INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
j         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
1096
jMimAw pUqu Bgqu goivMd kw ]
(396-2, Awsw, m 5)
jammi-aa poot bhagat govind kaa.
268

 
1097
jau hm bWDy moh Pws hm pRym bDin qum bwDy ]
(658-3, soriT, Bgq rivdws jI)
ja-o ham baaNDhay moh faas ham paraym baDhan tum baaDhay.
535

 
1098
jau ikrpw goibMd BeI ]
(402-6, Awsw, mÚ 5)
ja-o kirpaa gobind bha-ee.
560

 
1099
jau qum igirvr qau hm morw ]
(658-17, soriT, Bgq rivdws jI)
ja-o tum girivar ta-o ham moraa.
528

 
1100
jau pY hm n pwp krMqw Ahy Anqw ]
(93-15, sRIrwgu, rivdws)
ja-o pai ham na paap karantaa ahay anantaa.
841

 
1101
jau mY kIE sgl sIgwrw ]
(373-11, Awsw, mÚ 5)
ja-o mai kee-o sagal seegaaraa.
510

 
1102
jg mohnI hm iqAwig gvweI ]
(392-6, Awsw, m 5)
jag mohnee ham ti-aag gavaa-ee.
724

 
1103
jig suik®qu kIriq nwmu hY myrI ijMduVIey hir kIriq hir min Dwry rwm ]
(539-5, ibhwgVw, mÚ 4)
jag sukarit keerat naam hai mayree jindurhee-ay har keerat har man Dhaaray raam.
400

 
1104
jgq auDwrn nwm ipRA qyrY ]
(1304-13, kwnVw, mÚ 5)
jagat uDhaaran naam pari-a tayrai.
798

 
1105
jgq mY JUTI dyKI pRIiq ]
(536-15, dyvgMDwrI mÚ 9)
jagat mai jhoothee daykhee pareet.
760

 
1106
jgqu jldw riK lY AwpxI ikrpw Dwir ]
(853-11, iblwvlu kI vwr, slok mÚ 3)
jagat jalandaa rakh lai aapnee kirpaa Dhaar.
83

 
1107
jqu squ sMjmu swcu idRVwieAw swc sbid ris lIxw ]1]
(907-5, rwmklI dKxI, mÚ 1)
jat sat sanjam saach drirh-aa-i-aa saach sabad ras leenaa. ||1||
739

 
1108
jqu pwhwrw DIrju suinAwru ]
(8-8, jpu, mÚ 1)
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.
887

 
1109
jqR jwau qq bITlu BYlw ]
(485-7, Awsw, Bgq nwmdyv jI)
jatar jaa-o tat beethal bhailaa.
150

 
1110
jn kau pRB Apny kw qwxu ]
(677-9, DnwsrI, mÚ 5)
jan ka-o parabh apnay kaa taan.
163

 
1111
jn kI pYj rKI krqwry ]1]
(201-6, gauVI, mÚ 5)
jan kee paij rakhee kartaaray. ||1||
199

 
1112
jn ky qum@ hir rwKy suAwmI qum@ juig juig jn riKAw ]
(1319-10, kilAwn, mÚ 4)
jan kay tumH har raakhay su-aamee tumH jug jug jan rakhi-aa.
992

 
1113
jn ko pRBu sMgy Asnyhu ]
(1307-17, kwnVw, mÚ 5)
jan ko parabh sangay asnayhu.
170

 
1114
jnm jnm kI mlu DovY prweI Awpxw kIqw pwvY ]
(380-17, Awsw, mÚ 5)
janam janam kee mal Dhovai paraa-ee aapnaa keetaa paavai.
712

 
1115
jnm jnm ky dUK invwrY sUkw mnu swDwrY ]
(618-2, soriT, mÚ 5)
janam janam kay dookh nivaarai sookaa man saDhaarai.
442

 
1116
jnm mrx duhhU mih nwhI jn praupkwrI Awey ]
(749-1, sUhI, mÚ 5)
janam maran duhhoo meh naahee jan par-upkaaree aa-ay.
237

 
1117
jp qp kw bMDu byVulw ijqu lGih vhylw ]
(729-8, sUhI, mÚ 1)
jap tap kaa banDh bayrhulaa jit langheh vahaylaa.
779

 
1118
jip goibMdu gopwl lwlu ]
(885-18, rwmklI, mÚ 5)
jap gobind gopaal laal.
222

 
1119
jip mn siq nwmu sdw siq nwmu ]
(669-19, DnwsrI, m 4)
jap man sat naam sadaa sat naam.
365

