mohi laagtee taalaabaylee

goNf nwmdyv jI ] (874-1)
gond naamdayv jee.
Raag Gond, The Word Of Naam Dayv Jee:


moih lwgqI qwlwbylI ]
mohi laagtee taalaabaylee.
I am restless and unhappy.

bCry ibnu gwie AkylI ]1]
bachhray bin gaa-ay akaylee. ||1||
Without her calf, the cow is lonely. ||1||

pwnIAw ibnu mInu qlPY ]
paanee-aa bin meen talfai.
Without water, the fish writhes in pain.

AYsy rwm nwmw ibnu bwpuro nwmw ]1] rhwau ]
aisay raam naamaa bin baapuro naamaa. ||1|| rahaa-o.
So is poor Naam Dayv without the Lord's Name. ||1||Pause||

jYsy gwie kw bwCw CUtlw ]
jaisay gaa-ay kaa baachhaa chhootlaa.
Like the cow's calf, which, when let loose,

Qn coKqw mwKnu GUtlw ]2]
than chokh-taa maakhan ghootlaa. ||2||
sucks at her udders and drinks her milk -||2||

nwmdyau nwrwienu pwieAw ]
naamday-o naaraa-in paa-i-aa.
So has Naam Dayv found the Lord.

guru Bytq AlKu lKwieAw ]3]
gur bhaytat alakh lakhaa-i-aa. ||3||
Meeting the Guru, I have seen the Unseen Lord. ||3||

jYsy ibKY hyq pr nwrI ]
jaisay bikhai hayt par naaree.
As the man driven by sex wants another man's wife,

AYsy nwmy pRIiq murwrI ]4]
aisay naamay pareet muraaree. ||4||
so does Naam Dayv love the Lord. ||4||

jYsy qwpqy inrml Gwmw ]
jaisay taaptay nirmal ghaamaa.
As the earth burns in the dazzling sunlight,

qYsy rwm nwmw ibnu bwpuro nwmw ]5]4]
taisay raam naamaa bin baapuro naamaa. ||5||4||
so does poor Naam Dayv burn without the Lord's Name. ||5||4||