mayray man bhaj raam naamai raamaa

iblwvlu mhlw 4(799-6)
bilaaval mehlaa 4
Bilaaval, Fourth Mehl


hm mUrK mugD AigAwn mqI srxwgiq purK Ajnmw ]
ham moorakh mugaDh agi-aan matee sarnaagat purakh ajnamaa.
I am foolish, idiotic and ignorant; I seek Your Sanctuary, O Primal Being, O Lord beyond birth.

kir ikrpw riK lyvhu myry Twkur hm pwQr hIn Akrmw ]1]
kar kirpaa rakh layvhu mayray thaakur ham paathar heen akarmaa. ||1||
Have Mercy upon me, and save me, O my Lord and Master; I am a lowly stone, with no good karma at all. ||1||

myry mn Bju rwm nwmY rwmw ]
mayray man bhaj raam naamai raamaa.
O my mind, vibrate and meditate on the Lord, the Name of the Lord.

gurmiq hir rsu pweIAY hoir iqAwghu inhPl kwmw ]1] rhwau ]
gurmat har ras paa-ee-ai hor ti-aagahu nihfal kaamaa. ||1|| rahaa-o.
Under Guru's Instructions, obtain the sublime, subtle essence of the Lord; renounce other fruitless actions. ||1||Pause||

hir jn syvk sy hir qwry hm inrgun rwKu aupmw ]
har jan sayvak say har taaray ham nirgun raakh upmaa.
The humble servants of the Lord are saved by the Lord; I am worthless - it is Your glory to save me.

quJ ibnu Avru n koeI myry Twkur hir jpIAY vfy krMmw ]2]
tujh bin avar na ko-ee mayray thaakur har japee-ai vaday karammaa. ||2||
I have no other than You, O my Lord and Master; I meditate on the Lord, by my good karma. ||2||

nwmhIn iDRgu jIvqy iqn vf dUK shMmw ]
naamheen Dharig jeevtay tin vad dookh sahammaa.
Those who lack the Naam, the Name of the Lord, their lives are cursed, and they must endure terrible pain.

Eie iPir iPir join BvweIAih mMdBwgI mUV Akrmw ]3]
o-ay fir fir jon bhavaa-ee-ah mand-bhaagee moorh akarmaa. ||3||
They are consigned to reincarnation over and over again; they are the most unfortunate fools, with no good karma at all. ||3||

hir jn nwmu ADwru hY Duir pUrib ilKy vf krmw ]
har jan naam aDhaar hai Dhur poorab likhay vad karmaa.
The Naam is the Support of the Lord's humble servants; their good karma is pre-ordained.

guir siqguir nwmu idRVwieAw jn nwnk sPlu jnµmw ]4]2]
gur satgur naam drirh-aa-i-aa jan naanak safal jannamaa. ||4||2||
The Guru, the True Guru, has implanted the Naam within servant Nanak, and his life is fruitful. ||4||2||