 
1120
jip mn hir hir nwmu slwh ]
(604-11, soriT, mÚ 4)
jap man har har naam salaah.
970

 
1121
jip mn hir hir nwmu guoibMdy ]
(800-11, iblwvlu, mÚ 4)
jap man har har naam gobinday.
368

 
1122
jip mn nwmu eyku Apwru ]
(51-7, isrIrwgu, m 5)
jap man naam ayk apaar.
367

 
1123
jip mn mwDo mDusUdno hir sRIrMgo prmysro siq prmysro pRBu AMqrjwmI ]
(1201-9, swrMg, mÚ 4)
jap man maaDho maDhusoodno har sareerango parmaysaro sat parmaysaro parabh antarjaamee.
305

 
1124
jip mn myry goivMd kI bwxI ]
(192-5, gauVI, mÚ 5)
jap man mayray govind kee banee.
687

 
1125
jip mn rwm nwmu insqwrw ]
(720-2, bYrwVI, mÚ 4)
jap man raam naam nistaaraa.
848

 
1126
jip mn rwm nwmu pVHü swru ]
(1200-3, swrMg, mÚ 4)
jap man raam naam parhho saar.
771

 
1127
jip mn rwm nwmu riv rhy ]
(1336-7, pRBwqI, mÚ 4)

jap man raam naam rav rahay.
433

 
1128
jphu q eyko nwmw ]
(728-4, sUhI, mÚ 1)
japahu ta ayko naamaa.
340

 
1129
jpau ijn@ Arjun dyv gurU iPir sMkt join grB n AwXau ]6]
(1409-6, sveIey mhly pMjvy ky 5, mQurw )
jap-ya-o jinH arjun dayv guroo fir sankat jon garabh na aa-ya-o. ||6||
265

 
1130
jpIAY pRB kw nwmu ]
(299-19, iQqI gauVI, mÚ 5)

japee-ai parabh kaa naam.
545

 
1131
jb kCu n sIE qb ikAw krqw kvn krm kir AwieAw ]
(748-14, sUhI, mÚ 5)
jab kachh na see-o tab ki-aa kartaa kavan karam kar aa-i-aa.
939

 
1132
jb qy drsn Byty swDU Bly idns Eie Awey ]
(671-10, DnwsrI, mÚ 5)
jab tay darsan bhaytay saaDhoo bhalay dinas o-ay aa-ay.
223

 
1133
jb dyKw qb gwvw ]
(656-19, soriT, Bgq nwmdyv jI)
jab daykhaa tab gaavaa.
994

 
1134
jb lau nhI Bwg illwr audY qb lau BRmqy iPrqy bhu DwXau ]
(1409-6, sveIey mhly pMjvy ky 5, mQurw )

jab la-o nahee bhaag lilaar udai tab la-o bharamtay firtay baho Dhaa-ya-o.
265

 
1135
jl kI BIiq pvn kw QMBw rkq buMd kw gwrw ]
(659-3, soriT, Bgq rivdws jI)
jal kee bheet pavan kaa thambhaa rakat bund kaa gaaraa.
757

 
1136
jl mih mIn mwieAw ky byDy ]
(1160-11, BYrau, mÚ 5)
jal meh meen maa-i-aa kay bayDhay.
719

 
1137
jil jwau jIvnu nwm ibnw ]
(1332-10, pRBwqI, m 1)
jal jaa-o jeevan naam binaa.
357

 
1138
jlu Fovau ieh sIs kir kr pg pKlwvau ]
(813-13, iblwvlu, mÚ 5)
jal dhova-o ih sees kar kar pag pakhlaava-o.
87

 
1139
jw kau ApnI ikrpw DwrY ]
(190-4, gauVI, mÚ 5)
jaa ka-o apnee kirpaa Dhaarai.
952

 
1140
jw kau AwieE eyku rsw ]
(672-8, DnwsrI, mÚ 5)
jaa ka-o aa-i-o ayk rasaa.
405

 
1141
jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih so khIAq hY sUrw ]
(679-17, DnwsrI, mÚ 5)
jaa ka-o har rang laago is jug meh so kahee-at hai sooraa.
413

 
1142
jw kau musklu Aiq bxY FoeI koie n dyie ]
(70-6, isrIrwgu, mÚ 5)
jaa ka-o muskal at banai dho-ee ko-ay na day-ay.
445

 
1143
jw kau muin Dwnu DrY iPrq sgl jug kbhu k koaU pwvY Awqm pRgws kau ]
(404-13, sveIey mhly cauQy ky 4, mQurw)
jaa ka-o mun Dhayaan Dharai firat sagal jug kabahu ka ko-oo paavai aatam pargaas ka-o..
260

