mayray satgur hee pat raakh.

mwrU mhlw 5 ] (1003-9)
maaroo mehlaa 5.
Maaroo, Fifth Mehl:


koit lwK srb ko rwjw ijsu ihrdY nwmu qumwrw ]
kot laakh sarab ko raajaa jis hirdai naam tumaaraa.
One who has Your Name in his heart is the king of all the hundreds of thousands and millions of beings.

jw kau nwmu n dIAw myrY siqguir sy mir jnmih gwvwrw ]1]
jaa ka-o naam na dee-aa mayrai satgur say mar janmeh gaavaaraa. ||1||
Those, whom my True Guru has not blessed with Your Name, are poor idiots, who die and are reborn. ||1||

myry siqgur hI piq rwKu ]
mayray satgur hee pat raakh.
My True Guru protects and preserves my honor.

cIiq Awvih qb hI piq pUrI ibsrq rlIAY Kwku ]1] rhwau ]
cheet aavahi tab hee pat pooree bisrat ralee-ai khaak. ||1|| rahaa-o.
When You come to mind, Lord, then I obtain perfect honor. Forgetting You, I roll in the dust. ||1||Pause||

rUp rMg KusIAw mn Bogx qy qy iCdR ivkwrw ]
roop rang khusee-aa man bhogan tay tay chhidar vikaaraa.
The mind's pleasures of love and beauty bring just as many blames and sins.

hir kw nwmu inDwnu kilAwxw sUK shju iehu swrw ]2]
har kaa naam niDhaan kali-aanaa sookh sahj ih saaraa. ||2||
The Name of the Lord is the treasure of Emancipation; it is absolute peace and poise. ||2||

mwieAw rMg ibrMg iKnY mih ijau bwdr kI CwieAw ]
maa-i-aa rang birang khinai meh ji-o baadar kee chhaa-i-aa.
The pleasures of Maya fade away in an instant, like the shade of a passing cloud.

sy lwl Bey gUVY rMig rwqy ijn gur imil hir hir gwieAw ]3]
say laal bha-ay goorhai rang raatay jin gur mil har har gaa-i-aa. ||3||
They alone are dyed in the deep crimson of the Lord's Love, who meet the Guru, and sing the Praises of the Lord, Har, Har. ||3||

aUc mUc Apwr suAwmI Agm drbwrw ]
ooch mooch apaar su-aamee agam darbaaraa.
My Lord and Master is lofty and exalted, grand and infinite. The Darbaar of His Court is inaccessible.

nwmo vifAweI soBw nwnk Ksmu ipAwrw ]4]7]16]
naamo vadi-aa-ee sobhaa naanak khasam pi-aaraa. ||4||7||16||
Through the Naam, glorious greatness and respect are obtained; O Nanak, my Lord and Master is my Beloved. ||4||7||16||