a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y HOME

Shabad Index in English

              Click on 'html' or 'pdf' to view files in Regular (html) or Table (pdf) Format.                                 Adobe Acrobat Reader is needed to view & print the pdf files.

haa haa parabh raakh layho.   html   pdf
hai ko-ee raam pi-aaro gaavai.   html   pdf
hai naahee ko-oo boojhanhaaro jaanai kavan bhataa.   html   pdf
halat sukh palat sukh nit sukh simrano naam gobind kaa sadaa leejai.   html   pdf
halay yaaraaN halay yaaraaN khusikhabree.   html   pdf
ham ahaNkaaree ahaNkaar agi-aan mat gur mili-ai aap gavaa-i-aa.   html   pdf
ham anDhulay anDh bikhai bikh raatay ki-o chaalah gur chaalee.   html   pdf
ham apraaDh paap baho keenay kar dustee chor churaa-i-aa.   html   pdf
ham avgun bharay ayk gun naahee amrit chhaad bikhai bikh khaa-ee.   html   pdf
ham baarik kachhoo-a na jaanah gat mit tayray moorakh mugaDh i-aanaa.   html   pdf
ham baarik mugaDh i-aan pitaa samjaavhigay.   html   pdf
ham baarik pitaa parabh daataa.   html   pdf
ham baarik ta-o sarnaa-ee.   html   pdf
ham baarik tum pitaa hamaaray tum mukh dayvhu kheeraa.   html   pdf
ham bheekhak bhaykhaaree tayray too nij pat hai daataa.   html   pdf
ham bhoolah tum sadaa abhoolaa ham patit tum patit uDhree-aa.   html   pdf
ham chaakar gobind kay thaakur mayraa bhaaraa.   html   pdf
ham Dhanvant bhaagath sach naa-ay.   html   pdf
ham dolat bayrhee paap bharee hai pavan lagai mat jaa-ee.   html   pdf
ham ghar saajan aa-ay.   html   pdf
ham gharay saachaa sohilaa saachai sabad suhaa-i-aa raam.   html   pdf
ham har si-o Dharhaa kee-aa mayree har tayk.   html   pdf
ham hovah laalay golay gursikhaa kay jinHaa an-din har parabh purakh Dhi-aa-i-aa.   html   pdf
ham kookar tayray darbaar.   html   pdf
ham mailay tum oojal kartay ham nirgun too daataa.   html   pdf
ham moorakh ka-o har kirpaa karee.   html   pdf
ham moorakh mugaDh agi-aan matee sarnaagat purakh ajnamaa.   html   pdf
ham moorh mugaDh sadaa say bhaa-ee gur kai sabad pargaasaa.   html   pdf
ham santan kee rayn pi-aaray ham santan kee sarnaa.   html   pdf
ham santan si-o ban aa-ee.   html   pdf
ham vanjaaray raam kay.   html   pdf
hamaarai aikai haree haree.   html   pdf
hamaarai ayh kirpaa keejai.   html   pdf
hamaaray kul ka-unay raam kahi-o.   html   pdf
hamaaree pi-aaree amrit Dhaaree gur nimakh na man tay taaree ray.   html   pdf
hamraa bharam ga-i-aa bha-o bhaagaa.   html   pdf
hamraa Dhan maaDha-o gobind DharneeDhar ihai saar Dhan kahee-ai.   html   pdf
hamraa man mohi-o gur mohan ham bisam bha-ee mukh laagay.   html   pdf
hamraa thaakur sabh tay oochaa rain dinas tis gaava-o ray.   html   pdf
hamrai man chit har aas nit ki-o daykhaa hardaras tumaaraa.   html   pdf
hamree ganat na ganee-aa kaa-ee apnaa birad pachhaan.   html   pdf
hamree jaat paat gur satgur ham vaychi-o sir gur kay.   html   pdf
hamro sahaa-o sadaa sad bhoolan tumHro birad patit uDhran.   html   pdf
haN-u balihaarai jaa-o saachay tayray naam vitahu.   html   pdf
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.   html   pdf
ha-o an-din har naam keertan kara-o. saa-ee alakh apaar bhoree man vasai.   html   pdf
ha-o balihaaree tinH ka-o mayree jindurhee-ay jinH har har naam aDhaaro raam.   html   pdf
