INDICES: a A e s h k K g G | c C j J \ t T
f
F x q Q d D n p P b B m X r l v V
r         Click on or to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.
Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.
 
SHABADS
Pg# Amrit
Keertan
Display
Format
 
2131
rMig rqw myrw swihbu riv rihAw BrpUir ]1] rhwau ]
(23-10, isrIrwgu, mÚ 1)
rang rataa mayraa saahib rav rahi-aa bharpoor. ||1|| rahaa-o.
180

 
2132
rMgu mwix lY ipAwirAw jw jobnu nau hulw ]
(23-5, isrIrwgu, mÚ 1)
rang maan lai pi-aari-aa jaa joban na-o hulaa.
767

 
2133
rMgy kw ikAw rMgIAY jo rqy rMgu lwie jIau ]
(751-2, sUhI, mÚ 1)
rangay kaa ki-aa rangee-ai jo ratay rang laa-ay jee-o.
934

 
2134
ris ris rwmu rswlu slwhw ]
(699-3, jYqsrI, mÚ 4)
ras ras raam rasaal salaahaa.
378

 
2135
rsu AMimRqu nwmu rsu Aiq Blw ikqu ibiD imlY rsu Kwie ]
(41-9, isrIrwgu, mÚ 4)
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.
409

 
2136
rsik rsik gun gwvh gurmiq ilv aunmin nwim lgwn ]
(1335-7, pRBwqI ibBws, mÚ 4)
rasak rasak gun gaavah gurmat liv unman naam lagaan.
409

 
2137
rsnw gux gopwl iniD gwiex ]
(713-19, tofI, mÚ 5)
rasnaa gun gopaal niDh gaa-in.
867

 
2138
rsnw jpqI qUhI qUhI ]
(1215-8, swrMg, mÚ 5)
rasnaa japtee toohee toohee.
191

 
2139
rsnw jpIAY eyku nwm ]
(211-16, gauVI, mÚ 5)
rasnaa japee-ai ayk naam.
381

 
2140
rsnw rwm ko jsu gwau ]
(1220-14, swrMg, mÚ 5)
rasnaa raam ko jas gaa-o.
371

 
2141
rhxu n pwvih suir nr dyvw ]
(740-1, sUhI, mÚ 5)
rahan na paavahi sur nar dayvaa.
997

 
2142
rKy rKxhwir Awip aubwirAnu ]
(517-17, gUjrI, mÚ 5)
rakhay rakhanhaar aap ubaari-an.
---

 
2143
rcnw swcu bnI ]
(913-19, rwmklI, mÚ 5)
rachnaa saach banee.
853

 
2144
rqn jvyhr nwm ]
(893-17, rwmklI, mÚ 5)
ratan javayhar naam.
690

 
2145
rqnu jvyhru lwlu hir nwmw guir kwiF qlI idKlwieAw ]
(880-12, rwmklI, mÚ 4)
ratan javayhar laal har naamaa gur kaadh talee dikhlaa-i-aa.
888

 
2146
rqy iesk Kudwie rMig dIdwr ky ]
(488-8, Awsw, syK PrId jI)
ratay isak khudaa-ay rang deedaar kay.
460

 
2147
rmeIAw rynu swD jn pwvau ]
(177-11, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
rama-ee-aa rayn saaDh jan paava-o.
985

 
2148
rvx gux gopwl krqy nwnkw scu joie ]2]102]125]
(1228-7, swrMg, mÚ 5)
ravan gun gopaal kartay naankaa sach jo-ay. ||2||102||125||
612

 
2149
rwiesw ipAwry kw rwiesw ijqu sdw suKu hoeI ] rhwau ]
(724-19, iqlg, mÚ 1)
raa-isaa pi-aaray kaa raa-isaa jit sadaa sukh ho-ee. rahaa-o.
902

 
2150
rwiK lIAw guir pUrY Awip ]
(190-12, gauVI, mÚ 5)
raakh lee-aa gur poorai aap.
992

 
2151
rwiK lyhu hm qy ibgrI ]
(856-12, iblwvlu, Bgq kbIr jI)
raakh layho ham tay bigree.
99

 
2152
rwKu sdw pRB ApnY swQ ]
(828-16, iblwvlu, mÚ 5)
raakh sadaa parabh apnai saath.
77

 
2153
rwKu ipqw pRB myry ]
(205-18, gauVI, mÚ 5)
raakh pitaa parabh mayray.
728

 
2154
rwKhu ApnI srix pRB moih ikrpw Dwry ]
(809-2, iblwvlu, mÚ 5)
raakho apnee saran parabh mohi kirpaa Dhaaray.
90

 
2155
rwKhu rwKhu ikrpw Dwir ]
(1139-15, BYrau, mÚ 5)
raakho raakho kirpaa Dhaar.
196

