mayraa laago raam si-o hayt

DnwsrI mhlw 5 ] (675-2)
Dhanaasree mehlaa 5.
Dhanaasaree, Fifth Mehl:


myrw lwgo rwm isau hyqu ]
mayraa laago raam si-o hayt.
I have fallen in love with the Lord.

siqguru myrw sdw shweI ijin duK kw kwitAw kyqu ]1] rhwau ]
satgur mayraa sadaa sahaa-ee jin dukh kaa kaati-aa kayt. ||1|| rahaa-o.
My True Guru is always my help and support; He has torn down the banner of pain. ||1||Pause||

hwQ dyie rwiKE Apunw kir ibrQw sgl imtweI ]
haath day-ay raakhi-o apunaa kar birthaa sagal mitaa-ee.
Giving me His hand, He has protected me as His own, and removed all my troubles.

inMdk ky muK kwly kIny jn kw Awip shweI ]1]
nindak kay mukh kaalay keenay jan kaa aap sahaa-ee. ||1||
He has blackened the faces of the slanderers, and He Himself has become the help and support of His humble servant. ||1||

swcw swihbu hoAw rKvwlw rwiK lIey kMiT lwie ]
saachaa saahib ho-aa rakhvaalaa raakh lee-ay kanth laa-ay.
The True Lord and Master has become my Saviour; hugging me close in His embrace, He has saved me.

inrBau Bey sdw suK mwxy nwnk hir gux gwie ]2]17]
nirbha-o bha-ay sadaa sukh maanay naanak har gun gaa-ay. ||2||17||
Nanak has become fearless, and he enjoys eternal peace, singing the Glorious Praises of the Lord. ||2||17||