INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
q         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
1302
qau kwrix swihbw rMig rqy ]
(358-13, Awsw, mÚ 1)
ta-o kaaran saahibaa rang ratay.
140

 
1303
qau drsn kI krau smwie ]
(721-10, iqlg, mÚ 1)
ta-o darsan kee kara-o samaa-ay.
543

 
1304
qh pwvs isMDu DUp nhI ChIAw qh auqpiq prlau nwhI ]
(333-8, gauVI, Bgq kbIr jI)
tah paavas sinDh Dhoop nahee chhahee-aa tah utpat parla-o naahee.
617

 
1305
qhw bYkuMTu jh kIrqnu qyrw qUM Awpy srDw lwieih ]2]
(749-6, sUhI, mÚ 5)
tahaa baikunth jah keertan tayraa tooN aapay sarDhaa laa-ihi. ||2||
689

 
1306
qij Awpu ibnsI qwpu ryx swDU QIau ]
(1007-3, mwrU, mÚ 5)
taj aap binsee taap rayn saaDhoo thee-o.
411

 
1307
qin cMdnu msqik pwqI ]
(1351-12, pRBwqI, Bgq byxI jI)
tan chandan mastak paatee.
1003

 
1308
qnu sMqn kw Dnu sMqn kw mnu sMqn kw kIAw ]
(610-7, soriT, mÚ 5)
tan santan kaa Dhan santan kaa man santan kaa kee-aa.
306

 
1309
qnu mnu Dnu Arpau sBu Apnw ]
(804-3, iblwvlu, mÚ 5)
tan man Dhan arpa-o sabh apnaa.
549

 
1310
qnu rYnI mnu pun rip kir hau pwcau qq brwqI ]
(482-2, Awsw, Bgq kbIr jI)
tan rainee man pun rap kar ha-o paacha-o tat baraatee.
598

 
1311
qip qip luih luih hwQ mrorau ]
(794-10, sUhI, syK PrId jI)
tap tap luhi luhi haath marora-o.
874

 
1312
qRY gux rhq rhY inrwrI swiDk isD n jwnY ]
(883-15, rwmklI, mÚ 5)
tarai gun rahat rahai niraaree saaDhik siDh na jaanai.
615

 
1313
qw kw drsu pweIAY vfBwgI ]
(193-5, gauVI, mÚ 5)
taa kaa daras paa-ee-ai vadbhaagee.
569

 
1314
qw BI jogI Bydu n lihAw ]1]
(886-4, rwmklI, mÚ 5)
taa bhee jogee bhayd na lahi-aa. ||1||
741

 
1315
qwqI vwau n lgeI pwrbRhm srxweI ]
(819-16, iblwvlu, mÚ 5)
taatee vaa-o na lag-ee paarbarahm sarnaa-ee.
178

 
1316
qwp gey pweI pRiB sWiq ]
(191-12, gauVI, mÚ 5)
taap ga-ay paa-ee parabh saaNt.
444

 
1317
qwpu lwihAw gur isrjnhwir ]
(821-6, iblwvlu, mÚ 5)
taap laahi-aa gur sirjanhaar.
448

 
1318
iqsu swlwhI ijsu hir Dnu rwis ]
(1155-17, BYrau, mÚ 5)
tis saalaahee jis har Dhan raas.
456

 
1319
iqsu kurbwxI ijin qUM suixAw ]
(102-9, mwJ, mÚ 5)
tis kurbaanee jin tooN suni-aa.
624

 
1320
iqsu gur kau ismrau swis swis ]
(239-15, gauVI, mÚ 5)
tis gur ka-o simra-o saas saas.
219

 
1321
iqsu jn kau hir mIT lgwnw ijsu hir hir ik®pw krY ]
(1263-12, mlwr, mÚ 4)
tis jan ka-o har meeth lagaanaa jis har har kirpaa karai.
462

 
1322
iqsu qU syiv ijin qU kIAw ]
(1182-5, bsMqu, mÚ 5)
tis too sayv jin too kee-aa.
706

 
1323
iqsu bsMqu ijsu pRBu ik®pwlu ]
(1180-13, bsMqu, mÚ 5)
tis basant jis parabh kirpaal.
800

 
1324
iqsu rwKhu ikrpw Dwir ]
(527-15, dyvgMDwrI mÚ 4)
tis raakho kirpaa Dhaar.
171