 
2156
rwKnhwru smHwir jnw ]
(913-7, rwmklI, m 5)
raakhanhaar samHaar janaa.
372

 
2157
rwKw eyku hmwrw suAwmI ]
(1136-6, BYrau, mÚ 5)
raakhaa ayk hamaaraa su-aamee.
176

 
2158
rwg eyk sMig pMc brMgn ]
(1429-19, rwg mwlw)
raag ayk sang panch barangan.
---

 
2159
rwg mwlw ]
(1429-19, rwg mwlw)
raag maalaa.
---

 
2160
rwj imlk jobn igRh soBw rUpvMqu juoAwnI ]
(379-17, Awsw, mÚ 5)
raaj milak joban garih sobhaa roopvant jo-aanee.
475

 
2161
rwj lIlw qyrY nwim bnweI ]
(385-10, Awsw, mÚ 5)
raaj leelaa tayrai naam banaa-ee.
690

 
2162
rwju jogu qKqu dIAnu gur rwmdws ]
(1399-3, sveIey mhly cauQy ky 4, nl)

raaj jog takhat dee-an gur raamdaas.
259

 
2163
rwju n cwhau mukiq n cwhau min pRIiq crn kmlwry ]
(534-3, dyvgMDwrI mÚ 5)
raaj na chaaha-o mukat na chaaha-o man pareet charan kamlaaray.
124

 
2164
rwjn kaunu qumwrY AwvY ]
(1105-1, mwrU, Bgq kbIr jI)
raajan ka-un tumaarai aavai.
647

 
2165
rwjn mih qUM rwjw khIAih BUmn mih BUmw ]
(507-11, gUjrI, mÚ 5)
raajan meh tooN raajaa kahee-ahi bhooman meh bhoomaa.
135

 
2166
rwjn mih rwjw aurJwieE mwnn mih AiBmwnI ]
(613-5, soriT, mÚ 5)
raajan meh raajaa urjhaa-i-o maanan meh abhimaanee.
696

 
2167
rwjw rwm jpq ko ko n qirE ]
(1105-8, mwrU, Bgq nwmdyv jI)
raajaa raam japat ko ko na tari-o.
941

 
2168
rwjwsRm imiq nhI jwnI qyrI ]
(1252-3, swrMg, Bgq kbIr jI)
raajaasaram mit nahee jaanee tayree.
143

 
2169
rwm hau ikAw jwnw ikAw BwvY ]
(978-7, nt nwrwien, mÚ 5)
raam ha-o ki-aa jaanaa ki-aa bhaavai.
353

 
2170
rwm hm siqgur lwly kWFy ]1] rhwau ]
(170-19, gauVI pUrbI, m 4)
raam ham satgur laalay kaaNdhay. ||1|| rahaa-o.
483

 
2171
rwm guseIAw jIA ky jIvnw ]
(345-9, gauVI, Bgq rivdws jI)
raam gus-ee-aa jee-a kay jeevnaa.
76

 
2172
rwm guir mohin moih mnu leIAw ]
(835-19, iblwvlu, mÚ 4))

raam gur mohan mohi man la-ee-aa.
497

 
2173
rwm goibMd jpyidAw hoAw muKu pivqRü ]
(218-9, gauVI mwJ, mÚ 5)
raam gobind japaydi-aa ho-aa mukh pavitar.
951

 
2174
rwm jpau jIA AYsy AYsy ]
(337-3, gauVI, Bgq kbIr jI)
raam japa-o jee-a aisay aisay.
176

 
2175
rwm nwm sir Avru n pUjY ]1]
(905-4, rwmklI, mÚ 1)
raam naam sar avar na poojai. ||1||
452

 
2176
rwm nwm kau nmskwr ]
(986-13, mwlI gauVw, mÚ 5)
raam naam ka-o namaskaar.
879

 
2177
rwm nwm gux gwie ly mIqw hir ismrq qyrI lwj rhY ]
(889-10, rwmklI, mÚ 5)
raam naam gun gaa-ay lay meetaa har simrat tayree laaj rahai.
384

 
2178
rwm nwim mnu byiDAw Avru ik krI vIcwru ]
(62-4, isrIrwgu, mÚ 1)
raam naam man bayDhi-aa avar ke karee veechaar.
451

 
2179
rwm nwmu dulBu hY BweI ]
(1129-14, BYrau, mÚ 3)
raam naam dulabh hai bhaa-ee.
350

 
2180
rwm nwmu rqn koTVI gV mMdir eyk lukwnI ]
(1178-4, bsMqu ihMfol, mÚ 4)
raam naam ratan koth-rhee garh mandar ayk lukaanee.
315

 
2181
rwm nwmw jipbo krY ]
(1165-6, BYrau, Bgq nwmdyv jI)
raam naamaa japibo karai.
328

