a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

jaa din bhaytay saaDh mohi u-aa din balihaaree.   html   pdf
jaa kaa meet saajan hai samee-aa.   html   pdf
jaa kaa thaakur tuhee parabh taa kay vadbhaagaa.   html   pdf
jaa kai daras paap kot utaaray.   html   pdf
jaa kai hirdai vasi-aa too kartay taa kee taiN aas pujaa-ee.   html   pdf
jaa kai sang ih man nirmal.   html   pdf
jaa kai simran ho-ay anandaa binsai janam maran bhai dukhee.   html   pdf
jaa kai simran sabh kachh paa-ee-ai birthee ghaal na jaa-ee.   html   pdf
jaa kai simran sookh nivaas.   html   pdf
jaa kai vas khaan sultaan.   html   pdf
jaa ka-o aa-i-o ayk rasaa.   html   pdf
jaa ka-o apnee kirpaa Dhaarai.   html   pdf
jaa ka-o har rang laago is jug meh so kahee-at hai sooraa.   html   pdf
jaa ka-o mun Dhayaan Dharai firat sagal jug kabahu ka ko-oo paavai aatam pargaas ka-o..   html   pdf
jaa ka-o muskal at banai dho-ee ko-ay na day-ay.   html   pdf
jaa ka-o raakhai raakhanhaar.   html   pdf
jaa ko naam lait too sukhee.   html   pdf
jaa ko thaakur oochaa ho-ee.   html   pdf
jaa parabh kee ha-o chayrulee so sabh tay oochaa.   html   pdf
jaa too mayrai val hai taa ki-aa muhchhandaa.   html   pdf
jaa tooN saahib taa bha-o kayhaa ha-o tuDh bin kis saalaahee.   html   pdf
jaachik naam jaachai jaachai   html   pdf
jaag layho ray manaa jaag layho kahaa gaafal so-i-aa.   html   pdf
jaag ray man jaaganhaaray.   html   pdf
jaag salonrhee-ay bolai gurbaanee raam.   html   pdf
jaagahu jaagahu sootiho chali-aa vanjaaraa.   html   pdf
jaagat bhagat simrat har raatay.   html   pdf
jaahoo kaahoo apuno hee chit aavai.   html   pdf
jaal moh ghas mas kar mat kaagad kar saar.   html   pdf
jaaN tis bhaavai taaN karay bhog.   html   pdf
jaanee sant kee mitraa-ee.   html   pdf
jab daykhaa tab gaavaa.   html   pdf
jab kachh na see-o tab ki-aa kartaa kavan karam kar aa-i-aa.   html   pdf
jab la-o nahee bhaag lilaar udai tab la-o bharamtay firtay baho Dhaa-ya-o.   html   pdf
jab tay darsan bhaytay saaDhoo bhalay dinas o-ay aa-ay.   html   pdf
jag mohnee ham ti-aag gavaa-ee.   html   pdf
jag sukarit keerat naam hai mayree jindurhee-ay har keerat har man Dhaaray raam.   html   pdf
jagat jalandaa rakh lai aapnee kirpaa Dhaar.   html   pdf
jagat mai jhoothee daykhee pareet.   html   pdf
jagat uDhaaran naam pari-a tayrai.   html   pdf
jai kaaran bayd barahmai uchray sankar chhodee maa-i-aa.   html   pdf
jaisaa baalak bhaa-ay subhaa-ee lakh apraaDh kamaavai.   html   pdf
jaisay go-il go-ilee taisay sansaaraa.   html   pdf
jaisee bhookhay pareet anaaj.   html   pdf
jaisee mai aavai khasam kee banee taisrhaa karee gi-aan vay laalo.   html   pdf
jal dhova-o ih sees kar kar pag pakhlaava-o.   html   pdf
jal jaa-o jeevan naam binaa.   html   pdf
jal kee bheet pavan kaa thambhaa rakat bund kaa gaaraa.   html   pdf
jal meh meen maa-i-aa kay bayDhay.   html   pdf
jammi-aa poot bhagat govind kaa.   html   pdf
jan ka-o parabh apnay kaa taan.   html   pdf
jan kay tumH har raakhay su-aamee tumH jug jug jan rakhi-aa.   html   pdf
jan kee paij rakhee kartaaray.   html   pdf
jan ko parabh sangay asnayhu.   html   pdf
janam janam kay dookh nivaarai sookaa man saDhaarai.   html   pdf
janam janam kee mal Dhovai paraa-ee aapnaa keetaa paavai.   html   pdf
janam maran duhhoo meh naahee jan par-upkaaree aa-ay.   html   pdf
ja-o ham baaNDhay moh faas ham paraym baDhan tum baaDhay.   html   pdf
ja-o kirpaa gobind bha-ee.   html   pdf
ja-o mai kee-o sagal seegaaraa.   html   pdf
ja-o pai ham na paap karantaa ahay anantaa.   html   pdf
ja-o tum girivar ta-o ham moraa.   html   pdf
jap gobind gopaal laal.   html   pdf
jap man har har naam gobinday.   html   pdf