 
1325
iqh jogI kau jugiq n jwnau ]
(685-3, DnwsrI, mÚ 9)
tih jogee ka-o jugat na jaan-o.
744

 
1326
iqK bUiJ geI geI imil swD jnw ]
(1305-10, kwnVw, mÚ 5)
tikh boojh ga-ee ga-ee mil saaDh janaa.
560

 
1327
iqcru vsih suhylVI ijcru swQI nwil ]
(50-16, isrIrwgu, mÚ 5)
tichar vaseh suhaylrhee jichar saathee naal.
780

 
1328
iqin krqY ieku clqu aupwieAw ]
(1154-3, BYrau, mÚ 3)
tin kartai ik chalat upaa-i-aa.
326

 
1329
iqn@ bsMqu jo hir gux gwie ]
(1176-15, bsMqu, mÚ 3)
tinH basant jo har gun gaa-ay.
800

 
1330
iqRsnw clq bhu prkwir ]
(1224-19, swrMg, mÚ 5)
tarisnaa chalat baho parkaar.
930

 
1331
iqRsnw buJY hir kY nwim ]
(682-19, DnwsrI, mÚ 5)
tarisnaa bujhai har kai naam.
358

 
1332
iqRpiq AwGwey sMqw ]
(1006-2, mwrU, mÚ 5)
taripat aaghaa-ay santaa.
954

 
1333
qIny qwp invwrxhwrw duK hMqw suK rwis ]
(714-11, tofI, mÚ 5)
teenay taap nivaaranhaaraa dukh hantaa sukh raas.i-aa-o.
444

 
1334
qIriQ jwau q hau hau krqy ]
(385-14, Awsw, mÚ 5)
tirath jaa-o ta ha-o ha-o kartay.
693

 
1335
quJ ibnu Avru nwhI mY dUjw qUM myry mn mwhI ]
(378-5, Awsw, mÚ 5)
tujh bin avar naahee mai doojaa tooN mayray man maahee.
163

 
1336
quJ ibnu kvnu hmwrw ]
(206-18, gauVI, mÚ 5)
tujh bin kavan hamaaraa.
164

 
1337
quJ ibnu kvnu rIJwvY qohI ]
(207-5, gauVI, mÚ 5)
tujh bin kavan reejhaavai tohee.
126

 
1338
quDu AwgY Ardwis hmwrI jIau ipMfu sBu qyrw ]
(383-7, Awsw, mÚ 5)
tuDh aagai ardaas hamaaree jee-o pind sabh tayraa.
172

 
1339
quDu sBu ikCu mYno sauipAw jw qyrw bMdw ]
(1096-15, mwrU, mÚ 5)

tuDh sabh kichh maino sa-upi-aa jaa tayraa bandaa.
162

 
1340
quDu iciq Awey mhw Andw ijsu ivsrih so mir jwey ]
(749-12, sUhI, mÚ 5)
tuDh chit aa-ay mahaa anandaa jis visrahi so mar jaa-ay.
167

 
1341
qum hir syqI rwqy sMqhu ]
(209-1, gauVI, mÚ 5)
tum har saytee raatay santahu.
304

 
1342
qum khIAq hO jgq gur suAwmI ]
(710-15, jYqsrI, Bgq rivdws jI)
tum kahee-at hou jagat gur su-aamee.
729

 
1343
qum Gir Awvhu myry mIq ]
(678-2, DnwsrI, mÚ 5)
tum ghar aavhu mayray meet.
198

 
1344
qum cMdn hm ierMf bwpury sMig qumwry bwsw ]
(486-14, Awsw, Bgq rivdws jI)
tum chandan ham irand baapuray sang tumaaray baasaa.
106

 
1345
qum dieAwl srb duK BMjn iek ibnau sunhu dy kwny ]
(169-17, gauVI pUrbI, mÚ 4)
tum da-i-aal sarab dukh bhanjan ik bin-o sunhu day kaanay.
958

 
1346
qum dwqy Twkur pRiqpwlk nwiek Ksm hmwry ]
(673-19, DnwsrI, mÚ 5)
tum daataythaakur partipaalak naa-ik khasam hamaaray.
82

 
1347
qum bf dwqy dy rhy ]
(1181-18, bsMqu, mÚ 5)
tum bad daatay day rahay.
105

 
1348
qumih ipqw qum hI Puin mwqw qumih mIq ihq BRwqw ]
(1215-8, swrMg, mÚ 5)
tumeh pitaa tum hee fun maataa tumeh meet hit bharaataa.
191

