mai nirgun gun naahee ko-ay

Awsw mhlw 5 (387-19)
aasaa mehlaa 5
Aasaa, Fifth Mehl


aukiq isAwnp ikCU n jwnw ]
ukat si-aanap kichhoo na jaanaa.
I know nothing of arguments or cleverness.

idnu rYix qyrw nwmu vKwnw ]1]
din rain tayraa naam vakhaanaa. ||1||
Day and night, I chant Your Name. ||1||

mY inrgun guxu nwhI koie ]
mai nirgun gun naahee ko-ay.
I am worthless; I have no virtue at all.

krn krwvnhwr pRB soie ]1] rhwau ]
karan karaavanhaar parabh so-ay. ||1|| rahaa-o.
God is the Creator, the Cause of all causes. ||1||Pause||

mUrK mugD AigAwn AvIcwrI ]
moorakh mugaDh agi-aan aveechaaree.
I am foolish, stupid, ignorant and thoughtless;

nwm qyry kI Aws min DwrI ]2]
naam tayray kee aas man Dhaaree. ||2||
Your Name is my mind's only hope. ||2||

jpu qpu sMjmu krm n swDw ]
jap tap sanjam karam na saaDhaa.
I have not practiced chanting, deep meditation, self-discipline or good actions;

nwmu pRBU kw mnih ArwDw ]3]
naam parabhoo kaa maneh araaDhaa. ||3||
but within my mind, I have worshipped God's Name. ||3||

ikCU n jwnw miq myrI QorI ]
kichhoo na jaanaa mat mayree thoree.
I know nothing, and my intellect is inadequate.

ibnviq nwnk Et pRB qorI ]4]18]69]
binvat naanak ot parabh toree. ||4||18||69||
Prays Nanak, O God, You are my only Support. ||4||18||69||