 
2182
rwm mo kau hir jn kwrY lweIAY ]
(881-13, rwmklI, mÚ 4)
raam mo ka-o har jan kaarai laa-ee-ai.
564

 
2183
rwm mo kau hir jn myil ipAwry ]
(493-4, gUjrI, mÚ 4)
raam mo ka-o har jan mayl pi-aaray.
77

 
2184
rwm mo kau hir jn myil min BwvY ]
(881-7, rwmklI, mÚ 4)
raam mo ka-o har jan mayl man bhaavai.
565

 
2185
rwm rMig sB gey pwp ]
(1183-5, bsMqu, mÚ 5)
raam rang sabh ga-ay paap.
804

 
2186
rwm rMgu kdy auqir n jwie ]
(194-5, gauVI, mÚ 5)
raam rang kaday utar na jaa-ay.
413

 
2187
rwm rsu pIAw ry ]
(337-15, gauVI, Bgq kbIr jI)
raam ras pee-aa ray.
757

 
2188
rwm rswieix jo jn gIDy ]
(198-14, gauVI, mÚ 5)
raam rasaa-in jo jan geeDhay.
410

 
2189
rwm rswiexu inq auiT pIvhu ]
(1138-4, BYrau, m 5)
raam rasaa-in nit uth peevhu.
350

 
2190
rwm rwie hoih bYd bnvwrI ]
(659-12, soriT, Bgq BIKn jI)
raam raa-ay hohi baid banvaaree.
442

 
2191
rwm rwm sMig kir ibauhwr ]
(865-1, goNf, mÚ 5)
raam raam sang kar bi-uhaar.
383

 
2192
rwm rwm boil boil Kojqy bfBwgI ]
(1265-17, mlwr, mÚ 4)
raam raam bol bol khojtay badbhaagee.
386

 
2193
rwmu ismir rwmu ismir iehY qyrY kwij hY ]
(1352-4, jYjwvMqI, mÚ 9)
raam simar raam simar ihai tayrai kaaj hai.
758

 
2194
rwmu ismru pCuqwihgw mn ]
(1106-6, mwrU, Bgq kbIr jI)
raam simar pachhutaahigaa man.
770

 
2195
rwmu Bju rwmu Bju jnmu isrwqu hY ]
(1352-7, jYjwvMqI, mÚ 9)
raam bhaj raam bhaj janam siraat hai.
770

 
2196
rwmu rwjw nau iniD myrY ]
(1157-19, BYrau, Bgq kbIr jI)
raam raajaa na-o niDh mayrai.
756

 
2197
rwmeIAw hau bwirku qyrw ]
(478-14, Awsw, Bgq kbIr jI)
raam-ee-aa ha-o baarik tayraa.
190

 
2198
rwmdws srovir nwqy ]
(625-16, soriT, mÚ 5)
raamdaas sarovar naatay.
860

 
2199
rwmdwis gurU jg qwrn kau gur joiq Arjun mwih DrI ]4]
(1409-1, sveIey mhly pMjvy ky 5, mQurw)
raamdaas guroo jag taaran ka-o gur jot arjun maahi Dharee. ||4||
265

 
2200
rwmdwsu gurU hir siq kIXau smrQ gurU isir hQu Drau ]7]11]
(1400-6, sveIey mhly cauQy ky 4, nl)
raamdaas guroo har sat kee-ya-o samrath guroo sir hath Dhar-ya-o. ||7||11||
259

 
2201
rwmw mY swDU crn DuvIjY ]
(1325-16, kilAwn, mÚ 4)
raamaa mai saaDhoo charan Dhuveejai.
831

 
2202
rI klvwir gvwir mUF miq aulto pvnu iPrwvau ]
(1123-13, kydwrw, Bgq kbIr jI)
ree kalvaar gavaar moodh mat ulto pavan firaava-o.
342

 
2203
rI bweI byFI dynu n jweI ]
(657-5, soriT, Bgq nwmdyv jI)
ree baa-ee baydhee dayn na jaa-ee.
517

 
2204
rux Juxo sbdu Anwhdu inq auiT gweIAY sMqn kY ]
(925-14, rwmklI, mÚ 5)
run jhuno sabad anaahad nit uth gaa-ee-ai santan kai.
692

 
2205
ruiq AweIly srs bsMq mwih ]
(1168-9, bsMqu, mÚ 1)
rut aa-eelay saras basant maahi.
802

 
2206
rUKo Bojnu BUim sYn sKI ipRA sMig sUiK ibhwq ]2]3]42]
(1306-10, kwnVw, mÚ 5)
rookho bhojan bhoom sain sakhee pari-a sang sookh bihaat. ||2||3||42||
591

