nainee har har laagee taaree

rwgu mlwr mhlw 4 Gru 1 caupdy(1262-18)
raag malaar mehlaa 4 ghar 1 cha-upday
Raag Malaar, Fourth Mehl, First House, Chau-Padas


Anidnu hir hir iDAwieE ihrdY miq gurmiq dUK ivswrI ]
an-din har har Dhi-aa-i-o hirdai mat gurmat dookh visaaree.
Night and day, I meditate on the Lord, Har, Har, within my heart; through the Guru's Teachings, my pain is forgotten.

sB Awsw mnsw bMDn qUty hir hir pRiB ikrpw DwrI ]1]
sabh aasaa mansaa banDhan tootay har har parabh kirpaa Dhaaree. ||1||
The chains of all my hopes and desires have been snapped; my Lord God has showered me with His Mercy. ||1||

nYnI hir hir lwgI qwrI ]
nainee har har laagee taaree.
My eyes gaze eternally on the Lord, Har, Har.

siqguru dyiK myrw mnu ibgisE jnu hir ByitE bnvwrI ]1] rhwau ]
satgur daykh mayraa man bigsi-o jan har bhayti-o banvaaree. ||1|| rahaa-o.
Gazing on the True Guru, my mind blossoms forth. I have met with the Lord, the Lord of the World. ||1||Pause||

ijin AYsw nwmu ivswirAw myrw hir hir iqs kY kuil lwgI gwrI ]
jin aisaa naam visaari-aa mayraa har har tis kai kul laagee gaaree.
One who forgets such a Name of the Lord, Har, Har - his family is dishonored.

hir iqs kY kuil prsUiq n krIAhu iqsu ibDvw kir mhqwrI ]2]
har tis kai kul parsoot na karee-ahu tis biDhvaa kar mehtaaree. ||2||
His family is sterile and barren, and his mother is made a widow. ||2||

hir hir Awin imlwvhu guru swDU ijsu Aihinis hir auir DwrI ]
har har aan milaavhu gur saaDhoo jis ahinis har ur Dhaaree.
O Lord, let me meet the Holy Guru, who night and day keep the Lord enshrined in his heart.

guir fITY gur kw isKu ibgsY ijau bwirku dyiK mhqwrI ]3]
gur deethai gur kaa sikh bigsai ji-o baarik daykh mehtaaree. ||3||
Seeing the Guru, the GurSikh blossoms forth, like the child seeing his mother. ||3||

Dn ipr kw iek hI sMig vwsw ivic haumY BIiq krwrI ]
Dhan pir kaa ik hee sang vaasaa vich ha-umai bheet karaaree.
The soul-bride and the Husband Lord live together as one, but the hard wall of egotism has come between them.

guir pUrY haumY BIiq qorI jn nwnk imly bnvwrI ]4]1]
gur poorai ha-umai bheet toree jan naanak milay banvaaree. ||4||1||
The Perfect Guru demolishes the wall of egotism; servant Nanak has met the Lord, the Lord of the World. ||4||1||