jap man har har naam salaah.   html   pdf
jap man maaDho maDhusoodno har sareerango parmaysaro sat parmaysaro parabh antarjaamee.   html   pdf
jap man mayray govind kee banee.   html   pdf
jap man naam ayk apaar.   html   pdf
jap man raam naam nistaaraa.   html   pdf
jap man raam naam parhho saar.   html   pdf
jap man raam naam rav rahay.   html   pdf
jap man sat naam sadaa sat naam.   html   pdf
jap tap kaa banDh bayrhulaa jit langheh vahaylaa.   html   pdf
japahu ta ayko naamaa.   html   pdf
japee-ai parabh kaa naam.   html   pdf
jap-ya-o jinH arjun dayv guroo fir sankat jon garabh na aa-ya-o.   html   pdf
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.   html   pdf
jat sat sanjam saach drirh-aa-i-aa saach sabad ras leenaa.   html   pdf
jatar jaa-o tat beethal bhailaa.   html   pdf
jay bhulee jay chukee saa-eeN bhee tahinjee kaadhee-aa.   html   pdf
jay lorheh sadaa sukh bhaa-ee.   html   pdf
jay lorheh var baalrhee-ay taa gur charnee chit laa-ay raam.   html   pdf
jay man chit aas rakheh har oopar taa man chinday anayk anayk fal paa-ee.   html   pdf
jay oh athsath tirath nHaavai.   html   pdf
jay vad bhaag hoveh vad mayray jan mildi-aaN dhil na laa-ee-ai.   html   pdf
jay vad bhaag hoveh vadbhaagee taa har har naam Dhi-aavai.   html   pdf
jay vaylaa vakhat veechaaree-ai taa kit vaylaa bhagat ho-ay.   html   pdf
jaytaa samund saagar neer bhari-aa taytay a-ugan hamaaray.   html   pdf
jaytay jatan karat tay doobay bhav saagar nahee taari-o ray.   html   pdf
jee-a baDhahu so Dharam kar thaapahu aDhram kahhu kat bhaa-ee.   html   pdf
jee-a jant sabh paykhee-ah parabh sagal tumaaree Dhaarnaa.   html   pdf
jee-a jant suparsan bha-ay daykh parabh partaap.   html   pdf
jee-a jantar sabh tis kay kee-ay so-ee sant sahaa-ee.   html   pdf
jee-a kay daatay pareetam parabh mayray.   html   pdf
jee-a paraan Dhan har ko naam.   html   pdf
jee-aaN kuhat na sangai paraanee.   html   pdf
jee-a-o hamaaraa jee-o daynhaaraa.   html   pdf
jee-araa har kay gunaa gaa-o.   html   pdf
jee-aray olHaa naam kaa.   html   pdf
jeevan ta-o ganee-ai har paykhaa.   html   pdf
jeeva-o naam sunee.   html   pdf
jeevat jeevat jeevat rahhu.   html   pdf
jeevat marai marai fun jeevai aisay sunn samaa-i-aa.   html   pdf
jeevat raam kay gun gaa-ay.   html   pdf
jeevnaa safal jeevan sun har jap jap sad jeevnaa.   html   pdf
jeevno mai jeevan paa-i-aa gurmukh bhaa-ay raam.   html   pdf
jhagraa ayk nibayrahu raam.   html   pdf
jhakharh jhaagee meehu varsai bhee gur daykhan jaa-ee.   html   pdf
jhim jhim varsai amrit Dhaaraa.   html   pdf
jhim jhimay jhim jhim varsai amrit Dhaaraa raam.   html   pdf
jih sir rach rach baaDhat paag.   html   pdf
jin aatam tat na cheenHi-aa.   html   pdf
jin Dhan pir kaa saad na jaani-aa saa bilakh badan kumlaanee.   html   pdf
jin har har naam na chayti-o mayree jindurhee-ay tay manmukh moorh i-aanay raam.   html   pdf
jin kee-aa tin daykhi-aa ki-aa kahee-ai ray bhaa-ee.   html   pdf
jin keetaa maatee tay ratan.   html   pdf
jin laa-ee pareet so-ee fir khaa-i-aa.   html   pdf
jin mil maaray panch soorbeer aiso ka-un balee ray.   html   pdf
jin sir sohan patee-aa maaNgee paa-ay sanDhoor.   html   pdf
jin tum bhayjay tineh bulaa-ay sukh sahj saytee ghar aa-o.   html   pdf
jinaa baat ko bahut andaysro tay mitay sabh ga-i-aa.   html   pdf
jinaa gurmukh Dhi-aa-i-aa tin poochha-o jaa-ay.   html   pdf
jinaa satgur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.   html   pdf
jinahu baat nischal Dharoo-a jaanee tay-ee jeev kaal tay bachaa.   html   pdf
jinee maidaa laal reejhaa-i-aa ha-o tis aagai man dayNhee-aa.   html   pdf
