mohi daasro thaakur ko

gauVI mhlw 5 ] (212-7)
ga-orhee mehlaa 5.
Gauree, Fifth Mehl:


moih dwsro Twkur ko ]
mohi daasro thaakur ko.
I am the slave of my Lord and Master.

Dwnu pRB kw Kwnw ]1] rhwau ]
Dhaan parabh kaa khaanaa. ||1|| rahaa-o.
I eat whatever God gives me. ||1||Pause||

AYso hY ry Ksmu hmwrw ]
aiso hai ray khasam hamaaraa.
Such is my Lord and Master.

iKn mih swij svwrxhwrw ]1]
khin meh saaj savaaranhaaraa. ||1||
In an instant, He creates and embellishes. ||1||

kwmu krI jy Twkur Bwvw ]
kaam karee jay thaakur bhaavaa.
I do that work which pleases my Lord and Master.

gIq cirq pRB ky gun gwvw ]2]
geet charit parabh kay gun gaavaa. ||2||
I sing the songs of God's glory, and His wondrous play. ||2||

srix pirE Twkur vjIrw ]
saran pari-o thaakur vajeeraa.
I seek the Sanctuary of the Lord's Prime Minister;

iqnw dyiK myrw mnu DIrw ]3]
tinaa daykh mayraa man Dheeraa. ||3||
beholding Him, my mind is comforted and consoled. ||3||

eyk tyk eyko AwDwrw ]
ayk tayk ayko aaDhaaraa.
The One Lord is my support, the One is my steady anchor.

jn nwnk hir kI lwgw kwrw ]4]11]149]
jan naanak har kee laagaa kaaraa. ||4||11||149||
Servant Nanak is engaged in the Lord's work. ||4||11||149||