naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa

mwJ mhlw 5 ] (101-11)
maajh mehlaa 5.
Maajh, Fifth Mehl:


pRB ikrpw qy hir hir iDAwvau ]
parabh kirpaa tay har har Dhi-aava-o.
By God's Grace, I meditate on the Lord, Har, Har.

pRBU dieAw qy mMglu gwvau ]
parabhoo da-i-aa tay mangal gaava-o.
By God's Kindness, I sing the songs of joy.

aUTq bYTq sovq jwgq hir iDAweIAY sgl Avrdw jIau ]1]
oothat baithat sovat jaagat har Dhi-aa-ee-ai sagal avradaa jee-o. ||1||
While standing and sitting, while sleeping and while awake, meditate on the Lord, all your life. ||1||

nwmu AauKDu mo kau swDU dIAw ]
naam a-ukhaDh mo ka-o saaDhoo dee-aa.
The Holy Saint has given me the Medicine of the Naam.

iklibK kwty inrmlu QIAw ]
kilbikh kaatay nirmal thee-aa.
My sins have been cut out, and I have become pure.

Andu BieAw inksI sB pIrw sgl ibnwsy drdw jIau ]2]
anad bha-i-aa niksee sabh peeraa sagal binaasay dardaa jee-o. ||2||
I am filled with bliss, and all my pains have been taken away. All my suffering has been dispelled. ||2||

ijs kw AMgu kry myrw ipAwrw ] so mukqw swgr sMswrw ]
jis kaa ang karay mayraa pi-aaraa. so muktaa saagar sansaaraa.
One who has my Beloved on his side, is liberated from the world-ocean.

siq kry ijin gurU pCwqw so kwhy kau frdw jIau ]3]
sat karay jin guroo pachhaataa so kaahay ka-o dardaa jee-o. ||3||
One who recognizes the Guru practices Truth; why should he be afraid? ||3||

jb qy swDU sMgiq pwey ] gur Bytq hau geI blwey ]
jab tay saaDhoo sangat paa-ay. gur bhaytat ha-o ga-ee balaa-ay.
Since I found the Company of the Holy and met the Guru, the demon of pride has departed.

swis swis hir gwvY nwnku siqgur Fwik lIAw myrw pVdw jIau ]4]17]24]
saas saas har gaavai naanak satgur dhaak lee-aa mayraa parh-daa jee-o. ||4||17||24||
With each and every breath, Nanak sings the Lord's Praises. The True Guru has covered my sins. ||4||17||24||