ha-o kachhoo na jaan-o tayree saar.   html   pdf
ha-o ki-aa saalaahee kiram jant vadee tayree vadi-aa-ee.   html   pdf
ha-o kurbaan jaa-ee tayray naavai.   html   pdf
ha-o naa chhoda-o kant paasraa.   html   pdf
ha-o paapee patit param paakhandee too nirmal nirankaaree.   html   pdf
ha-o panth dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabhdasay tin jaa-o.   html   pdf
ha-o poonjee naam dasaa-idaa ko dasay har Dhan raas.   html   pdf
ha-o reh na sakaa bin daykhay pareetamaa mai neer vahay veh chalai jee-o.   html   pdf
ha-o taa kai balihaaree.   html   pdf
ha-o ta-o ayk rama-ee-aa laiha-o.   html   pdf
ha-o vaar vaar jaa-o gur gopaal.   html   pdf
ha-o vaaree ha-o vaarnai kurbaan tayray naav no.   html   pdf
ha-o vaaree mukh fayr pi-aaray.   html   pdf
ha-o vaaree vanjaa khannee-ai vanjaa ta-o saahib kay naavai.   html   pdf
ha-o vanjaa kurbaan saa-ee aapnay.   html   pdf
har aaraaDh na jaanaa ray.   html   pdf
har aavtay kee khabar gur paa-ee man tan aando aanand bha-ay har aavtay sunay mayray . . .   html   pdf
har akath kathaa kaa jin ras chaakhi-aa tis jan sabh bhookh lahantee.   html   pdf
har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay.   html   pdf
har ayk simar ayk simar ayk simar pi-aaray.   html   pdf
har bhagat binaa lay Dharan gadlee-aa.   html   pdf
har bhagtaa har Dhan raas hai gur poochh karahi vaapaar.   html   pdf
har bhagtaa kaa aasraa an naahee thaa-o.   html   pdf
har bin bail biraanay hu-eehai.   html   pdf
har bin jee-araa reh na sakai ji-o baalak kheer aDhaaree.   html   pdf
har bin jee-o jal bal jaa-o.   html   pdf
har bin ka-un sahaa-ee man kaa.   html   pdf
har bin ki-o jeevaa mayree maa-ee.   html   pdf
har bin ki-o rahee-ai dukh bi-aapai.   html   pdf
har bin reh na sakai man mayraa.   html   pdf
har bin reh na saka-o ik raatee.   html   pdf
har bin sabh kichh mailaa santahu ki-aa ha-o pooj charhaa-ee.   html   pdf
har bin tayro ko na sahaa-ee.   html   pdf
har bisrat sadaa khu-aaree.   html   pdf
har bisrat so moo-aa.   html   pdf
har bisrat so moo-aa.   html   pdf
har charan kamal kee tayk satgur ditee tus kai bal raam jee-o.   html   pdf
har charan saran gobind dukh bhanjnaa daas apunay ka-o naam dayvhu.   html   pdf
har chayt man mayray too gur kaa sabad kamaa-ay.   html   pdf
har da-i-aal da-i-aa parabh keenee mayrai man tan mukh har bolee.   html   pdf
har darsan dayh har aas tumaaree.   html   pdf
har darsan ka-o mayraa man baho taptai ji-o tarikhaavaNt bin neer.   html   pdf
har darsan kee man pi-aas ghanayree.   html   pdf
har Dhan jaap har Dhan taap har Dhan bhojan bhaa-i-aa.   html   pdf
har Dhan ratan javayhar maanak har Dhanai naal amrit vaylai vatai har bhagtee har liv laa-ee.   html   pdf
har din rain keertan gaa-ee-ai.   html   pdf
har du-aarai kharee-aa.   html   pdf
har gun gaa-o manaa satgur sayv pi-aar.   html   pdf
har gun gaavai ha-o tis balihaaree.   html   pdf
har gun kaahi na gaavhee moorakh agi-aanaa.   html   pdf
har gun kahi na saka-o banvaaree.   html   pdf
har gun kahtay kahan na jaa-ee.   html   pdf
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.   html   pdf
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.   html   pdf
har har akhar du-ay ih maalaa.   html   pdf