 
1144
jw kau rwKY rwKxhwru ]
(868-6, goNf, mÚ 5)
jaa ka-o raakhai raakhanhaar.
196

 
1145
jw kw Twkuru quhI pRB qw ky vfBwgw ]
(399-17, Awsw, mÚ 5)
jaa kaa thaakur tuhee parabh taa kay vadbhaagaa.
194

 
1146
jw kw mIqu swjnu hY smIAw ]
(186-8, gauVI, mÚ 5)
jaa kaa meet saajan hai samee-aa.
196

 
1147
jw kY sMig iehu mnu inrmlu ]
(863-15, goNf, mÚ 5)
jaa kai sang ih man nirmal.
317

 
1148
jw kY ismrix sBu kCu pweIAY ibrQI Gwl n jweI ]
(617-12, soriT, mÚ 5)
jaa kai simran sabh kachh paa-ee-ai birthee ghaal na jaa-ee.
160

 
1149
jw kY ismrix hoie Andw ibnsY jnm mrx BY duKI ]
(617-5, soriT, mÚ 5)
jaa kai simran ho-ay anandaa binsai janam maran bhai dukhee.
849

 
1150
jw kY ismrin sUK invwsu ]
(386-11, Awsw, mÚ 5)
jaa kai simran sookh nivaas.
913

 
1151
jw kY ihrdY visAw qU krqy qw kI qYN Aws pujweI ]
(610-13, soriT, mÚ 5)
jaa kai hirdai vasi-aa too kartay taa kee taiN aas pujaa-ee.
134

 
1152
jw kY dris pwp koit auqwry ]
(739-16, sUhI, mÚ 5)
jaa kai daras paap kot utaaray.
568

 
1153
jw kY vis Kwn sulqwn ]
(182-16, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
jaa kai vas khaan sultaan.
132

 
1154
jw ko Twkuru aUcw hoeI ]
(330-15, gauVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)
jaa ko thaakur oochaa ho-ee.
168

 
1155
jw ko nwmu lYq qU suKI ]
(617-5, soriT, mÚ 5)
jaa ko naam lait too sukhee.
849

 
1156
jw qU myrY vil hY qw ikAw muhCMdw ]
(1096-15, mwrU, mÚ 5)
jaa too mayrai val hai taa ki-aa muhchhandaa.
162

 
1157
jw qUM swihbu qw Bau kyhw hau quDu ibnu iksu swlwhI ]
(382-8, Awsw, mÚ 5)
jaa tooN saahib taa bha-o kayhaa ha-o tuDh bin kis saalaahee.
727

 
1158
jw idn Byty swD moih auAw idn bilhwrI ]
(810-13, iblwvlu, mÚ 5)
jaa din bhaytay saaDh mohi u-aa din balihaaree.
315

 
1159
jw pRB kI hau cyrulI so sB qy aUcw ]
(400-3, Awsw, mÚ 5)
jaa parabh kee ha-o chayrulee so sabh tay oochaa.
192

 
1160
jwhU kwhU Apuno hI iciq AwvY ]
(1215-11, swrMg, mÚ 5)
jaahoo kaahoo apuno hee chit aavai.
171

 
1161
jwg lyhu ry mnw jwg lyhu khw gwPl soieAw ]
(726-18, iqlg, mÚ 9)
jaag layho ray manaa jaag layho kahaa gaafal so-i-aa.
763

 
1162
jwgu slonVIey bolY gurbwxI rwm ]
(844-5, iblwvlu, mÚ 1)
jaag salonrhee-ay bolai gurbaanee raam.
820

 
1163
jwgu ry mn jwgnhwry ]
(387-12, Awsw, m 5)
jaag ray man jaaganhaaray.
821

 
1164
jwghu jwghu sUiqho cilAw vxjwrw ]1] rhwau ]
(418-7, Awsw kwPI, mÚ 1)
jaagahu jaagahu sootiho chali-aa vanjaaraa. ||1|| rahaa-o.
750

 
1165
jwgq Bgq ismrq hir rwqy ]1] rhwau ]
(388-16, Awsw, mÚ 5)
jaagat bhagat simrat har raatay. ||1|| rahaa-o.
822

 
1166
jwicku nwmu jwcY jwcY ]
(1321-16, kilAwn, mÚ 5)
jaachik naam jaachai jaachai
393

 
1167
jwnI sMq kI imqRweI ]
(898-8, rwmklI, m 5)
jaanee sant kee mitraa-ee.
304

 
1168
jwil mohu Gis msu kir miq kwgdu kir swru ]
(16-5, isrIrwgu, mÚ 1)
jaal moh ghas mas kar mat kaagad kar saar.
915

