maagnaa maagan neekaa har jas gur tay maagnaa

mwrU mhlw 5 Gru 4 AstpdIAw (1018-10)
maaroo mehlaa 5 ghar 4 asatpadee-aa
Maaroo, Fifth Mehl, Fourth House, Ashtapadees:


cwdnw cwdnu AWgin pRB jIau AMqir cwdnw ]1]
chaadnaa chaadan aaNgan parabh jee-o antar chaadnaa. ||1||
Moonlight, moonlight - in the courtyard of the mind, let the moonlight of God shine down. ||1||

AwrwDnw ArwDnu nIkw hir hir nwmu ArwDnw ]2]
aaraaDhnaa araaDhan neekaa har har naam araaDhanaa. ||2||
Meditation, meditation - sublime is meditation on the Name of the Lord, Har, Har. ||2||

iqAwgnw iqAwgnu nIkw kwmu k®oDu loBu iqAwgnw ]3]
ti-aaganaa ti-aagan neekaa kaam kroDh lobh ti-aaganaa. ||3||
Renunciation, renunciation - noble is the renunciation of sexual desire, anger and greed. ||3||

mwgnw mwgnu nIkw hir jsu gur qy mwgnw ]4]
maagnaa maagan neekaa har jas gur tay maagnaa. ||4||
Begging, begging - it is noble to beg for the Lord's Praise from the Guru. ||4||

jwgnw jwgnu nIkw hir kIrqn mih jwgnw ]5]
jaagnaa jaagan neekaa har keertan meh jaagnaa. ||5||
Vigils, vigils - sublime is the vigil spent singing the Kirtan of the Lord's Praises. ||5||

lwgnw lwgnu nIkw gur crxI mnu lwgnw ]6]
laagnaa laagan neekaa gur charnee man laagnaa. ||6||
Attachment, attachment - sublime is the attachment of the mind to the Guru's Feet. ||6||

ieh ibiD iqsih prwpqy jw kY msqik Bwgnw ]7]
ih biDh tiseh paraapatay jaa kai mastak bhaagnaa. ||7||
He alone is blessed with this way of life, upon whose forehead such destiny is recorded. ||7||

khu nwnk iqsu sBu ikCu nIkw jo pRB kI srnwgnw ]8]1]4]
kaho naanak tis sabh kichh neekaa jo parabh kee sarnaaganaa. ||8||1||4||
Says Nanak, everything is sublime and noble, for one who enters the Sanctuary of God. ||8||1||4||