jaag i-aanaa.
758

 
855
ikAw qU socih ikAw qU icqvih ikAw qUM krih aupwey ]
(1266-5, mlwr, mÚ 5)
ki-aa too socheh ki-aa too chitvahi ki-aa tooN karahi upaa-ay.
870

 
856
ikAw qU rqw dyiK kY puqR klqR sIgwr ]
(42-6, isrIrwgu, mÚ 5)
ki-aa too rataa daykh kai putar kaltar seegaar.
932

 
857
ikAw pihrau ikAw EiF idKwvau ]
(225-6, gauVI, mÚ 1)
ki-aa pahira-o ki-aa odh dikhaava-o.
473

 
858
ikAw pVIAY ikAw gunIAY ]
(655-17, soriT, Bgq kbIr jI)
ki-aa parhee-ai ki-aa gunee-ai.
476

 
859
ikAw mwgau ikCu iQru n rhweI ]
(481-7, Awsw, Bgq kbIr jI)
ki-aa maaga-o kichh thir na rahaa-ee.
754

 
860
iks hI DVw kIAw imqR suq nwil BweI ]
(366-1, Awsw, mÚ 4)
kis hee Dharhaa kee-aa mitar sut naal bhaa-ee.
166

 
861
iksu hau syvI ikAw jpu krI sqgur pUCau jwie ]
(34-13, isrIrwgu, mÚ 3)
kis ha-o sayvee ki-aa jap karee satgur poochha-o jaa-ay.
821

 
862
ikChU kwju n kIE jwin ]
(894-9, rwmklI, mÚ 5)
kichhahoo kaaj na kee-o jaan.
106

 
863
ikqY pRkwir n qUtau pRIiq ] dws qyry kI inrml rIiq ]1] rhwau ]
(684-10, DnwsrI, mÚ 5)
kitai parkaar na toota-o pareet. daas tayray kee nirmal reet. ||1|| rahaa-o.
524

 
864
ikn ibiD swgru qrIAY ]
(877-2, rwmklI, mÚ 1)
kin biDh saagar taree-ai.
142

 
865
ikn ibiD hIAro DIrY inmwno ]
(737-16, sUhI, mÚ 5)
kin biDh hee-aro Dheerai nimaano
499

 
866
ikn ibiD imlY gusweI myry rwm rwie ]
(204-18, gauVI pUrbI, mÚ 5)
kin biDh milai gusaa-ee mayray raam raa-ay.
142

 
867
iknhI kIAw privriq pswrw ]
(912-15, rwmklI, mÚ 5)
kinhee kee-aa parvirat pasaaraa.
165

 
868
iknhI bnijAw kWsI qWbw iknhI laug supwrI ]
(1123-7, kydwrw, Bgq kbIr jI)
kinhee banji-aa kaaNsee taaNbaa kinhee la-ug supaaree.
419

 
869
ik®pw krhu ijsu purK ibDwqy so sdw sdw quDu iDAwvY ]1]
(978-7, nt nwrwien, mÚ 5)
kirpaa karahu jis purakh biDhaatay so sadaa sadaa tuDh Dhi-aavai. ||1||
353

 
870
ik®pw iniD bshu irdY hir nIq ]
(712-18, tofI, mÚ 5)
kirpaa niDh bashu ridai har neet.
73

 
871
ikrswxI ikrswxu kry locY jIau lwie ]
(166-7, gauVI guAwryrI, mÚ 4)
kirsaanee kirsaan karay lochai jee-o laa-ay.
916

 
872
ikriq krm ky vICuVy kir ikrpw mylhu rwm ]
(133-6, mwJ, mÚ 5)
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam.
789

 
873
ikrpw krhu dIn ky dwqy myrw guxu Avgxu n bIcwrhu koeI ]
(882-16, rwmklI, mÚ 5)
kirpaa karahu deen kay daatay mayraa gun avgan na beechaarahu ko-ee.
103

 
874
kI ivsrih duKu bhuqw lwgY ]
(354-14, Awsw, mÚ 1)
kee visrahi dukh bahutaa laagai.
667

 
875
kIE isMgwru imln ky qweI ]
(483-9, Awsw, Bgq kbIr jI)
kee-o singaar milan kay taa-ee.
590

 
876
kIqw krxw srb rjweI ikCu kIcY jy kir skIAY ]
(736-3, sUhI, mÚ 4)
keetaa karnaa sarab rajaa-ee kichh keechai jay kar sakee-ai.
920

 
877
kIqw loVih so pRB hoie ]
(736-16, sUhI, mÚ 5)
keetaa lorheh so parabh ho-ay.
65

 
878
kIqw loVIAY kMmu su hir pih AwKIAY ]
(91-6, isrIrwg, mÚ 1 )
keetaa lorhee-ai kamm so har peh aakhee-ai.
599

 
879
kIn@y pwp ky bhu kot ]
(1224-9, swrMg, mÚ 5)
keenHay paap kay baho kot.
930

 
880
kIriq pRB kI gwau myrI rsnW ]
(1298-14, kwnVw, mÚ 5)
keerat parabh kee gaa-o mayree rasnaaN.
381

 
881
kIrqnu inrmolk hIrw ]
(893-17, rwmklI, mÚ 5)
keertan nirmolak heeraa.
690

 
882
kuMflnI surJI sqsMgiq prmwnd gurU muiK mcw ]
(1402-9, sveIey mhly cauQy ky 4, gXMd )
kundlanee surjhee satsangat parmaanand guroo mukh machaa.
---