 
1169
jW iqsu BwvY qW kry Bogu ]
(1128-13, BYrau, mÚ 3)
jaaN tis bhaavai taaN karay bhog.
574

 
1170
ijau jnnI suqu jix pwlqI rwKY ndir mJwir ]
(168-1, gauVI bYrwgix, mÚ 4)
ji-o jannee sut jan paaltee raakhai nadar majhaar.
221

 
1171
ijau jnnI grBu pwlqI suq kI kir Awsw ]
(165-18, gauVI bYrwgix, mÚ 4)
ji-o jannee garabh paaltee sut kee kar aasaa.
964

 
1172
ijau jwnhu iqau rKhu gusweI pyiK jIvW prqwpu ]1] rhwau ]
(1217-17, swrMg, mÚ 5)
ji-o jaanhu ti-o rakhahu gusaa-ee paykh jeevaaN partaap. ||1|| rahaa-o.
887

 
1173
ijau jwnhu iqau rwKu hir pRB qyirAw ]
(704-9, jYqsrI, mÚ 5)
ji-o jaanhu ti-o raakh har parabh tayri-aa.
89

 
1174
ijau psrI sUrj ikrix joiq ]
(1177-14, bsMqu, mÚ 4)
ji-o pasree sooraj kiran jot.
965

 
1175
ijau BwvY iqau moih pRiqpwl ]
(828-12, iblwvlu, mÚ 5)
ji-o bhaavai ti-o mohi partipaal.
89

 
1176
ijau BwvY iqau rwKhu suAwmI jn nwnk srix qum@wrI ]2]5]
(528-3, dyvgMDwrI mÚ 4)
ji-o bhaavai ti-o raakho su-aamee jan naanak saran tumHaaree. ||2||5||
886

 
1177
ijau mInw ibnu pwxIAY iqau swkqu mrY ipAws ]
(597-11, soriT, mÚ 1)
ji-o meenaa bin paanee-ai ti-o saakat marai pi-aas.
916

 
1178
ijau rwmu rwKY iqau rhIAY ry BweI ]
(1164-5, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
ji-o raam raakhai ti-o rahee-ai ray bhaa-ee.
144

 
1179
ijs kau ibsrY pRwnpiq dwqw soeI gnhu ABwgw ]
(682-4, DnwsrI, mÚ 5)
jis ka-o bisrai paraanpat daataa so-ee ganhu abhaagaa.
414

 
1180
ijs kw dIAw pYnY Kwie ]
(195-1, gauVI, mÚ 5)
jis kaa dee-aa painai khaa-ay.
491

 
1181
ijs ky isr aUpir qUM suAwmI so duKu kYsw pwvY ]
(749-18, sUhI, mÚ 5)
jis kay sir oopar tooN su-aamee so dukh kaisaa paavai.
197

 
1182
ijs dw swihbu fwFw hoie ]
(842-10, iblwvlu, mÚ 3)
jis daa saahib daadhaa ho-ay.
162

 
1183
ijs no pRymu mMin vswey ]
(1016-5, mwrU, mÚ 3)
jis no paraym man vasaa-ay.
530

 
1184
ijsu Awsix hm bYTy kyqy bYis gieAw ]5]
(488-12, Awsw, syK PrId jI)
jis aasan ham baithay kaytay bais ga-i-aa. ||5||
759

 
1185
ijsu ismrq siB iklivK nwsih ipqrI hoie auDwro ]
(496-3, gUjrI, mÚ 5)
jis simrat sabh kilvikh naaseh pitree ho-ay uDhaaro.
851

 
1186
ijsu ismrq dUKu sBu jwie ]
(192-5, gauVI, mÚ 5)
jis simrat dookh sabh jaa-ay.
687

 
1187
ijsu jl iniD kwrix qum jig Awey so AMimRqu gur pwhI jIau ]
(598-4, soriT, mÚ 1)
jis jal niDh kaaran tum jag aa-ay so amrit gur paahee jee-o.
436

 
1188
ijsu qU rwKih iqsu kaunu mwrY ]
(1139-15, BYrau, mÚ 5)
jis too raakhahi tis ka-un maarai.
196

 
1189
ijsu nwmu irdY soeI vf rwjw ]
(1155-17, BYrau, mÚ 5)
jis naam ridai so-ee vad raajaa.
456

 
1190
ijsu nIc kau koeI n jwnY ]
(386-15, Awsw, mÚ 5)
jis neech ka-o ko-ee na jaanai.
359

