mayray saahaa mai har darsan sukh ho-ay

DnwsrI mhlw 4 ] (670-4)
Dhanaasree mehlaa 4.
Dhanaasaree, Fourth Mehl:


myry swhw mY hir drsn suKu hoie ]
mayray saahaa mai har darsan sukh ho-ay.
O my King, beholding the Blessed Vision of the Lord's Darshan, I am at peace.

hmrI bydin qU jwnqw swhw Avru ikAw jwnY koie ] rhwau ]
hamree baydan too jaantaa saahaa avar ki-aa jaanai ko-ay. rahaa-o.
You alone know my inner pain, O King; what can anyone else know? ||Pause||

swcw swihbu scu qU myry swhw qyrw kIAw scu sBu hoie ]
saachaa saahib sach too mayray saahaa tayraa kee-aa sach sabh ho-ay.
O True Lord and Master, You are truly my King; whatever You do, all that is True.

JUTw iks kau AwKIAY swhw dUjw nwhI koie ]1]
jhoothaa kis ka-o aakhee-ai saahaa doojaa naahee ko-ay. ||1||
Who should I call a liar? There is no other than You, O King. ||1||

sBnw ivic qU vrqdw swhw siB quJih iDAwvih idnu rwiq ]
sabhnaa vich too varatdaa saahaa sabh tujheh Dhi-aavahi din raat.
You are pervading and permeating in all; O King, everyone meditates on You, day and night.

siB quJ hI Qwvhu mMgdy myry swhw qU sBnw krih iek dwiq ]2]
sabh tujh hee thaavhu mangday mayray saahaa too sabhnaa karahi ik daat. ||2||
Everyone begs of You, O my King; You alone give gifts to all. ||2||

sBu ko quJ hI ivic hY myry swhw quJ qy bwhir koeI nwih ]
sabh ko tujh hee vich hai mayray saahaa tujh tay baahar ko-ee naahi.
All are under Your Power, O my King; none at all are beyond You.

siB jIA qyry qU sBs dw myry swhw siB quJ hI mwih smwih ]3]
sabh jee-a tayray too sabhas daa mayray saahaa sabh tujh hee maahi samaahi. ||3||
All beings are Yours-You belong to all, O my King. All shall merge and be absorbed in You. ||3||

sBnw kI qU Aws hY myry ipAwry siB quJih iDAwvih myry swh ]
sabhnaa kee too aas hai mayray pi-aaray sabh tujheh Dhi-aavahi mayray saah.
You are the hope of all, O my Beloved; all meditate on You, O my King.

ijau BwvY iqau rKu qU myry ipAwry scu nwnk ky pwiqswh ]4]7]13]
ji-o bhaavai ti-o rakh too mayray pi-aaray sach naanak kay paatisaah. ||4||7||13||
As it pleases You, protect and preserve me, O my Beloved; You are the True King of Nanak. ||4||7||13||