 
1349
qum@ smrQw kwrn krn ]
(828-1, iblwvlu, mÚ 5)
tumH samrathaa kaaran karan.
99

 
1350
qum@ swcu iDAwvhu mugD mnw ]
(1176-7, bsMqu, mÚ 3)
tumH saach Dhi-aavahu mugaDh manaa.
801

 
1351
qum@ krhu dieAw myry sweI ]
(673-7, DnwsrI, mÚ 5)
tumH karahu da-i-aa mayray saa-ee.
75

 
1352
qum@ imlqy myrw mnu jIE qum@ imlhu dieAwl ]
(810-18, iblwvlu, mÚ 5)
tumH miltay mayraa man jee-o tumH milhu da-i-aal.
88

 
1353
qumrI Et qumwrI Awsw ]
(378-5, Awsw, mÚ 5)
tumree ot tumaaree aasaa.
163

 
1354
qumrI ik®pw qy jpIAY nwau ]
(192-12, gauVI, mÚ 5)
tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.
353

 
1355
qU siqguru chu jugI Awip Awpy prmysru ]
(1406-14, sveIey mhly cauQy ky 4, sl)
too satgur chahu jugee aap aapay parmaysar.
263

 
1356
qU suix ikrq krMmw purib kmwieAw ]
(1107-3, quKwrI, mÚ 1)
too sun kirat karammaa purab kamaa-i-aa.
784

 
1357
qU sulqwnu khw hau mIAw qyrI kvn vfweI ]
(795-4, rwgu iblwvlu, mÚ 1)
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.
---

 
1358
qU kwhy folih pRwxIAw quDu rwKYgw isrjxhwru ]
(724-5, iqlg, mÚ 5)
too kaahay doleh paraanee-aa tuDh raakhaigaa sirjanhaar.
159

 
1359
qU jwnq mY ikCu nhI Bv KMfn rwm ]
(858-4, iblwvlu, Bgq rivdws jI)
too jaanat mai kichh nahee bhav khandan raam.
961

 
1360
qU Twkuru qum pih Ardwis ]
(268-1, gauVI suKmnI, mÚ 5)
too thaakur tum peh ardaas.
---

 
1361
qU drIAwau dwnw bInw mY mCulI kYsy AMqu lhw ]
(25-6, isrIrwgu, mÚ 1)
too daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.
140

 
1362
qU dwnw qU Aibclu qUhI qU jwiq myrI pwqI ]
(884-7, rwmklI, mÚ 5)
too daanaa too abichal toohee too jaat mayree paatee.
191

 
1363
qU pRB dwqw dwin miq pUrw hm Qwry ByKwrI jIau ]
(597-16, soriT, mÚ 1)
too parabh daataa daan mat pooraa ham thaaray bhaykhaaree jee-o.
156

 
1364
qU byAMqu ko ivrlw jwxY ]
(562-19, vfhMsu, mÚ 5)
too bay-ant ko virlaa jaanai.
70

 
1365
qU myrw qrMgu hm mIn qumwry ]
(389-1, Awsw, mÚ 5)
too mayraa tarang ham meen tumaaray.
185

 
1366
qU myrw ipqw qUhY myrw mwqw ]
(1144-9, BYrau, mÚ 5)
too mayraa pitaa toohai mayraa maataa.
188

 
1367
qU myry mIq sKw hir pRwn ]
(1216-17, swrMg, mÚ 5)
too mayray meet sakhaa har paraan.
186

 
1368
qUM sBnI QweI ijQY hau jweI swcw isrjxhwru jIau ]
(438-2, Awsw, mÚ 1)
tooN sabhnee thaa-ee jithai ha-o jaa-ee saachaa sirjanhaar jee-o.
146

 
1369
qUM swjnu qUM pRIqmu myrw ]
(739-9, sUhI, mÚ 5)
tooN saajan tooN pareetam mayraa.
186

 
1370
qUM jliniD hm mIn qumwry ]
(100-13, mwJ, mÚ 5)
tooN jalniDh ham meen tumaaray.
528

 
1371
qUM jIvnu qUM pRwn ADwrw ]
(739-9, sUhI, mÚ 5)
tooN jeevan tooN paraan aDhaaraa.
186