 
1191
ijsu mwnuK pih krau bynqI so ApnY duiK BirAw ]
(497-2, gUjrI, mÚ 5)
jis maanukh peh kara-o bayntee so apnai dukh bhari-aa.
909

 
1192
ijsu imilAY min hoie Andu so siqguru khIAY ]
(168-11, gauVI bYrwgix, mÚ 4)
jis mili-ai man ho-ay anand so satgur kahee-ai.
886

 
1193
ijsih shweI hoie Bgvwn ]
(888-4, rwmklI, mÚ 5)
jisahi sahaa-ee ho-ay bhagvaan.
851

 
1194
ijsih swij invwijAw iqsih isau ruc nwih ]
(1002-10, mwrU, mÚ 5)
jisahi saaj nivaaji-aa tiseh si-o ruch naahi.
349

 
1195
ijh isir ric ric bwDq pwg ]
(330-2, gauVI, Bgq kbIr jI)
jih sir rach rach baaDhat paag.
756

 
1196
ijhvw eyk kvn gun khIAY ]
(673-19, DnwsrI, mÚ 5)
jihvaa ayk kavan gun kahee-ai.
82

 
1197
ijqu Gir ipir sohwgu bxwieAw ]
(97-15, mwJ, mÚ 5)
jit ghar pir sohaag banaa-i-aa.
579

 
1198
ijqu dir vsih kvnu dru khIAY drw BIqir dru kvnu lhY ]
(877-2, rwmklI, mÚ 1)
jit dar vaseh kavan dar kahee-ai daraa bheetar dar kavan lahai.
142

 
1199
ijqu pRiB lwieAw iqqu iqqu lgY ]1] rhwau ]
(1180-7, bsMqu, mÚ 5)
jit parabh laa-i-aa tit tit lagai. ||1|| rahaa-o.
806

 
1200
ijQY hir AwrwDIAY iqQY hir imqu shweI ]
(733-19, sUhI, mÚ 4)
jithai har aaraaDhee-ai tithai har mit sahaa-ee.
425

 
1201
ijQY nwmu jpIAY pRB ipAwry ]
(105-7, mwJ, mÚ 5)
jithai naam japee-ai parabh pi-aaray.
359

 
1202
ijQY bYsin swD jn so Qwnu suhMdw ]
(319-6, gauVI, mÚ 5)
jithai baisan saaDh jan so thaan suhandaa.
---

 
1203
ijQY rKih bYkuMTu iqQweI qUM sBnw ky pRiqpwlw jIau ]3]
(106-4, mwJ, mÚ 5)
jithai rakheh baikuNth tithaa-ee tooN sabhnaa kay partipaalaa jee-o. ||3||
186

 
1204
ijn isir sohin ptIAw mWgI pwie sMDUru ]
(417-2, Awsw, mÚ 1)
jin sir sohan patee-aa maaNgee paa-ay sanDhoor.
936

 
1205
ijn hir hir nwmu n cyiqE myrI ijMduVIey qy mnmuK mUV ieAwxy rwm ]
(540-11, ibhwgVw, mÚ 4)
jin har har naam na chayti-o mayree jindurhee-ay tay manmukh moorh i-aanay raam.
402

 
1206
ijin Awqm qqu n cIin@Aw ]
(1351-12, pRBwqI, Bgq byxI jI)
jin aatam tat na cheenHi-aa.
1003

 
1207
ijin kIAw iqin dyiKAw ikAw khIAY ry BweI ]
(724-19, iqlg, mÚ 1)
jin kee-aa tin daykhi-aa ki-aa kahee-ai ray bhaa-ee.
902

 
1208
ijin kIqw mwtI qy rqnu ]
(177-11, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
jin keetaa maatee tay ratan.
985

 
1209
ijin qum Byjy iqnih bulwey suK shj syqI Gir Awau ]
(678-2, DnwsrI, mÚ 5)
jin tum bhayjay tineh bulaa-ay sukh sahj saytee ghar aa-o.
198

 
1210
ijin Dn ipr kw swdu n jwinAw sw iblK bdn kumlwnI ]
(1255-10, mlwr, mÚ 1)
jin Dhan pir kaa saad na jaani-aa saa bilakh badan kumlaanee.
809

 
1211
ijin imil mwry pMc sUrbIr AYso kaunu blI ry ]
(404-9, Awsw, mÚ 5)
jin mil maaray panch soorbeer aiso ka-un balee ray.
734

 
1212
ijin lweI pRIiq soeI iPir KwieAw ]
(370-5, Awsw, mÚ 5)
jin laa-ee pareet so-ee fir khaa-i-aa.
724