har har boond bha-ay har su-aamee ham chaatrik bilal billaatee.   html   pdf
har har gun govind japaahaa.   html   pdf
har har gur gur karat bharam ga-ay.   html   pdf
har har har gun gaavhu.   html   pdf
har har har har naam japaahaa.   html   pdf
har har har naam apaar amolee.   html   pdf
har har japahu pi-aari-aa gurmat lay har bol.   html   pdf
har har karahi nit kapat kamaaveh hirdaa suDh na ho-ee.   html   pdf
har har karat mitay sabh bharmaa.   html   pdf
har har kathaa sunaa-ay parabh gurmat har ridai samaanee.   html   pdf
har har kathaa sunhu ik nimakh pal sabh kilvikh paap leh jaanee.   html   pdf
har har naam amolaa.   html   pdf
har har naam dee-o daaroo.   html   pdf
har har naam dee-o gur saathay.   html   pdf
har har naam Dhi-aa-ee-ai mayree jindurhee-ay gurmukh naam amolay raam.   html   pdf
har har naam japahu mayray bhaa-ee.   html   pdf
har har naam japahu nit paraanee.   html   pdf
har har naam mai har man bhaa-i-aa.   html   pdf
har har naam niDhaan hai gurmukh paa-i-aa jaa-ay.   html   pdf
har har naam niDhaan lai gurmat har pat paa-ay.   html   pdf
har har naam santan kai sang.   html   pdf
har har sant janaa kee jeevan.   html   pdf
har har simrahu sant gopaalaa.   html   pdf
har hirdai jap naam muraaree.   html   pdf
har jan bolat sareeraam naamaa mil saaDhsangat har tor.   html   pdf
har jan chhodi-aa saglaa aap.   html   pdf
har jan daykhhu satgur nainee.   html   pdf
har jan gun gaavat hasi-aa.   html   pdf
har jan ka-o ihee suhaavai.   html   pdf
har jan naachahu har har Dhi-aa-ay.   html   pdf
har jan ootam ootam banee mukh boleh par-upkaaray.   html   pdf
har jan raakhay gur govind.   html   pdf
har jan raam raam raam Dhi-aaN-ay.   html   pdf
har jan sagal uDhaaray sang kay.   html   pdf
har jan sant milhu mayray bhaa-ee.   html   pdf
har jan simrahu hirdai raam.   html   pdf
har jan simri-aa naam aDhaar.   html   pdf
har jap japay man Dheeray.   html   pdf
har japay har mandar saaji-aa sant bhagat gun gaavahi raam.   html   pdf
har japdi-aa khin dhil na keej-ee mayree jindurhee-ay mat ke jaapai saahu aavai . . .   html   pdf
har jas gaavhu bhagvaan.   html   pdf
har jas ray manaa gaa-ay lai jo sangee hai tayro.   html   pdf
har jas suneh na har gun gaavahi.   html   pdf
har jee ayh tayree vadi-aa-ee.   html   pdf
har jee maataa har jee pitaa har jee-o partipaalak.   html   pdf
har jee too aapay rang charhaa-ay.   html   pdf
har jee-o aapay bakhas milaa-ay.   html   pdf
har jee-o kirpaa karahu tum pi-aaray.   html   pdf
har jee-o nimaani-aa too maan.   html   pdf
har jee-o sabday jaapdaa bhaa-ee poorai bhaag milaa-ay.   html   pdf
har jee-o too sukh sampat raas.   html   pdf
har jee-o tuDh no sadaa saalaahee pi-aaray jichar ghat antar hai saasaa.   html   pdf
har joo raakh layho pat mayree.   html   pdf
har kaa bilovanaa bilovahu mayray bhaa-ee.   html   pdf
har kaa jan har jal kaa meenaa har bisrat foot marai.   html   pdf
har kaa naam Dhi-aa-ay kai hohu hari-aa bhaa-ee.   html   pdf
har kaa naam ridai nit Dhi-aa-ee.   html   pdf
har kaa sant milai gur saaDhoo lai tis kee Dhoor mukh laa-ee.   html   pdf
har kaa sant paraan Dhan tis kaa panihaaraa.   html   pdf
har kaa sant satgur sat purkhaa jo bolai har har baanee.   html   pdf
har kay charan jap jaaN-o kurbaan.   html   pdf