 
1372
qUM dwqw jIAw sBnw kw bshu myry mn mwhI ]
(499-17, gUjrI, mÚ 5)
tooN daataa jee-aa sabhnaa kaa bashu mayray man maahee.
73

 
1373
qUM myrw sKw qUMhI myrw mIqu ]
(181-13, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
tooN mayraa sakhaa tooNhee mayraa meet.
185

 
1374
qUM myrw krqw hau syvku qyrw ]
(389-1, Awsw, mÚ 5)
tooN mayraa kartaa ha-o sayvak tayraa.
185

 
1375
qUM myrw ipqw qUMhY myrw mwqw ]
(103-12, mwJ, mÚ 5)
tooN mayraa pitaa tooNhai mayraa maataa.
188

 
1376
qUM myrw bhu mwxu krqy qUM myrw bhu mwxu ]
(217-18, gauVI mwJ , mÚ 5)
tooN mayraa baho maan kartay tooN mayraa baho maan.
830

 
1377
qUM myry lwln qUM myry pRwn ]
(181-13, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
tooN mayray laalan tooN mayray paraan.
185

 
1378
qUM myro ipAwro qw kYsI BUKw ]
(376-2, Awsw, mÚ 5)
tooN mayro pi-aaro taa kaisee bhookhaa.
185

 
1379
qUM myro myru prbqu suAwmI Et ghI mY qyrI ]
(969-11, rwmklI, Bgq kbIr jI)
tooN mayro mayr parbat su-aamee ot gahee mai tayree.
169

 
1380
qUM ivsrih qW sBu ko lwgU cIiq Awvih qW syvw ]
(383-7, Awsw, mÚ 5)
tooN visrahi taaN sabh ko laagoo cheet aavahi taaN sayvaa.
172

 
1381
qUhY hY vwhu qyrI rjwie ]
(1329-10, pRBwqI, mÚ 1)
toohai hai vaahu tayree rajaa-ay.
773

 
1382
qy swDU hir mylhu suAwmI ijn jipAw giq hoie hmwrI ]
(1135-6, BYrau, mÚ 4)
tay saaDhoo har maylhu su-aamee jin japi-aa gat ho-ay hamaaree.
888

 
1383
qy hir jn hir mylhu hm ipAwry ]
(164-9, gauVI guAwryrI, mÚ 4)
tay har jan har maylhu ham pi-aaray.
519

 
1384
qyrw eyku nwmu qwry sMswru ]
(24-13, isrIrwgu, m 1)
tayraa ayk naam taaray sansaar.
101

 
1385
qyrw eyko nwmu mMjITVw rqw myrw colw sd rMg Folw ]1] rhwau ]
(729-8, sUhI, mÚ 1)
tayraa ayko naam manjeeth-rhaa rataa mayraa cholaa sad rang dholaa. ||1|| rahaa-o.
779

 
1386
qyrw sdVw suxIjY BweI jy ko bhY Alwie ]1] rhwau ]
(730-5, sUhI, mÚ 1)
tayraa sad-rhaa suneejai bhaa-ee jay ko bahai alaa-ay. ||1|| rahaa-o.
556

 
1387
qyrw kIAw mITw lwgY ]
(394-2, Awsw, mÚ 5)
tayraa kee-aa meethaa laagai.
365

 
1388
qyrw kIqw jwqo nwhI mYno jogu kIqoeI ]
(1429-14, muMdwvxI, mhlw 5, )

tayraa keetaa jaato naahee maino jog keeto-ee.
---

 
1389
qyrw jnu inriq kry gun gwvY ]
(381-9, Awsw, mÚ 5)
tayraa jan nirat karay gun gaavai.
694

 
1390
qyrw jnu rwm nwm rMig jwgw ]
(682-4, DnwsrI, mÚ 5)
tayraa jan raam naam rang jaagaa.
414

 
1391
qyrw jnu rwm rswieix mwqw ]
(532-8, dyvgMDwrI mÚ 5)
tayraa jan raam rasaa-in maataa.
408

 
1392
qyrw nwmu krI cnxwTIAw jy mnu aursw hoie ]
(489-4, gUjrI, mÚ 1)
tayraa naam karee channaathee-aa jay man ursaa ho-ay.
395

 
1393
qyrw nwmu rUVo rUpu rUVo Aiq rMg rUVo myro rwmeIAw ]1] rhwau ]
(693-9, DnwsrI, Bgq nwmdyv jI)
tayraa naam roorho roop roorho at rang roorho mayro raam-ee-aa. ||1|| rahaa-o.
527