 
1213
ijnhu bwq insçl DRA jwnI qyeI jIv kwl qy bcw ]
(1402-9, sveIey mhly cauQy ky 4, gXMd)

jinahu baat nischal Dharoo-a jaanee tay-ee jeev kaal tay bachaa.
---

 
1214
ijn@ kY hIArY bisE myrw siqguru qy sMq Bly Bl BWiq ]
(1264-7, mlwr, mÚ 4)
jinH kai hee-arai basi-o mayraa satgur tay sant bhalay bhal bhaaNt.
385

 
1215
ijnw siqgur isau icqu lwieAw sy pUry prDwn ]
(45-13, isrIrwgu, mÚ 5)
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.
374

 
1216
ijnw gurmuiK iDAwieAw iqn pUCau jwie ]
(161-7, gauVI guAwryrI, mÚ 3)
jinaa gurmukh Dhi-aa-i-aa tin poochha-o jaa-ay.
680

 
1217
ijnw bwq ko bhuqu AMdysro qy imty siB gieAw ]
(612-11, soriT, mÚ 5)
jinaa baat ko bahut andaysro tay mitay sabh ga-i-aa.
618

 
1218
ijnI nwmu ivswirAw sy hoq dyKy Kyh ]
(1006-12, mwrU, mÚ 5)
jinee naam visaari-aa say hot daykhay khayh.
464

 
1219
ijnI mYfw lwlu rIJwieAw hau iqsu AwgY mnu fyNhIAw ]
(703-13, jYqsrI, m 5)
jinee maidaa laal reejhaa-i-aa ha-o tis aagai man dayNhee-aa.
541

 
1220
ijn@I siqguru syivAw ipAwry iqn@ ky swQ qry ]
(636-3, soriT, mÚ 1)
jinHee satgur sayvi-aa pi-aaray tinH kay saath taray.
919

 
1221
jIA ky dwqy pRIqm pRB myry ]
(562-15, vfhMsu, mÚ 5)
jee-a kay daatay pareetam parabh mayray.
559

 
1222
jIA jMq siB pyKIAih pRB sgl qumwrI Dwrnw ]1]
(915-4, rwmklI, mÚ 5)
jee-a jant sabh paykhee-ah parabh sagal tumaaree Dhaarnaa. ||1||
970

 
1223
jIA jMq supRsMn Bey dyiK pRB prqwp ]
(816-13, iblwvlu, mÚ 5)
jee-a jant suparsan bha-ay daykh parabh partaap.
427

 
1224
jIA jMqR siB iqs ky kIey soeI sMq shweI ]
(621-2, soriT, mÚ 5)
jee-a jantar sabh tis kay kee-ay so-ee sant sahaa-ee.
910

 
1225
jIA pRwn Dnu hir ko nwmu ]
(376-13, Awsw, mÚ 5)
jee-a paraan Dhan har ko naam.
848

 
1226
jIA bDhu su Drmu kir Qwphu ADrmu khhu kq BweI ]
(1102-19, mwrU, Bgq kbIr jI)
jee-a baDhahu so Dharam kar thaapahu aDhram kahhu kat bhaa-ee.
657

 
1227
jIAau hmwrw jIau dynhwrw ]1] rhwau ]
(391-1, Awsw, mÚ 5)
jee-a-o hamaaraa jee-o daynhaaraa. ||1|| rahaa-o.
841

 
1228
jIArw hir ky gunw gwau ]1] rhwau ]
(337-6, gauVI, Bgq kbIr jI)
jee-araa har kay gunaa gaa-o. ||1|| rahaa-o.
917

 
1229
jIAry El@w nwm kw ]
(211-1, gauVI, mÚ 5)
jee-aray olHaa naam kaa.
347

 
1230
jIAW kuhq n sMgY prwxI ]3]
(201-2, gauVI, mÚ 5)
jee-aaN kuhat na sangai paraanee. ||3||
659

 
1231
jIvau nwmu sunI ]
(829-18, iblwvlu, mÚ 5)
jeeva-o naam sunee.
357

 
1232
jIvq jIvq jIvq rhhu ]
(1138-4, BYrau, m 5)
jeevat jeevat jeevat rahhu.
350

 
1233
jIvq mrY mrY Puin jIvY AYsy suMin smwieAw ]
(332-16, gauVI, Bgq kbIr jI)
jeevat marai marai fun jeevai aisay sunn samaa-i-aa.
995

 
1234
jIvqu rwm ky gux gwie ]
(1223-7, swrMg, mÚ 5)
jeevat raam kay gun gaa-ay.
899