jinee naam visaari-aa say hot daykhay khayh.   html   pdf
jinH kai hee-arai basi-o mayraa satgur tay sant bhalay bhal bhaaNt.   html   pdf
jinHee satgur sayvi-aa pi-aaray tinH kay saath taray.   html   pdf
ji-o bhaavai ti-o mohi partipaal.   html   pdf
ji-o bhaavai ti-o raakho su-aamee jan naanak saran tumHaaree.   html   pdf
ji-o jaanhu ti-o raakh har parabh tayri-aa.   html   pdf
ji-o jaanhu ti-o rakhahu gusaa-ee paykh jeevaaN partaap.   html   pdf
ji-o jannee garabh paaltee sut kee kar aasaa.   html   pdf
ji-o jannee sut jan paaltee raakhai nadar majhaar.   html   pdf
ji-o meenaa bin paanee-ai ti-o saakat marai pi-aas.   html   pdf
ji-o pasree sooraj kiran jot.   html   pdf
ji-o raam raakhai ti-o rahee-ai ray bhaa-ee.   html   pdf
jis aasan ham baithay kaytay bais ga-i-aa.   html   pdf
jis daa saahib daadhaa ho-ay.   html   pdf
jis jal niDh kaaran tum jag aa-ay so amrit gur paahee jee-o.   html   pdf
jis kaa dee-aa painai khaa-ay.   html   pdf
jis ka-o bisrai paraanpat daataa so-ee ganhu abhaagaa.   html   pdf
jis kay sir oopar tooN su-aamee so dukh kaisaa paavai.   html   pdf
jis maanukh peh kara-o bayntee so apnai dukh bhari-aa.   html   pdf
jis mili-ai man ho-ay anand so satgur kahee-ai.   html   pdf
jis naam ridai so-ee vad raajaa.   html   pdf
jis neech ka-o ko-ee na jaanai.   html   pdf
jis no paraym man vasaa-ay.   html   pdf
jis simrat dookh sabh jaa-ay.   html   pdf
jis simrat sabh kilvikh naaseh pitree ho-ay uDhaaro.   html   pdf
jis too raakhahi tis ka-un maarai.   html   pdf
jisahi saaj nivaaji-aa tiseh si-o ruch naahi.   html   pdf
jisahi sahaa-ee ho-ay bhagvaan.   html   pdf
jit dar vaseh kavan dar kahee-ai daraa bheetar dar kavan lahai.   html   pdf
jit ghar pir sohaag banaa-i-aa.   html   pdf
jit parabh laa-i-aa tit tit lagai.   html   pdf
jithai baisan saaDh jan so thaan suhandaa.   html   pdf
jithai har aaraaDhee-ai tithai har mit sahaa-ee.   html   pdf
jithai naam japee-ai parabh pi-aaray.   html   pdf
jithai rakheh baikuNth tithaa-ee tooN sabhnaa kay partipaalaa jee-o.   html   pdf
jo barahmanday so-ee pinday jo khojai so paavai.   html   pdf
jo deesai gursikh-rhaa tis niv niv laaga-o paa-ay jee-o.   html   pdf
jo din aavahi so din jaahee.   html   pdf
jo hamree biDh hotee mayray satiguraa saa biDh tum har jaanhu aapay.   html   pdf
jo har sayveh sant bhagat tin kay sabh paap nivaaree.   html   pdf
jo is maaray so-ee sooraa.   html   pdf
jo jan layhi khasam kaa naa-o. tin kai sad balihaarai jaa-o.   html   pdf
jo jan parmit parman jaanaa.   html   pdf
jo jo deesai so so rogee.   html   pdf
jo jo joonee aa-i-o tih tih urjhaa-i-o maanas janam sanjog paa-i-aa.   html   pdf
jo jo kathai sunai har keertan taa kee durmat naas.   html   pdf
jo kichh karai so-ee parabh maaneh o-ay raam naam rang raatay.   html   pdf
jo maageh thaakur apunay tay so-ee so-ee dayvai.   html   pdf
jo mai baydan saa kis aakhaa maa-ee.   html   pdf
jo nar dukh mai dukh nahee maanai.   html   pdf
jo paathar ka-o kahtay dayv.   html   pdf
jo paraa-i-o so-ee apnaa.   html   pdf
jo saahib tayrai man bhaavai.   html   pdf
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   html   pdf
jo tayree sarnaa-ee har jee-o tin too raakhan jog.   html   pdf
jog jugat sun aa-i-o gur tay.   html   pdf
jog na khinthaa jog na dandai jog na bhasam charhaa-ee-ai.   html   pdf
jogee andar jogee-aa.   html   pdf
jogee hovai jogvai bhogee hovai khaa-ay.   html   pdf
jon chhaad ja-o jag meh aa-i-o.   html   pdf
jot ohaa jugat saa-ay seh kaa-i-aa fayr paltee-ai.   html   pdf
jug jug bhagtaa kee rakh-daa aa-i-aa.   html   pdf
jug maahi naam dulambh hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   html   pdf