INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
l         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
2232
lkw sw kotu smuMd sI KweI ]
(481-7, Awsw, Bgq kbIr jI)
lankaa saa kot samund see khaa-ee.
754

 
2233
lhxy DirEnu Cqu isir kir isPqI AMimRqu pIvdY ]
(966-15, rwmklI, blvMif qy sqw)
lahnay Dhari-on chhat sir kar siftee amrit peevdai.
251

 
2234
lK KusIAw pwiqswhIAw jy siqguru ndir kryie ]
(44-4, isrIrwgu, m 5)
lakh khusee-aa paatisaahee-aa jay satgur nadar karay-i.
373

 
2235
lK caurwsIh BRmqy BRmqy dulB jnmu Ab pwieE ]1]
(1017-2, mwrU, mÚ 5)
lakh cha-oraaseeh bharamtay bharamtay dulabh janam ab paa-i-o. ||1||
726

 
2236
lbu kuqw kUVu cUhVw Tig KwDw murdwru ]
(15-9, isrIrwgu, mÚ 1)
lab kutaa koorh choohrhaa thag khaaDhaa murdaar.
998

 
2237
lvY n lwgn kau hY kCUAY jw kau iPir iehu DwvY ]
(672-8, DnwsrI, mÚ 5)
lavai na laagan ka-o hai kachhoo-ai jaa ka-o fir ih Dhaavai.
405

 
2238
lwj mrY jo nwmu n lyvY ]
(1148-19, BYrau, mÚ 5)
laaj marai jo naam na layvai.
475

 
2239
lwl gopwl dieAwl rMgIly ]
(99-4, mwJ, mÚ 5)
laal gopaal da-i-aal rangeelay.
960

 
2240
lwl bhu guix kwmix mohI ]
(359-8, Awsw, mÚ 1)
laal baho gun kaaman mohee.
590

 
2241
lwl rMgu iqs kau lgw ijs ky vfBwgw ]
(808-14, iblwvlu, mÚ 5)
laal rang tis ka-o lagaa jis kay vadbhaagaa.
413

 
2242
lwl rMgIly pRIqm mnmohn qyry drsn kau hm bwry ]1] rhwau ]
(738-4, sUhI, mÚ 5)
laal rangeelay pareetam manmohan tayray darsan ka-o ham baaray. ||1|| rahaa-o.
108

 
2243
lwl lwl mohn gopwl qU ]
(1231-1, swrMg, mÚ 5)
laal laal mohan gopaal too.
126

 
2244
lwlu gulwlu ghbrw scw rMgu cVwau ]
(18-11, isrIrwgu, mÚ 1)
laal gulaal gahbaraa sachaa rang charhaa-o.
417

 
2245
lwlu colnw qY qin soihAw ]
(384-7, Awsw, mÚ 5)
laal cholnaa tai tan sohi-aa.
578

 
2246
lwvW ]
laavan (The Wedding Ceremony)
599

 
2247
lyhu AwrqI ho purK inrMjn siqgur pUjhu BweI ]
(1350-11, pRBwqI, Bgq kbIr jI)
layho aartee ho purakh niranjan satgur poojahu bhaa-ee.
836

 
2248
logw Brim n BUlhu BweI ]
(1349-19, pRBwqI, Bgq kbIr jI)
logaa bharam na bhoolahu bhaa-ee.
156

 
2249
loB lhir Aiq nIJr bwjY ]
(1196-1, bsMqu, Bgq nwmdyv jI)
lobh lahar at neejhar baajai.
113

 
2250
loiB moih mgn AprwDI ]
(740-19, sUhI, mÚ 5)
lobh mohi magan apraaDhee.
100

 
2251
loVIdVw swjnu myrw ]
(700-16, jYqsrI, mÚ 5)
lorheedarhaa saajan mayraa.
388

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D; DATE: APRIL 2002.
TOP