 
1235
jIvnu qau gnIAY hir pyKw ]
(1221-9, swrMg, mÚ 5)
jeevan ta-o ganee-ai har paykhaa.
553

 
1236
jIvnw sPl jIvn suin hir jip jip sd jIvnw ]1] rhwau ]
(1019-1, mwrU, mÚ 5)
jeevnaa safal jeevan sun har jap jap sad jeevnaa. ||1|| rahaa-o.
669

 
1237
jIvno mY jIvnu pwieAw gurmuiK Bwey rwm ]
(442-6, Awsw, mÚ 4)
jeevno mai jeevan paa-i-aa gurmukh bhaa-ay raam.
858

 
1238
jug mwih nwmu dulBu hY gurmuiK pwieAw jwie ]
(490-15, gUjrI, mÚ 3)
jug maahi naam dulambh hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.
983

 
1239
juig juig Bgqw kI rKdw AwieAw ]
(1133-10, BYrau, mÚ 3)
jug jug bhagtaa kee rakh-daa aa-i-aa.
854

 
1240
jy Ehu ATsiT qIrQ n@wvY ]
(875-11, goNf, Bgq rivdws jI)
jay oh athsath tirath nHaavai.
712

 
1241
jy BulI jy cukI swe^ØI BI qihMjI kwFIAw ]
(761-7, sUhI kwPI, mÚ 5)
jay bhulee jay chukee saa-eeN bhee tahinjee kaadhee-aa.
83

 
1242
jy min iciq Aws rKih hir aUpir qw mn icMdy Anyk Anyk Pl pweI ]
(859-4, goNf, mÚ 4)
jay man chit aas rakheh har oopar taa man chinday anayk anayk fal paa-ee.
168

 
1243
jy loVih sdw suKu BweI ]
(1182-5, bsMqu, mÚ 5)
jay lorheh sadaa sukh bhaa-ee.
706

 
1244
jy loVih vru bwlVIey qw gur crxI icqu lwey rwm ]
(771-10, sUhI, mÚ 3)
jay lorheh var baalrhee-ay taa gur charnee chit laa-ay raam.
581

 
1245
jy vf Bwg hovih vf myry jn imlidAw iFl n lweIAY ]
(881-13, rwmklI, mÚ 4)
jay vad bhaag hoveh vad mayray jan mildi-aaN dhil na laa-ee-ai.
564

 
1246
jy vf Bwg hovih vfBwgI qw hir hir nwmu iDAwvY ]
(880-12, rwmklI, mÚ 4)
jay vad bhaag hoveh vadbhaagee taa har har naam Dhi-aavai.
888

 
1247
jy vylw vKqu vIcwrIAY qw ikqu vylw Bgiq hoie ]
(35-4, isrIrwgu, mÚ 3)
jay vaylaa vakhat veechaaree-ai taa kit vaylaa bhagat ho-ay.
375

 
1248
jyqw smuMdu swgru nIir BirAw qyqy Aaugx hmwry ]
(156-9, gauVI cyqI, mÚ 1)
jaytaa samund saagar neer bhari-aa taytay a-ugan hamaaray.
98

 
1249
jyqy jqn krq qy fUby Bv swgru nhI qwirE ry ]
(335-12, gauVI, Bgq kbIr jI)
jaytay jatan karat tay doobay bhav saagar nahee taari-o ray.
966

 
1250
jY kwrix byd bRhmY aucry sMkir CofI mwieAw ]
(1328-3, pRBwqI, mÚ 1)
jai kaaran bayd barahmai uchray sankar chhodee maa-i-aa.
862

 
1251
jYsw bwlku Bwie suBweI lK AprwD kmwvY ]
(624-14, soriT, mÚ 5)
jaisaa baalak bhaa-ay subhaa-ee lakh apraaDh kamaavai.
190

 
1252
jYsI BUKy pRIiq Anwj ]
(1164-13, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
jaisee bhookhay pareet anaaj.
521

 
1253
jYsI mY AwvY Ksm kI bwxI qYsVw krI igAwnu vy lwlo ]
(722-16, iqlg, mÚ 1)
jaisee mai aavai khasam kee banee taisrhaa karee gi-aan vay laalo.
935

 
1254
jYsy goieil goielI qYsy sMswrw ]
(418-7, Awsw kwPI, mÚ 1)
jaisay go-il go-ilee taisay sansaaraa.
750

 
1255
jo iesu mwry soeI sUrw ]
(237-17, gauVI, mÚ 5)
jo is maaray so-ee sooraa.
868

 
1256
jo swihb qyrY min BwvY ]
(100-7, mwJ, m 5)
jo saahib tayrai man bhaavai.
363