 
883
kuicl kTor kpt kwmI ]
(1301-13, kwnVw, mÚ 5)
kuchil kathor kapat kaamee.
113

 
884
kurbwxu jweI gur pUry Apny ]
(1340-17, pRBwqI, mÚ 5)
kurbaan jaa-ee gur pooray apnay.
974

 
885
kUpu BirE jYsy dwidrw kCu dysu ibdysu n bUJ ]
(346-6, gauVI pUrbI, Bgq rivdws jI)
koop bhari-o jaisay daadiraa kachh days bidays na boojh.
725

 
886
kysw kw kir bIjnw sMq cauru Fulwvau ]
(745-12, sUhI, mÚ 5)
kaysaa kaa kar beejnaa sant cha-ur dhulaava-o.
308

 
887
kYsy khau moih jIA bydnweI ]
(1206-19, swrMg, mÚ 5)
kaisay kaha-o mohi jee-a baydnaa-ee.
496

 
888
ko bnjwro rwm ko myrw tWfw lwidAw jwie ry ]1] rhwau ]
(345-17, gauVI bYrwgix, Bgq rivdws jI)
ko banjaaro raam ko mayraa taaNdaa laadi-aa jaa-ay ray. ||1|| rahaa-o.
422

 
889
koaU hir smwin nhI rwjw ]
(856-9, iblwvlu, Bgq kbIr jI)
ko-oo har samaan nahee raajaa.
131

 
890
koaU hY myro swjnu mIqu ]
(980-5, nt pVqwl, mÚ 5)
ko-oo hai mayro saajan meet.
567

 
891
koaU mweI BUilE mnu smJwvY ]
(219-18, gauVI, mÚ 9)
ko-oo maa-ee bhooli-o man samjhaavai.
926

 
892
koie n iks hI sMig kwhy grbIAY ]
(398-12, Awsw, mÚ 5)
ko-ay na kis hee sang kaahay garbee-ai.
558

 
893
koeI AwKY BUqnw ko khY byqwlw ]
(991-6, mwrU, mÚ 1)
ko-ee aakhai bhootnaa ko kahai baytaalaa.
843

 
894
koeI Awix imlwvY myrw pRIqmu ipAwrw hau iqsu pih Awpu vycweI ]1]
(757-10, sUhI, mÚ 4)
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee. ||1||
547

 
895
koeI Awix imlwvY myrw pRIqmu ipAwrw hau iqsu pih Awpu vycweI ]1]
(757-10, rwgu sUhI AstpdIAw mhlw 4 Gru 2)
ko-ee aan milaavai mayraa pareetam pi-aaraa ha-o tis peh aap vaychaa-ee. ||1||
547

 
896
koeI AwvY sMqo hir kw jnu sMqo myrw pRIqm jnu sMqo moih mwrgu idKlwvY ]
(1201-9, swrMg, mÚ 4)
ko-ee aavai santo har kaa jan santo mayraa pareetam jan santo mohi maarag dikhlaavai.
305

 
897
koeI AYsw sMqu shj suKdwqw moih mwrgu dyie bqweI ]1] rhwau ]
(204-18, gauVI pUrbI, mÚ 5)
ko-ee aisaa sant sahj sukh-daata mohi maarag day-ay bataa-ee. ||1|| rahaa-o.
142

 
898
koeI AYso ry BytY sMqu myrI lwhY sgl icMq Twkur isau myrw rMgu lwvY ]2]
(686-17, DnwsrI, mÚ 5)
ko-ee aiso ray bhaytai sant mayree laahai sagal chint thaakur si-o mayraa rang laavai. ||2||
905

 
899
koeI hY ry sMqu shj suK AMqir jw kau jpu qpu dyau dlwlI ry ]
(968-19, rwmklI, Bgq kbIr jI)
ko-ee hai ray sant sahj sukh antar jaa ka-o jap tap day-o dalaalee ray.
341

 
900
koeI jnu hir isau dyvY joir ]
(701-16, jYqsrI, mÚ 5)
ko-ee jan har si-o dayvai jor.
552

 
901
koeI jwnY kvnu eIhw jig mIqu ]
(700-2, jYqsrI, mÚ 5)
ko-ee jaanai kavan eehaa jag meet.
783

 
902
koit kotI myrI Awrjw pvxu pIAxu AipAwau ]
(14-10, isrIrwgu, mÚ 1)
kot kotee mayree aarjaa pavan pee-an api-aa-o.
139

 
903
koit bRhmMf ko Twkuru suAwmI srb jIAw kw dwqw ry ]
(612-5, soriT, mÚ 5)
kot barahmand ko thaakur su-aamee sarab jee-aa kaa daataa ray.
159

 
904
koit ibsn kIny Avqwr ]
(1156-10, BYrau, mÚ 5)
kot bisan keenay avtaar.
136

 
905
koit ibGn nhI Awvih nyir ]
(888-4, rwmklI, mÚ 5)
kot bighan nahee aavahi nayr.
851

 
906
koit mjn kIno iesnwn ]
(202-4, gauVI, mÚ 5)
kot majan keeno isnaan.
454

 
907
koit lwK srb ko rwjw ijsu ihrdY nwmu qumwrw ]
(1003-9, mwrU, mÚ 5)
kot laakh sarab ko raajaa jis hirdai naam tumaaraa.
908

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D;      DATE: APRIL 2002.
TOP