 
1394
qyrw Brosw ipAwry ]
(912-15, rwmklI, mÚ 5)
tayraa bharosaa pi-aaray.
165

 
1395
qyrw Bwxw qUhY mnwieih ijs no hoih dieAwlw ]
(747-4, sUhI, mÚ 5)
tayraa bhaanaa toohai manaa-ihi jis no hohi da-i-aalaa.
832

 
1396
qyrw muKu suhwvw jIau shj Duin bwxI ]
(96-15, mwJ, mÚ 5)
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.
496

 
1397
qyirAw Bgqw kau bilhwrw ]
(1185-16, bsMqu ihMfol, mÚ 5)
tayri-aa bhagtaa ka-o balihaaraa.
805

 
1398
qyirAw Bgqw BuK sd qyrIAw ]
(73-7, isrIrwgu, mÚ 5)
tayri-aa bhagtaa bhukh sad tayree-aa.
732

 
1399
qyrI Et pUrn gopwlw ]1] rhwau ]
(563-3, vfhMsu, mÚ 5)

tayree ot pooran gopaalaa. ||1|| rahaa-o.
164

 
1400
qyrI AkQ kQw kQnu n jweI ]
(610-13, soriT, mÚ 5)
tayree akath kathaa kathan na jaa-ee.
134

 
1401
qyrI srix myry dIn dieAwlw ]
(105-7, mwJ, mÚ 5)
tayree saran mayray deen da-i-aalaa.
359

 
1402
qyrI kudriq qUhY jwxih Aauru n dUjw jwxY ]
(1185-16, bsMqu ihMfol, mÚ 5)
tayree kudrat toohai jaaneh a-or na doojaa jaanai.
805

 
1403
qyrI tyk rhw kil mwih ]
(1147-1, BYrau, mÚ 5)
tayree tayk rahaa kal maahi.
170

 
1404
qyry kvn kvn gux kih kih gwvw qU swihb guxI inDwnw ]
(735-2, sUhI, mÚ 4)
tayray kavan kavan gun kahi kahi gaavaa too saahib gunee niDhaanaa.
138

 
1405
qyry drsn ivthu KMnIAY vM\w qyry nwm ivthu kurbwxo ]
(557-13, vfhMsu, mÚ 1)
tayray darsan vitahu khannee-ai vanjaa tayray naam vitahu kurbaano.
810

 
1406
qyry lwly ikAw cqurweI ]
(991-1, mwrU, mÚ 1)
tayray laalay ki-aa chaturaa-ee.
192

 
1407
qyrY hukmy swvxu AwieAw ]
(73-7, isrIrwgu, mÚ 5)
ayrai hukmay saavan aa-i-aa.
732

 
1408
qyrY kwij n igRhu rwju mwlu ]
(889-10, rwmklI, mÚ 5)
tayrai kaaj na garihu raaj maal.
384

 
1409
qyrY BrosY ipAwry mY lwf lfwieAw ]
(51-17, isrIrwgu, mÚ 5)
tayrai bharosai pi-aaray mai laad ladaa-i-aa.
164

 
1410
qyrY mwin hir hir mwin ]
(1322-5, kilAwn, mÚ 5)
tayrai maan har har maan.
156

 
1411
qyro jnu hir jsu sunq aumwihE ]1] rhwau ]
(1299-7, kwnVw, mÚ 5)
tayro jan har jas sunat umaahi-o. ||1|| rahaa-o.
457

 
1412
qY swihb kI mY swr n jwnI ]
(794-10, sUhI, syK PrId jI)
tai saahib kee mai saar na jaanee.
874

 
1413
qY nr ikAw purwnu suin kInw ]
(1253-5, swrMg, Bgq prmwnd jI)
tai nar ki-aa puraan sun keenaa.
101

 
1414
qohI mohI mohI qohI AMqru kYsw ]
(93-15, sRIrwgu, rivdws)
tohee mohee mohee tohee antar kaisaa.
841

 
1415
qorI n qUtY CorI n CUtY AYsI mwDo iKMc qnI ]1]
(827-3, iblwvlu, mÚ 5)
toree na tootai chhoree na chhootai aisee maaDho khinch tanee. ||1||
534

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D;      DATE: APRIL 2002.
TOP