har kay charan kamal man Dhi-aa-o.   html   pdf
har kay darsan ko man chaa-o.   html   pdf
har kay logaa mo ka-o neet dasai patvaaree.   html   pdf
har kay naam binaa dukh paavai.   html   pdf
har kay naam kay bi-aapaaree.   html   pdf
har kay naam kay jan kaaNkhee.   html   pdf
har kay sakhaa saaDh jan neekay tin oopar haath vataavai.   html   pdf
har kay sant sunhu jas kaanee.   html   pdf
har kee gat neh ko-oo jaanai.   html   pdf
har kee pi-aas pi-aasee kaaman daykh-a-u rain sabaa-ee.   html   pdf
har kee poojaa dulambh hai santahu kahnaa kachhoo na jaa-ee.   html   pdf
har kee tum sayvaa karahu doojee sayvaa karahu na ko-ay jee.   html   pdf
har kee-aa kathaa kahaanee-aa gur meet sunaa-ee-aa.   html   pdf
har keertan meh ayhu man jaagai.   html   pdf
har khojahu vadbhaageeho mil saaDhoo sangay raam.   html   pdf
har ko naam sadaa sukh-daa-ee.   html   pdf
har man tan vasi-aa so-ee.   html   pdf
har mayro pir ha-o har kee bahuree-aa.   html   pdf
har naam Dhan nirmal at apaaraa.   html   pdf
har naam layho meetaa layho aagai bikham panth bhai-aan.   html   pdf
har naamaa har rany hai har rany majeethai rany.   html   pdf
har naamai tul na puj-ee jay lakh kotee karam kamaa-ay.   html   pdf
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   html   pdf
har pahilarhee laav parvirtee karam drirh-aa-i-aa bal raam jee-o.   html   pdf
har paraan parabhoo sukh-daatay.   html   pdf
har paraym kasaa-ee dinas raat har ratee har rang cholay.   html   pdf
har parh har likh har jap har gaa-o har bha-ojal paar utaaree.   html   pdf
har paykhan ka-o simrat man mayraa.   html   pdf
har raam raam raam raamaa.   html   pdf
har rang rang rang anoopayrai.   html   pdf
har ras peevai almasat matvaaraa.   html   pdf
har ras peevat sad hee raataa.   html   pdf
har ras peevhu bhaa-ee.   html   pdf
har saa meet naahee mai ko-ee.   html   pdf
har saachaa simrahu bhaa-ee.   html   pdf
har samrath kee sarnaa.   html   pdf
har sang raataa an-din jaagai.   html   pdf
har sang raatay bhaahi na jalai.   html   pdf
har sang raatay man tan haray.   html   pdf
har simrat sabh miteh kalays.   html   pdf
har simrat tayree jaa-ay balaa-ay.   html   pdf
har si-o jurai ta sabh ko meet.   html   pdf
har si-o pareet antar man bayDhi-aa har bin rahan na jaa-ee.   html   pdf
harnee hovaa ban basaa kand mool chun khaa-o.   html   pdf
hath na laa-ay kasumbh-rhai jal jaasee dholaa.   html   pdf
hath nigarahu kar kaa-i-aa chheejai.   html   pdf
hatvaanee Dhan maal haat keet.   html   pdf
ha-umai karti-aa nah sukh ho-ay.   html   pdf
ha-umai naavai naal viroDh hai du-ay na vaseh ik thaa-ay.   html   pdf
ha-umai rog maanukh ka-o deenaa.   html   pdf
hay gobind hay gopaal hay da-i-aal laal.   html   pdf
hee-o divai man aisee pareet keejai.   html   pdf
hirdai har jee ko simran Dharai.   html   pdf
hirdai har kay charan vasaa-ee.   html   pdf
hirdai naam vasaa-iho.   html   pdf
ho-ay ikatar milhu mayray bhaa-ee dubiDhaa door karahu liv laa-ay.   html   pdf
ho-ee raajay raam kee rakhvaalee.   html   pdf
hohu da-i-aal mayraa man laavhu ha-o an-din raam naam nit Dhi-aa-ee.   html   pdf
holee keenee sant sayv.   html   pdf
hukmee varsan laagay mayhaa.   html   pdf
hun nahee sandaysaro maa-i-o.   html   pdf