mai parabh milan paraym man aasaa

vfhMsu mhlw 4 Gru 1(560-19)
vad-hans mehlaa 4 ghar 1
Wadahans, Fourth Mehl, First House


syj eyk eyko pRBu Twkuru ]
sayj ayk ayko parabh thaakur.
There is one bed, and One Lord God.

gurmuiK hir rwvy suK swgru ]1]
gurmukh har raavay sukh saagar. ||1||
The Gurmukh enjoys the Lord, the ocean of peace. ||1||

mY pRB imlx pRym min Awsw ]
mai parabh milan paraym man aasaa.
My mind longs to meet my Beloved Lord.

guru pUrw mylwvY myrw pRIqmu hau vwir vwir Awpxy gurU kau jwsw ]1] rhwau ]
gur pooraa maylaavai mayraa pareetam ha-o vaar vaar aapnay guroo ka-o jaasaa. ||1|| rahaa-o.
The Perfect Guru leads me to meet my Beloved; I am a sacrifice, a sacrifice to my Guru. ||1||Pause||

mY Avgx BrpUir srIry ]
mai avgan bharpoor sareeray.
My body is over-flowing with corruption;

hau ikau kir imlw Apxy pRIqm pUry ]2]
ha-o ki-o kar milaa apnay pareetam pooray. ||2||
how can I meet my Perfect Beloved? ||2||

ijin guxvMqI myrw pRIqmu pwieAw ]
jin gunvantee mayraa pareetam paa-i-aa.
The virtuous ones obtain my Beloved;

sy mY gux nwhI hau ikau imlw myrI mwieAw ]3]
say mai gun naahee ha-o ki-o milaa mayree maa-i-aa. ||3||
I do not have these virtues. How can I meet Him, O my mother? ||3||

hau kir kir Qwkw aupwv bhuqyry ]
ha-o kar kar thaakaa upaav bahutayray.
I am so tired of making all these efforts.

nwnk grIb rwKhu hir myry ]4]1]
naanak gareeb raakho har mayray. ||4||1||
Please protect Nanak, the meek one, O my Lord. ||4||1||