 
2207
rUp rMg sugMD Bog iqAwig cly mwieAw Cly kink kwimnI ]1] rhwau ]
(901-12, rwmklI, mÚ 5)
roop rang suganDh bhog ti-aag chalay maa-i-aa chhalay kanik kaaminee. ||1|| rahaa-o.
492

 
2208
rUVo mnu hir rMgo loVY ]
(715-13, tofI, mÚ 5)
roorho man har rango lorhai.
533

 
2209
ry icq cyqis kI n dXwl dmodr ibbih n jwnis koeI ]
(488-2, Awsw, mÚ 5)
ray chit chaytas kee na da-yaal damodar bibahi na jaanas ko-ee.
157

 
2210
ry jn mnu mwDau isau lweIAY ]
(324-12, gauVI, kbIr jI)
ray jan man maaDha-o si-o laa-ee-ai.
664

 
2211
ry jIA inlj lwj quoih nwhI ]
(330-15, gauVI Aqy soriT, Bgq kbIr jI)
ray jee-a nilaj laaj tohi naahee.
168

 
2212
ry nr ieh swcI jIA Dwir ]
(633-2, soriT, mÚ 9)
ray nar ih saachee jee-a Dhaar.
761

 
2213
ry nr kwie pr igRih jwie ]
(1001-14, mwrU, mÚ 5)
ray nar kaa-ay par garihi jaa-ay.
929

 
2214
ry pwpI qY kvn kI miq lIn ]
(1225-4, swrMg, mÚ 5)
ray paapee tai kavan kee mat leen.
929

 
2215
ry mn Et lyhu hir nwmw ]
(901-17, rwmklI, mÚ 9)
ray man ot layho har naamaa.
369

 
2216
ry mn AYsI hir isau pRIiq kir jYsI jl kmlyih ]
(59-18, isrIrwgu, mÚ 1)
ray man aisee har si-o pareet kar jaisee jal kamlayhi.
524

 
2217
ry mn qyro koie nhI iKMic lyie ijin Bwru ]
(337-15, gauVI, Bgq kbIr jI)
ray man tayro ko-ay nahee khinch lay-ay jin bhaar.
757

 
2218
ry mn myry qUM hir isau joru ]
(238-10, gauVI, mÚ 5)
ray man mayray tooN har si-o jor..
372

 
2219
ry mn rwm isau kir pRIiq ]
(631-11, soriT, mÚ 9)
ray man raam si-o kar pareet.
369

 
2220
ry mn vqR bIjx nwau ]
(1002-10, mwrU, mÚ 5)
ray man vatar beejan naa-o.
349

 
2221
ry mUVy qU hoCY ris lptwieE ]
(1017-2, mwrU, mÚ 5)
ray moorhay too hochhai ras laptaa-i-o.
726

 
2222
ry mUV@y qU ikau ismrq Ab nwhI ]
(1207-6, swrMg, mÚ 5)
ray moorhHay too ki-o simrat ab naahee.
717

 
2223
rYix suhwvVI idnsu suhylw ]
(107-12, mwJ, mÚ 5)
rain suhaavarhee dinas suhaylaa.
819

 
2224
rYix gvweI soie kY idvsu gvwieAw Kwie ]
(156-17, gauVI bYrwgix, mÚ 1)
rain gavaa-ee so-ay kai divas gavaa-i-aa khaa-ay.
491

 
2225
rYix idnsu jpau hir nwau ]
(893-4, rwmklI, mÚ 5)
rain dinas japa-o har naa-o.
826

 
2226
rYix idnsu rhY iek rMgw ]
(181-7, gauVI guAwryrI, mÚ 5)
rain dinas rahai ik rangaa.
318

 
2227
rYin geI mq idnu BI jwie ]
(792-10, sUhI, Bgq kbIr jI)
rain ga-ee mat din bhee jaa-ay.
869

 
2228
rYin bbIhw boilE myrI mweI ]1] rhwau ]
(1274-8, mlwr, mÚ 1)
rain babeehaa boli-o mayree maa-ee. ||1|| rahaa-o.
525

 
2229
rog doK gur sbid invwry ]
(1147-19, BYrau, mÚ 5)
rog dokh gur sabad nivaaray
444

 
2230
rogu gieAw pRiB Awip gvwieAw ]
(807-8, iblwvlu, mÚ 5)
rog ga-i-aa parabh aap gavaa-i-aa.
448

 
2231
rojw DrY mnwvY Alhu suAwdiq jIA sMGwrY ]
(483-5, Awsw, Bgq kbIr jI)
rojaa Dharai manaavai alhu su-aadat jee-a sanghaarai.
659

 
 
 
 
 
 
 
English Translation by Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD.
Phonetic Transliteration by Kulbir Singh Thind, MD.
WEB DESIGNER: KHUSHDEV K. THIND, Ph.D; DATE: APRIL 2002.
TOP