 
1257
jo hmrI ibiD hoqI myry siqgurw sw ibiD qum hir jwxhu Awpy ]
(167-3, gauVI bYrwgix, mÚ 4)
jo hamree biDh hotee mayray satiguraa saa biDh tum har jaanhu aapay.
110

 
1258
jo hir syvih sMq Bgq iqn ky siB pwp invwrI ]
(666-15, DnwsrI, mÚ 4)
jo har sayveh sant bhagat tin kay sabh paap nivaaree.
114

 
1259
jo ikCu krY soeI pRB mwnih Eie rwm nwm rMig rwqy ]
(748-2, sUhI, mÚ 5)
jo kichh karai so-ee parabh maaneh o-ay raam naam rang raatay.
906

 
1260
jo jn primiq prmnu jwnw ]
(325-8, gauVI, kbIr jI)
jo jan parmit parman jaanaa.
703

 
1261
jo jn lyih Ksm kw nwau ] iqn kY sd bilhwrY jwau ]1]
(328-13, gauVI, Bgq kbIr jI)
jo jan layhi khasam kaa naa-o. tin kai sad balihaarai jaa-o. ||1||
571

 
1262
jo jo kQY sunY hir kIrqnu qw kI durmiq nws ]
(1300-9, kwnVw, mÚ 5)
jo jo kathai sunai har keertan taa kee durmat naas.
697

 
1263
jo jo jUnI AwieE iqh iqh aurJwieE mwxs jnmu sMjoig pwieAw ]
(686-17, DnwsrI, mÚ 5)
jo jo joonee aa-i-o tih tih urjhaa-i-o maanas janam sanjog paa-i-aa.
905

 
1264
jo jo dIsY so so rogI ]
(1140-16, BYrau, mÚ 5)
jo jo deesai so so rogee.
731

 
1265
jo qyrI srxweI hir jIau iqn qU rwKn jogu ]
(1333-17, pRBwqI, mÚ 3)
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.
78

 
1266
jo idn Awvih so idn jwhI ]
(793-18, sUhI, Bgq rivdws jI)
jo din aavahi so din jaahee.
758

 
1267
jo dIsY gurisKVw iqsu iniv iniv lwgau pwie jIau ]
(763-1, sUhI, mÚ 5)
jo deesai gursikh-rhaa tis niv niv laaga-o paa-ay jee-o.
621

 
1268
jo nru duK mY duKu nhI mwnY ]
(633-15, soriT, mÚ 9)
jo nar dukh mai dukh nahee maanai.
782

 
1269
jo prwieE soeI Apnw ]
(185-11, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
jo paraa-i-o so-ee apnaa.
488

 
1270
jo pwQr kau khqy dyv ]
(1160-5, BYrau, mÚ 5)
jo paathar ka-o kahtay dayv.
980

 
1271
jo bRhmMfy soeI ipMfy jo KojY so pwvY ]
(695-13, DnwsrI, Bgq pIpw jI)
jo barahmanday so-ee pinday jo khojai so paavai.
437

 
1272
jo mwgih Twkur Apuny qy soeI soeI dyvY ]
(681-16, DnwsrI, mÚ 5)
jo maageh thaakur apunay tay so-ee so-ee dayvai.
199

 
1273
jo mY bydn sw iksu AwKw mweI ]
(990-16, mwrU, m 1)
jo mai baydan saa kis aakhaa maa-ee.
495

 
1274
jog jugiq suin AwieE gur qy ]
(208-1, gauVI, mÚ 5)
jog jugat sun aa-i-o gur tay.
744

 
1275
jogu n iKMQw jogu n fMfY jogu n Bsm cVweIAY ]
(730-11, sUhI, mÚ 1)
jog na khinthaa jog na dandai jog na bhasam charhaa-ee-ai.
742

 
1276
jogI AMdir jogIAw ]
(71-15, isrIrwgu, mÚ 1)
jogee andar jogee-aa.
135

 
1277
jogI hovY jogvY BogI hovY Kwie ]
(730-5, sUhI, mÚ 1)
jogee hovai jogvai bhogee hovai khaa-ay.
556

 
1278
joiq Ehw jugiq swie sih kwieAw Pyir pltIAY ]
(966-15, rwmklI, blvMif qy sqw)
jot ohaa jugat saa-ay seh kaa-i-aa fayr paltee-ai.
251

 
1279
join Cwif jau jg mih AwieE ]
(337-6, gauVI, Bgq kbIr jI)
jon chhaad ja-o jag meh aa-i-o.
917

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D;      DATE: APRIL 2002.
TOP